Archiv autora: Jana Vondrová

Platy farářů

Synod ukládá synodní radě, aby navýšila měsíční základní hrubé mzdy všem duchovním pracovníkům církve – povšechného sboru k 1. 1. 2018 o 3000 korun na jeden celý úvazek. Prostředky poputují z finančních náhrad. Zvýšení platů farářů nebude důvodem pro změny již schválených odvodů do personálního fondu (tedy do roku 2020).

Synod ukládá synodní radě předložit příštímu zasedání synodu tabulku plánovaných odvodů do personálního fondu od roku 2021.

Nadační fond Evangelické dílo

Synod souhlasí se založením Nadačního fondu Evangelické dílo a bere na vědomí návrh zakládací listiny. Účelem nadačního fondu je poskytovat nadační příspěvky určené ke spolufinancování rozvojových a diakonických projektů, které slouží podpoře rozvoje činnosti církevních sborů Českobratrské církve evangelické a českých evangelických sborů v zahraničí v oblastech budování sborů a misie; výchova a vzdělávání; diakonické práce.

Synod vzal na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty pro rok 2016.

Zprávy o hospodaření povšechného sboru

Synod přijal zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2016. Ten hospodařil s rozpočtem zhruba 400 milionů, se ziskem 683 tisíc korun. Tento zisk bude převeden do rezervního fondu.

Synod schválil zprávu o hospodaření personálního fondu. Vybraná částka na příspěvcích do fondu byla v roce 2015 přes 18,2 milionů korun, příspěvek od ministerstva kultury byl v roce 2016 78,8 milionů korun (v roce 2017 to je 74,7 milionů korun). Prostředky personálního fondu jsou využívány na platy a odměny duchovních pracovníků církve.

Synod přijal zprávu investičního výboru, který je poradním odborem synodní rady a zabývá se správou majetku personálního fondu a dalšími odbornými otázkami v oblasti investic (například uložení prostředků za budovu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, vyjadřování se k záležitostem sborů apod.).

Synod ukládá synodní radě do příštího zasedání synodu, aby předložila průběžnou zprávu hodnotící systém správy majetku personálního fondu, na základě které bude synod moci rozhodnout o obměně nebo zachování stávajícího systému po roce 2020.

Synod schválil zprávu Jeronýmovy jednoty, jejímž posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení. V roce 2016 bylo na darech rozděleno 2,2 milionů korun (např. na rekonstrukci fary v Lysé nad Labem nebo odvlhčení a rekonstrukci fary v Libštátě). Sbírka na Hlavní dar lásky vynesla 846 tisíc korun a byla určena na opravu nově nakoupené fary v Krnově. Výtěžek sbírky v roce 2017 poputuje na rekonstrukci sborového domu v Havlíčkově Brodě. Sbírka do fondu Jubilejního tolerančního daru, z něhož jsou sborům poskytovány půjčky, vynesla 493 tisíc korun.

Synod také schválil rozpočet hospodaření povšechného sboru na rok 2017.

Nová a podporovaná kazatelská místa

Synod vzal na vědomí

  • zprávu o podporovaných sborech. V současné době jsou to: Sedlec – Prčice, Beroun, Ústecký seniorát, celocírkevní kazatel s určením pro sbor v Ústí nad Labem (neobsazeno), Kdyně, Šternberk (neobsazeno)
  • zprávu o životě sboru v Berouně, coby sboru s podporovaným místem
  • zprávu komise pro hodnocení podporovaných sborů

Volby celocírkevních farářů

Celocírkevním kazatelem pro humanitární aktivity a menšiny byl zvolen Mikuláš Vymětal, a to na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 na pracovní úvazek 50 %. Církev jako společenství se zajímá o osud menšin, příchozích a těch, kdo hledají nový domov, případně těch, kdo nestačí modernímu tempu života, a zastává se jich. Místo kazatele povšechného sboru pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené zřídilo z iniciativy pražského seniorátu a na návrh synodní rady zasedání synodu v roce 2015 a na toto místo je od počátku povolán Mikuláš Vymětal.

Na místo celocírkevního faráře pro mládež kandidoval pouze Pavel Jun, který nebyl zvolen. Toto místo, zřízené synodem v roce 2001, zůstává proto neobsazeno. Koncepce práce faráře mládeže, kterou vytvořila synodní rada ve spolupráci s celocírkevním odborem mládeže, však schválena byla.

Studentským farářem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy byl zvolen Jan Štefan, a to na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 na pracovní úvazek 30 %. Toto kazatelské místo zřídilo na návrh synodní rady zasedání synodu v roce 1998. Jan Štefan je na něj povolán od roku 2012. Za dobu jeho působení byla například zvelebena fakultní kaple, pravidelně se konají fakultní bohoslužby a setkání s hosty v kavárně Marathon nebo byla obnovena podzimní týdenní soustředění studentů nižších ročníků v Chotěboři.

Celocírkevním kazatelem pro sbory ve východní Evropě byl zvolen Michael Erdinger, a to na období od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek pro sbory na Ukrajině. Toto kazatelské místo zřídilo na návrh synodní rady zasedání synodu v roce 2005. V letech 2006 – 2015 na něj byl povolán Petr Brodský. Péči o české sbory v zahraničí poté převzali koordinátoři z řad farářů církve.

Kromě celocírkevních farářů byla zvolena náhradnice revizorů hospodaření povšechného sboru (Pavla Svobodová), členové dozorčí rady Diakonie ČCE (Rut Šormová a Marta Zemánková) i náhradníci dozorčí rady (Jarmila Borecká, Jří Groll a Noemi Batlová).