Příští synod

Poslanci synodu se sejdou v příštím roce ve dnech 16.-18. května 2019 na 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické.

Prohlášení synodu

Synod Českobratrské církve evangelické, který se sešel v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijal toto prohlášení:

„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání.

V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem křesťanů.“

Litomyšl 2. 6. 2018, 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

Nové návrhy z konventů a synodní rady, odložené návrhy

Termín pro zasílání materiálů: Synod ukládá synodní radě, aby materiály, které mají být podle usnesení synodu probrány ve staršovstvech a poté na konventech, byly rozeslány do sborů do 31. 7. příslušného roku. Návrh nebyl přijat.

Duchovní cvičení v rámci celoživotního vzdělávání: Synod pověřuje synodní radu, aby do plánu celoživotního vzdělávání kazatelů zařadila nabídku duchovních cvičení, tzv. exercicií, případně obdobných programů duchovní obnovy. Návrh byl přijat.

Výše repartic: přijat byl kompromisní návrh ve znění: Synod schvaluje repartice pro rok 2019 ve výši 6,5 milionů korun, pro další rok 8 milionů korun (zohledňuje inflaci i klesající příspěvky od státu). Zároveň ukládá synodní radě provést inventuru činností povšechného sboru a připravit reálný systém jejich financování.

Zvolení kandidáti do Nadačního fondu Evangelického díla jsou: Radek Vondra, Martin Balcar, Hana Řezáčová, Petr Šilar. Z nich pak synodní rada jmenuje dozorčí radu.

Výstavba nových škol Evangelické akademie: Synod vzal na vědomí informaci o stavu příprav projektů na výstavbu nových budov pro Evangelickou akademii Praha – Vyšší odbornou školu sociální a právní (VOŠSP) a Střední odbornou školu (SOŠ) a Bratrskou školu – Církevní základní školu v Praze. Synod debatoval o návrhu financování obou projektů včetně změn v předložených částkách. Tajným hlasováním byl návrh přijat. Synodní radě se ukládá zřídit řídící výbor, který bude dozorovat postup prací a bude dohlížet na co nejvyšší úspornost tohoto projektu.

Převedení vily Doubravka v Luhačovicích z povšechného sboru na sbor v Uherském Hradišti se odkládá na příští synod.

Návrh právní úpravy způsobu určení výše poplatků za bydlení kazatelů byl přijat.

Podporovaná kazatelská místa v Berouně a Kdyni byla prodloužena o další dva roky.

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Zasedání synodu přijalo zprávy o činnosti správní a dozorčí rady Diakonie ČCE i zprávu střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Dále synod uložil synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení. Konečným výsledkem by mělo být přenesení pravomoci k volbě a odvolávání dozorčí rady Diakonie ČCE ze synodu na synodní radu. Dále zasedání vzalo na vědomí převod nemovitosti v Krabčicích z ČCE na Diakonii ČCE.

Synod usnesl dílčí změnu Řádu diakonické práce v článku 1. Změna čistí zacházení s termíny „poslání“ a „cíl“. Není to totéž. Umožňuje formulovat poslání Diakonie ČCE opřené o její hodnoty, kterými se chce řídit.

Strategický plán církve „Reformanda 2030“

Velkým tématem je připravovaný strategický plán naší církve. Pod názvem Reformanda 2030 jeho koncept prezentoval senior pražského seniorátu Roman Mazur. Dokument plánuje budoucnost ČCE na následujících 12 let. Klade důraz na život a službu farních sborů. Pracuje s restrukturalizací kazatelských míst, s flexibilnějšími úvazky kazatelů a pracovníků, flexibilnější spoluprací mezi sbory navzájem i s ústředím církve. Počítá s každoroční inventurou potřeb sborů a na to navazující expertní pomocí a supervizí od církevní kanceláře. Sám R. Mazur označil představený materiál za strategický plán v duchu křesťanského pragmatismu. „Nemáme pocit, že umíme život víry ve sborech vytvořit. Ale umíme ho efektivně podpořit – umíme podpořit to, co funguje a naopak chceme částečně omezovat to, co funkční není,“ shrnul Mazur ve svém projevu.

Církev jej projedná společně

Z následné obsáhlé rozpravy vzešly dva konkrétní návrhy reflektující vůli diskutovat o strategii v rámci sborů i napříč celou církví. Synod odsouhlasil, že k tématu proběhne celocírkevní konference s adekvátním prostorem na debatu. Předcházet by jí měly výstupy z diskusí v rámci jednotlivých sborů. To vše v takovém předstihu, aby výstupy stihla zpracovat strategická komise a předložit je prvnímu zasedání 35. synodu.

Současné zasedání synodu nakonec vzalo na vědomí předloženou první část strategického plánu a pověřilo synodní radu, aby prvnímu zasedání 35. synodu ČCE předložila konečnou podobu celého strategického plánu. Dále v tomto bodě účastníci schválili následující návrhy.

Otázka stanovení výše úvazku kazatelů

Synod se usnáší, že v rámci restrukturalizace ČCE a na cestě k úplnému samofinancování se výše kazatelských úvazků ve farních sborech bude stanovovat podle následujících zásad a pověřuje synodní radu, aby pro první zasedání 35. synodu připravila návrh provedení tohoto usnesení:

 1. Výše kazatelského úvazku ve farním sboru je dána životem a zájmem tohoto sboru.
 2. Standardní náplň plného kazatelského úvazku stanovuje a průběžně aktualizuje synodní rada.
 3. Výši konkrétního kazatelského úvazku stanoví při každé volbě kazatele seniorátní výbor, a to s přihlédnutím k údajům o životě sboru z výročního evidenčního dotazníku (viz výše bod 1) a celocírkevních standardů (viz výše bod 2).
 4. Pokud život daného sboru nekoresponduje s dosavadní výší úvazku kazatelského místa, bude výše úvazku před volbou přiměřeně upravena.
 5. Případné zvýšení úvazku kazatele bude v průběhu doby povolání ve sboru možné jen se souhlasem seniorátního výboru.
 6. Před volbou nového kazatele bude moci sbor požádat o dočasné zvýšení kazatelského úvazku, jehož je nositelem.

Společná služba kazatele ve dvou nebo více sborech

Synod ukládá synodní radě, aby prvnímu zasedání 35. synodu předložila návrh změny řádů nově upravujících společné povolávání faráře nebo jáhna dvěma nebo více farními sbory. Synod ukládá synodní radě, aby se při přípravě této novely řídila následujícími požadavky:

 1. Sdružení farních sborů bude moci vzniknout pouze za účelem povolání společného faráře nebo jáhna ve dvou nebo více farních sborech. Společného faráře nebo jáhna lze povolat pouze ve farních sborech tvořících sdružení farních sborů.
 2. Sdružení farních sborů již nebude vznikat na základě dohody podle stávajícího znění čl. 8 odst. 2 ŘSC, ale na základě společné povolací listiny příslušných farních sborů, ve které budou uvedeny skutečnosti služby ve všech sborech tvořících sdružení a jejich vzájemné spolupráce.
 3. Součástí společné povolací listiny bude povinně ujednání o nejméně šesti každoročních společných zasedáních správních orgánů sborů sdružení.
 4. Kterýkoliv z farních sborů tvořících sdružení bude moci ze sdružení vystoupit ke dni skončení doby povolání faráře nebo jáhna v příslušných farních sborech.
 5. Součástí novely bude též změna Jednacího a volebního řádu a Pravidel povolávání farářů a jáhnů.

Sloučení či zánik sborů

V případě, že některý farní sbor neplní některou z následujících základních funkcí, příslušný seniorátní výbor zahájí konzultace s jeho staršovstvem. Výstupem těchto konzultací bude buďto společný plán sboru a seniorátního výboru mající za cíl jejich opětovné naplňování nebo návrh seniorátního výboru příslušnému konventu na sloučení či zrušení daného farního sboru. Za základní funkce sboru považujeme:

 1. Schopnost shromáždit k pravidelným nedělním bohoslužbám v sídle sboru v průměru více než 10 osob
 2. Schopnost získat během kalendářního roku pro svůj vlastní život a službu nejméně 50.000 Kč (v součtu vybraných sbírek pro potřeby sboru, vybraných tuzemských darů a vybraného saláru)
 3. Schopnost staršovstva pravidelně se scházet v usnášeníschopném počtu
 4. Schopnost vytvořit dostatečnou poptávku po práci kazatele a schopnost aktivně hledat nového kazatele tak, aby administrace sboru netrvala více než 10 let
 5. Schopnost pravidelně konat přiměřenou misijní, diakonickou či pastorační aktivitu pro okolí sboru
 6. Schopnost zvládnout samostatně příslušnou správní agendu (vč. správy nemovitostí)

Plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu (z roku 2017)

Postavení farářů v církvi

Z minulých zasedání synodu vzešel podnět k ideové diskuzi o postavení kazatelů v ČCE. O průběžném stavu a plnění informoval synodní senior Daniel Ženatý. Všechny čtyři návrhy byly synodem následně přijaty:

Synod uložil sborům časté přímluvné modlitby za kazatele nové i stávající, dále apeluje na staršovstva, aby věnovala zvýšenou péči svým kazatelům, dbala na vzájemně otevřené vztahy, dopřávala jim čas na zasloužený odpočinek a na rodinný život, podporovala je v jejich dalším vzdělávání a využívání supervize. Synodní rada by pak měla dbát na připomínání výzev mladým lidem i lidem středního věku a vyzývat je ke studiu teologie, zejména při celocírkevních kurzech, setkáních a sjezdech, a také bude informovat synod v roce 2021 o aktuálním vývoji v postavení farářů v ČCE.

Ostatní

Synodálové a synodálky se věnovali plnění dalších usnesení z 3. zasedání 34. synodu (2017). Vzali na vědomí stav a další okolnosti příprav nového evangelického zpěvníku a nové agendy. Podobně vzali na vědomí i zprávy komise Cesta církve, rozhovor o postavení presbyterů v ČCE a výstupy celocírkevní diskuze o změně názvu církve a plnění usnesení ohledně nového loga ČCE.