Archiv autora: Jiří Hofman

Nově přijatý investiční kodex ČCE

Etický investiční kodex ČCE definuje pravidla pro investování dlouhodobých finančních prostředků ve správě povšechného sboru, seniorátů, farních sborů i Diakonie ČCE, případně dalších právnických osob spadajících pod ČCE, ať už správa probíhá vlastními silami nebo prostřednictvím jiných subjektů.

Výčet pravidel nemůže být nikdy konečný a dokonalý. Vždy je třeba přihlížet k tomu, aby nebyly porušeny morální a etické zásady plynoucí z křesťanské víry, bylo dbáno o dobré jméno ČCE a nezapomínalo se přitom na prostředí, které pro své životy potřebujeme.

Mezi nepřípustné investice patří zejména jakékoliv aktivity, kde dochází k:

 • podpoře terorismu a zbrojního průmyslu,
 • podpoře násilí nebo bezpráví,
 • využívání dětské nebo nucené práce,
 • podnikání, které by vedlo k přímé podpoře pronásledování lidí na základě příslušnosti k etnické skupině, národnosti, politického přesvědčení či náboženského vyznání,
 • podnikání, které by vedlo k přímé podpoře totalitního režimu,
 • produkci nebo distribuci tabáku, alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek,
 • těžbě deštných pralesů, nebo zpracování produktů produkovaných na jejich místě,
 • zásadnímu poškozování životního prostředí,
 • výstavbě či jinému nepřípustnému zasahování do vzácných biotopů a kulturního dědictví,
 • podnikání v oblasti hazardu, loterií,
 • podnikání založené na pyramidových schématech (letadlo),
 • půjčování na nepřiměřeně vysoký úrok,
 • podnikání zneužívající postavení chudých a zadlužených,
 • utrpení a týrání zvířat.

Při investování bude ČCE dbát také na to, aby docházelo ke snižování:

 • produkce nebo využití toxických a radioaktivních látek,
 • znečišťování vod, půdy nebo atmosféry,
 • těžby a spotřeby fosilních paliv,
 • těžby ostatních nerostných surovin, resp. materiálových i energetických vstupů,
 • eroze nebo degradace půdy,
 • výstavby na nových plochách úrodné zemědělské půdy,
 • negativních vlivů na životní prostředí obecně.

Vítaná je podpora cirkulární ekonomiky, energetických úspor, obnovitelných zdrojů, inovativních technologií, komunitních řešení a rozvojových ekonomik v jejich snaze o snížení negativních dopadů na životní prostředí a život lidí.

Rozsáhlá debata o hospodaření povšechného sboru ve znamení odvodů do personálního fondu

Páteční jednací odpoledne zahájil pozdravem plzeňský biskup Tomáš Holub. Promluvil o své účasti na synodě o mládeži. „Nejvíce naslouchejte těm, se kterými nesouhlasíte,“ zakončil svůj pozdrav synodálům slovy papeže Františka.

Shromáždění mělo v tu chvíli před sebou přibližně půldenní skluz kvůli opakujícím se volbám do pastýřských rad a komisí.

Odvody do personálního fondu

Ke schválení rozpočtu na rok 2019 byla otevřena rozprava. V jejím úvodu vystoupil k návrhu zvyšování příspěvků do personálního fondu senior Ústeckého seniorátu Tomáš Matějovský. Zmínil, že odvody v navržené výši přesahují možnosti téměř všech sborů v jeho seniorátu a poprosil hlasující, aby to vzali v úvahu. V podobném duchu navázal i Filip Keller. Nezpochybnil navržená čísla, ale připomněl, že rozhodnutí o výši odvodů se každoročně na synodech revokují. Podtrhl význam proměnných, které do prognóz různě promlouvají, a proto v této situaci doporučil spíše zdrženlivost před stanovováním propočtů na dlouhé roky dopředu.

Roman Mazur následně zpochybnil návrh odvodů s tím, že je pro třetinu nejmenších sborů likvidační. „Nepotřebujeme miliardu na jistině personálního fondu, protože spolu se zvyšováním odvodů bude také ubývat sborů a farářů, které bychom z výnosů z těchto peněz platili,“ uvedl ve svém příspěvku. Petr Kopecký zmínil navíc psychologický efekt konečné výše odvodů (až na 680 tis. Kč v roce 2030) s tím, že suma může být demotivační pro sbory už v této fázi.

Miroslav Maňák, Jiří Schneider a Jan Matějka představili ekonomické rozvahy, které vedly k výpočtu postupného zvyšování odvodů. Br. Matějka upozornil, že nastavená výše odpovídá reálné situaci. I kdyby cílová částka měla být stanovena např. na 400 tisíc, bude nezbytné ji pak z roku na rok skokově zvýšit např. na 800 tisíc. Oproti tomu postupné zvyšovaní je realistické a snesitelnější. Ani kdyby to bylo pro část sborů likvidační, nevedly by plánované příjmy k miliardě na účtu personálního fondu. Argumentaci podpořil synodní senior Daniel Ženatý apelem na zvýšenou obětavost členů církve a na soustavné informování o této potřebě. „Dospělé řešení situace máme přece úplně na dosah. Proč stále nemáme odvahu otevřeně chtít po svých členech pravidelný salár ve výši 5% z platu? Naše problémy by tím byly vyřešené a i tyto diskuse by pak byly bezpředmětné.“

Václav Hurt navázal v podobném duchu: „Jsem vděčný za to, co řekl synodní senior. Chtěli bychom svobodu, ale bez vlastní odpovědnosti. Osobně jsem za odluku od státu vděčný. Trochu to bolí, ale máme na to. Zahraniční církve nás minimálně deset let informují, že postupně ukončí naši podporu. Víme to dlouho, jen jsme to nechtěli vzít na vědomí.“

Vedoucí tajemník ÚCK Jaromír Plíšek následně připomněl, že hlasování proběhne pouze o návrhu na následující dva roky, tj. do roku 2021. Ostatní čísla v modelu jsou informativní a ukazují směr. Leží na našich bedrech, abychom je vhodně a naléhavě komunikovali do svých sborů a k jednotlivým členům církve. Čím dříve, tím lépe. Financování církve má být starostí nejen vedení církve, ale každého jednoho jejího člena. Po této dlouhé diskusi synod schválil návrh rozpočtu pro rok 2019.

Další dlouhou diskusi potom vzbudila variantní koncepce odvodů do personálního fondu. Hovořilo se o jejím přínosu a o způsobu, jakým by se měl solidární odvod vypočítávat. Po dlouhé rozpravě a četných technických a procedurálních připomínkách byl návrh shromážděním synodu s drobnými obměnami přijat.

Odvod farního sboru se bude skládat z paušální části, jejíž výši stanovuje synod usnesením, a z poměrné části, která se pro jednotlivé farní sbory vypočítá podle stanoveného základu a výpočtového klíče, který zohledňuje život farního sboru za uplynulé období. Synod tedy usnesl, že pro rok 2020 se dělí na paušální část ve výši 140 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu ve výši 20 000 Kč.

Investiční kodex, činnost ústředí a další jednání

Diskusi vzbudil i bod věnovaný investičnímu kodexu ČCE. Šlo o zadání loňského synodu, nad kterým se sešli zástupci investičního výboru, správců fondů, členové synodní rady i členové poradního odboru pro otázky životního prostředí při synodní radě. Investiční kodex byl po krátké rozpravě přijat. Jan Matějka upozornil, že správci investic ČCE se podle něj už rozhodují a jednají. Znění uvádíme v samostatném informačním boxu.

Inventura a ocenění činnosti povšechného sboru je obsáhlý materiál, který na žádost loňského zasedání synodu připravilo vedení ústřední církevní kanceláře. Synodu jej předložilo o rok dříve, protože vznikal i pro interní potřeby ÚCK. Dle vyjádření Jaromíra Plíška tento „interní audit“ neodhalil činnosti, které by jakkoli překračovaly obvyklé náklady, byly personálně nadhodnocené nebo zbytné. Apeloval na shromáždění, aby – v případě, že existuje ze strany synodu jakýkoli tlak na úspory v této sféře – sami synodálové doporučovali, které z činností má ústředí zrušit, resp. jaké celocírkevní aktivity nebo služby sborům chce církev zrušit. ÚCK dle provedeného auditu a dle svého vědomí dělá věci potřebné a pro ČCE nezbytné a dělá je nákladově efektivně.

Apel v tomto smyslu ještě výrazněji podpořil Daniel Ženatý. „Vznikl-li materiál na výslovnou žádost synodu, tak jej má nyní synod k dispozici a musí s ním naložit jen on sám. Nelze tuto odpovědnost přenést na synodní radu, tím méně na ústřední církevní kancelář,“ žádal synodní senior.

Matěj Opočenský následně navrhl, zda by v tomto mohla pokračovat strategická komise a priority hledat ona. V rozpravě se proti tomu ohradila Eva Zadražilová s tím, že se tím strategická komise rovněž zabývala a možnosti již hledala. „Kdyby byl prostor pro nějaké úspory, už by jej synod měl k dispozici,“ zakončila E. Zadražilová. Jan Plecháček a Zdena Skuhrová poté navrhli, aby byl materiál postoupen sborům a konventům s žádostí o vyjádření, o analýzu a návrh úspor. Po dlouhé diskusi vzal synod materiál na vědomí.

Po krátké přestávce synod zamítl návrh Pražského seniorátu, aby se synodní rada znovu podrobněji zabývala tím, o kolik procent je třeba zvýšit celocírkevní repartice. Podobně shromáždění zamítlo i další body: výzvu ke zdůvodnění nárůstu celocírkevních repartic (návrh Poděbradského seniorátu), zmrazení výše celocírkevních repartic do r. 2024 a audit hospodaření ÚCK (návrhy Brněnského seniorátu), úsporná opatření při stanovování celocírkevních repartic (návrh Západočeského seniorátu).

Naopak schválen byl rozpis celocírkevních repartic dle navrženého modelu na rok 2020 a celocírkevní sbírky pro rok 2020.

Technická debata vyvstala i v souvislosti s návrhem Poděbradského seniorátu, aby existovala možnost odměňovat faráře v důchodu, kteří vypomáhají službou ve sborech. Návrh sice nebyl přijat, ale pracovníci ústřední církevní kanceláře budou nezávisle na aktuálním jednání hledat ekonomicky a právně přijatelné řešení, protože jde o problém, který musí farní sbory řešit stále častěji.

 

Bohoslužba ve sboru u Klimenta 16. května 2019

Úvodní a procedurální záležitosti a volby

V budově Autoklubu České republiky v pražské Opletalově ulici dnes začalo 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické. Na programu jsou jednání týkající se vyznání, chodu i správy církve.

V úvodu zasedání poděkoval synodní senior Daniel Ženatý bývalému předsednictvu za vedení a péči o přípravy a průběh zasedání 34. synodu ČCE.

Následovaly procedurální záležitosti: prezence přítomných synodálů (68), povolání poradců a volby předsedy synodu – v tajné volbě dostal opětovně důvěru senior Brněnského seniorátu Jiří Gruber. Volilo se i předsednictvo. Z řad kazatelů přijali tuto odpovědnost a zvoleni byli Jan Plecháček, Miroslav Pfann a jako náhradníci Michal Kitta, Jiří Bureš a Michal Vogl. Členové předsednictva z řad laiků: Vladimír Buzek, Jakub Pavlis, Daniel Fojtů; náhradníci: Simona Kopecká, Matěj Cháb, Dana Konvalinková.

Dále proběhly volby zapisovatelů, verifikátorů a skrutátorů, účastníci synodu byli rozděleni do jednotlivých komisí (teologické, výchovné, právní a hospodářské) a schválili program zasedání.

V minulých letech se ustálila dobrá praxe, že během víceletého cyklu zasedání se jedno ze čtyř zasedání koná mimo Prahu. Nejinak by tomu mělo být v případě 35. synodu ČCE. O tomto bodu se bude ještě hlasovat. Zřejmě totiž dojde i k revokování loňského usnesení o konání 2. zasedání (tj. zasedání v r. 2020). Původně se mělo konat 21.–23. května 2020, ale vzhledem k organizačním změnám se místo i čas jeví jako nereálný. Předsednictvo nechalo tento bod otevřený a v průběhu dalších dnů přijde s návrhem, o kterém se bude hlasovat.

Předsednictvo v následujícím volebním bloku navrhlo změnu programu. Hlasování se totiž neobešlo bez technických potíží, proto vzhledem k nefunkčnosti hlasovacího zařízení přesunulo plánované volby (dozorčí rada Diakonie, volby oblastních pastýřských rad, odvolací komise synodu, předsedy komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe, zástupce synodu do komise pro diakonát a volby celocírkevních kazatelů) na další průběh jednání.

 

Synod odsouhlasil stavbu škol, jednal o strategickém plánu a ohradil se proti extremistům

LITOMYŠL/PRAHA (04.06.2018) – Nejvyšší řídicí a zákonodárný orgán Českobratrské církve evangelické (ČCE) zasedal v Litomyšli od 31. května do 2. června. Řešil aktuální otázky správy církve i její směřování v budoucnu.

Přibližně stovka delegátů, poradců a hostů z celé republiky i ze zahraničí se sjela do litomyšlského areálu Zámeckého návrší, kde jednala o životě církve. Za přelomové rozhodnutí lze považovat schválení stavby dvou nových pražských škol – v Holešovicích a Modřanech.

Církev tak odkazuje na tradici a dobrou pověst svého školství a plní své odhodlání vložit část restitučních financí do společensky prospěšných projektů. Bratrská základní škola na Praze 7 už dlouho volá po svém rozšíření o druhý stupeň. Mezi rodiči i zastupiteli má skvělé jméno. Zdejší rodinná atmosféra, špičkoví učitelé i hodnoty, které si škola vytyčila jako prioritní, to vše po necelých 30 letech fungování znamená beznadějně plnou kapacitu a pověst jednoho z nejlepších zařízení, kam se děti mohou dostat (nejen v rámci Prahy 7). V podobné situaci je škola Evangelické akademie v Modřanech. Obě se nyní dočkají rozšíření a zbrusu nových budov.

Církev tím navazuje na dlouhou a prestižní tradici evangelického školství, a také na podobně fungující společensky prospěšné dílo Diakonie ČCE, která vedle několika škol provozuje zejména sociální, zdravotnické, humanitární a rozvojové služby.

S výhledem do budoucna

Představitelé Českobratrské církve evangelické dále jednali o strategickém plánu na příštích 12 let. Pod názvem “Reformanda 2030” jej představili členové strategické komise. Měl by přinést flexibilnější přístup k práci kazatelů i snadnější slučování nebo rušení neaktivních sborů. “Jde o materiál v duchu křesťanského pragmatismu,” definoval základní přístup prezentující senior pražského seniorátu Roman Mazur. “Chceme a umíme efektivně podpořit to, co funguje. Nefunkčním společenstvím chceme nabízet alternativy a dát jim konkrétní podněty k přemýšlení o jejich budoucnosti,” uzavřel Mazur.

Na strategickém plánu se bude ještě pracovat, protože má vícero rovin než jen diskutovanou personální. A hlavně se o něm bude diskutovat i v rámci celocírkevní konference, kde chtějí autoři dát prostor k vyjádření širší veřejnosti z řad členů církve. Konference proběhne pravděpodobně v návaznosti na lednový farářský kurz. Kompletní plán včetně výstupů konference by měli členové komise připravit do příštího zasedání synodu.

S výhledem na další roky jde ruku v ruce otázka financování. Živě diskutovaným bodem se stala výše repartic na následující období. Skokové zvýšení o 100%, které by odpovídalo ekonomické realitě, nakonec neprošlo. Stoupající trend se ale přeci jen projevil. Na příští rok zástupci schválili přibližně třetinové  navýšení, a navíc deklarovali snahu nastavit zvyšující se odvody v podobném duchu, jako tomu je v případě personálního fondu.

Narůstající extremismus ve jménu křesťanských hodnot

Účastníci synodu při svém jednání dále reagovali na aktuální situaci ve společnosti a vydali prohlášení, ve kterém se ostře ohradili proti rostoucímu zneužívání křesťanských hodnot extrémisty a populisty:

„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání.

V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem křesťanů.“

Na prohlášení synodálů a synodálek bezprostředně reagoval i synodní senior Daniel Ženatý: „Nehodnotíme hru. Nepokoušíme se ji interpretovat. Ani náznakem nezlehčujeme ty, kdo se modlili za to, aby hra nebyla hrána, kdo před divadlem i v divadle protestovali proti jejímu provedení. Vymezujeme se jednoznačně proti těm, kdo hru násilím přerušili, kdo obsadili jeviště, a nebyli upřímně věřící křesťané, naopak, byli to lidé doložitelně propojení s neonacistickými hnutími v naší zemi. V tom spočívá vážnost situace. Když se nyní těmto silám nepostavíme na odpor, může se stát, že do některého nedělního shromáždění naší církve přijde skupina deseti mužů s holými hlavami, v kožených bundách, posadí se do předních lavic, a uprostřed kázání o tom, že Romové, stejně jako kdysi Samařani, jsou naši bratři a sestry, vystoupí, a násilím bohoslužby ukončí. A přivolaná policie řekne, že není schopna rozlišit, kdo ve shromáždění mluvit může a kdo ne, je jí líto a odejde. Tímto směrem se ubírá usnesení synodu. Odmítá, aby se neonacisté stali těmi, kdo kážou Kristovo evangelium,“ zdůraznil Ženatý.

Správa církve i otázky víry

V rámci ostatních jednání účastníci synodu například narovnali neutěšený stav, kdy kaplani (např. vojenští, vězeňští nebo nemocniční) v minulosti nemohli v rámci svého povolání oddávat. Nově se jim tato pravomoc opět navrátí.

Kromě toho se i v rámci strategií do budoucna řešilo postavení farářů a presbyterů (laických pracovníků) v církvi. Synod apeluje na staršovstva sborů, aby na své kazatele a kazatelky pamatovala v přímluvách, věnovala čas pečlivým rozhovorům s nimi, naslouchala jim a věnovala jim čas na vzdělávání, rodinu a odpočinek.

Zasedání odsouhlasilo nastolený směr v přípravě nové Agendy. Schválilo tak určitou jednotnou podobu bohoslužby. Naopak texty vyznání a modlitby Páně se prozatím nemění. Toto téma dostane k řešení až synod v roce 2019 s odkazem na fakt, že je třeba další diskuse.

Plánovanou změnou je úprava systému pastýřských rad, kdy seniorátní pastýřské rady byly leckdy nedostatečně vytížené a tím pádem nezkušené. Proto dochází k radikální změně: nově budou fungovat tři oblastní pastýřské rady, kdy každá z nich pokryje oblast několika seniorátů. Nad nimi se zřizuje celocírkevní pastýřská rada, která ve druhém stupni řeší případná odvolání z rad oblastních.

Za podporovaná místa synod schválil: FS ČCE v Bošíně, FS ČCE v Praze–Libni (druhé kazatelské místo), FS ČCE v Jihlavě, FS ČCE v Ústí nad Labem, FS ČCE v Berouně, FS ČCE v Krabčicích (kde je farářské místo hojně vytěžováno prací v tamější Diakonii). Podporovaná místa představují ty sbory církve, kde je přes jakékoli dílčí obtíže vidět perspektiva k dalšímu rozvoji. Chceme je na tomto základě nadále rozvíjet a se speciální péčí je solidárně zahrnout do svých budoucích plánů.

Hosté z české i zahraniční ekumény

Třídenní jednání synodu navštívili četní hosté z řad tuzemské i zahraniční ekumény. Mezi jinými i zástupci Valdenské církve v Itálii, Luterské církve v Polsku, Reformované křesťanské církve na Slovensku, Presbyterní církve v Koreji, Luterské církve v Maďarsku, Reformované církve v Polsku, Církve ve Skotsku, Protestantské církve v Nizozemí, Slezské církve evangelické a. v., Církve bratrské nebo Církve československé husitské.

Během sobotního oběda pozdravil vedení Českobratrské církve evangelické farář Valdenské církve v Itálii bratr Bruno Gabrielli:

Pozdrav pro synodního seniora ČCE Daniela Ženatého, synodní radu ČCE a předsednictvo synodu ČCE:

“Děkuji za obnovení dávného historického partnerství, které se datuje už od 15. století. Sdílíme společný stav malých menšinových církví čelících zániku po staletích pronásledování, diskriminace a/nebo vyhnanství, ale stále nepanikaříme a snažíme se potěšit Boha, který je láska v Ježíši Kristu, a jdeme po jeho úzké cestě mezi sekularismem, náboženským fanatismem a tzv. „zapáleným ateismem“. A nechceme, aby byli jiní lidé pronásledováni, diskriminováni nebo prostě utlačováni, když byli donuceni opustit svou vlast na útěku před válkou, diktaturou nebo hladomorem. Migranti a uprchlíci z Afriky a Středního východu, ale i LGBTQ. Děkuji za vaši podporu a snahu přesvědčit vaši vládu, aby sdílela s Itálií „břemeno“ mnoha přistěhovalců přes Středomoří, ale to nestačí: je to jedna z hlavních výzev evropského svědomí a všechny církve musí tuto agendu upřednostnit a zahrnout ji do kázání a učení, stejně jako jejich diakonické práce.”

Podrobné zápisy z jednotlivých jednacích dní, včetně většiny projednávaných bodů a výstupů z nich, naleznete níže na této stránce. Nejsou oficiálním zápisem (ten se v průběhu následujících týdnů teprve bude zpracovávat a verifikovat). Mají představovat především rychlou, krátkou a informačně hodnotnou reflexi proběhlého zasedání.

Prohlášení synodu

Synod Českobratrské církve evangelické, který se sešel v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijal toto prohlášení:

„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání.

V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem křesťanů.“

Litomyšl 2. 6. 2018, 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické