Online reportáž ze zasedání synodu (18.9.2020 – jednání začalo od 9.30)

Výpis zpráv aktualizujte stisknutím klávesy F5 nebo obnovením webové stránky v prohlížeči.

19.32 | Synod zvolna končí. Děkujeme vám za pozornost a loučíme se s vámi.

? 19.21 | Už mi oči tíží sen

? 19.17 | Závěrečnou pobožnost vede Petr Kulík.

? 19.15 | Velký dík patří místní farnosti za milé přijetí. Jiří Gruber děkuje všem poslancům a poradcům a předsednictvo vyjadřuje dík Jiřímu Gruberovi.

? 19.14 | Tím se program synodu vyčerpal. Předseda děkuje všem zúčastněným. Děkuje synodní radě za přípravu tisků a ústřední církevní kanceláři za technickou přípravu a zajištění průběhu.

❌ 19.11 | Synod nevyslovil souhlas se zřízením speciální komise.

✔️ 19.11 | Synod bere na vědomí zprávu Evangelické akademie.

❌ 19.08 | Prvním návrhem, o kterém se hlasovalo, je návrh původní: synod přijímá zprávu Evangelické akademie. Nebyl přijat.

19.07 | Chystá se hlasování.

19.02 | Na konkrétní dotazy odpovídá ještě Jiří Schneider. Po jeho vystoupení končí rozprava.

18.51 | Hovoří koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová.

18.49 | Vystupuje Jakub Keller za komisi B (výchovná) – konstatuje, že se případem komise podrobněji zabývala a doporučuje vzít zprávu na vědomí. Nedoporučuje zřizovat další komisi.

? 18.46 | Rozprava byla ukončena. Následně byla znovu otevřena.

18.40 | Vystupuje Jiří Bureš. Kauza poškozuje církev. Požaduje, aby se synod omluvil dětem.

18.35 | K tématu vystoupila Janina Zemanová a aktuálně hovoří Daniel Ženatý.

18.23 | Vystupuje Jiří Schneider, který má za SR na starosti evangelické školy. Rekapituluje věc z pohledu SR, informuje o současném vývoji i řešeních, které SR zvolila.

18.21 | Předsednictvo synodu navrhuje přijmout zprávu EA s výjimkou části o Bratrské škole a zřídit komisi, která se bude tématu věnovat tak, aby podala zprávy 3. zasedání 35. synodu.

18.17 | V rozpravě vystupuje Roman Mazur. Popisuje věc z pohledu seniora pražského seniorátu, v jehož působnosti Bratrská škola leží.

18.12 | Předseda synodu čte dopis manželů Slačálkových.

18.10 | Hlasuje se o tom, zda má být dopis na plénu přečten.

? 18.07 | Předsednictvo obdrželo dopis/stížnost části rodičů Bratrské školy. Jde de facto o stížnost na postup SR. Dopis nesplňuje formální podmínky pro projednání na 2. zasedání 35. synodu. Přesto se předsednictvo rozhodlo věc k jednání předložit. K věci se otevírá rozprava.

✔️ 18.06 | Synod děkuje členům SEM Přátelé Herlíkovic a dalším dobrovolníkům za jejich aktivity za uplynulých 10 let.

18.05 | Synod přijímá zprávu SEM v ČR a nepřijímá přílohu této zprávy, konkrétně zprávu SEM Přátelé Herlíkovic.

18.03 | Jediným vystupujícím v rozpravě je Jiří Bureš. Stahuje část svého návrhu. Dál trvá na nutnosti poděkovat SEM Přátelé Herlíkovic za jejich aktivity a činnost.

? 18.00 | Na řadu přichází zpráva SEM v ČR, otevírá se rozprava.

✔️ 17.58 | SR má do 20. listopadu 2020 předložit hospodářské komisi alespoň rámcový rozpočet na rok 2021 s tříletým výhledem.

✔️ 17.55 | Synod pověřuje SR, zahájila změny církevního zřízení tak, aby pro případ mimořádných událostí bylo možné ustavit mimořádný orgán, který by nahradil jedno jednání synodu se stejnými pravomocemi (vyjma volby SR).

✔️ 17.54 | Synod schvaluje záměr rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu a dále souhlasí se sjednáním úvěru ve výši 15 mil. Kč s desetiletou dobou splatnosti a fixním úrokem 1.85 %.

17.53 | Začíná blok odložených návrhů a návrhů vzešlých z jednání.

? 17.51 | Z přetěžkého kříže

? 17.49 | Modlitbou zahájil Zdeněk Zezula.

? 17.45 | Začíná třetí blok jednání.

Celý příspěvek

Nový zpěvník i podoba Modlitby Páně. Kolem odvodů do Personálního fondu se rozhořela debata

Po obědě pokračuje synod dalším blokem. Zahájila jej krátce před jednou hodinou odpoledne pobožností Janina Zemanová.

Na začátek se hovoří o předpokládané výši odvodů do Personálního fondu do r. 2030. Nejprve přichází na řadu rozprava, v níž vystoupil senior Ústeckého seniorátu Tomáš Matějovský, dále David Balcar a Milan Přívratský a Michal Kitta. Hovořilo se zejména o nereálnosti navržených čísel. Zazněl názor, že současná navržená výše odvodů by byla v budoucnosti likvidační pro velký počet sborů a znamenala by propuštění mnoha farářů.

Celý příspěvek

Synod zahájil své zasedání, jednání doprovázejí mimořádná hygienická opatření

Synod byl zahájen čtením z Písma, modlitbou a písní. Předseda synodu Jiří Gruber zahájil schůzi organizačními pokyny. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bylo upozorněno na mimořádná hygienická opatření, mj. nutnost všech synodálů po celou dobu jednání mít nasazenou ochranu dýchacích cest. V prostorách sálu je také přísně zakázáno konzumovat jídlo a nápoje.

Program zasedání synodu byl schválen podle návrhu. Prezence prokázala 72 hlasujících synodálů. Synodálové, kteří doposud nesložili slib, tak učinili nyní. Jako druhý poradce synodu byl schválen Martin Balcar. Byli schváleni zapisovatelé synodu. Proběhlo zkušební hlasování, ověřující funkčnost hlasovacích zařízení.

Celý příspěvek

Synod ČCE 2020 sledujte online

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci rozhodla synodní rada společně s předsednictvem 35. synodu, že 2. zasedání 35. synodu ČCE bude jednodenní a svolává je tímto na pátek 18. září 2020.

Zasedání začne v 9.30 hod., konec se předpokládá do 20.00 hod. Místem konání zůstává Komunitní centrum Matky Terezy v Praze.

Účast veřejnosti se za stávající situace nepředpokládá. Děkujeme za pochopení.

Věříme, že toto rozhodnutí je v dané situaci kombinací maximálně možného při zachování rozumné míry obezřetnosti.

Na tomto místě vám přineseme zprávy z jednotlivých jednání synodu.

Dopis sborům Českobratrské církve evangelické