Archiv autora: Daniela Ženatá

Strategický plán ČCE – Reformanda 2030

Synod vzal na vědomí předloženou zprávu o přípravě strategického plánu ČCE a uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila další zprávu.

Co je strategický plán a proč jej potřebujeme?

 

Kvalitní strategický plán

  • je dlouhodobý (v kontextu naší církve s výhledem pro dalších 10 až12 let)
  • je komplexní (nevynechá žádnou podstatnou oblast)
  • je výsledkem společné práce co nejširšího okruhu zaangažovaných
  • odvozuje plánovanou budoucí podobu organizace od jejího hlavního poslání
  • optimalizuje zacházení s lidskými a finančními zdroji
  • stanovuje přiměřené dílčí krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úkoly a cíle
  • je otevřený vůči změnám v reakci na proměny vnějšího prostředí

Zda práce na strategickém plánu a jeho následné uplatňování v praxi ČCE přinese podněty k lepšímu naplňování poslání naší církve, je otevřené. Podle poslanců, kteří vystoupili v diskusi je třeba zcela prakticky stanovit, kolik kazatelských míst potřebujeme v blízké budoucnosti, kolik farářů, jáhnů a výpomocných kazatelů bude k dispozici, po analýze navrhnout naše cíle v delším horizontu (20 let)  apod.

Církevní zřízení

Přijaté návrhy konventů a synodní rady na změny 

Změny v Řádu pastýřské služby – do pastýřských rad se volí ze ze starších, farářů, jáhnů, kaplanů a výpomocných kazatelů s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna. Řád pastýřské služby projde novelou, kterou se bude zabývat příští synod.

Vyjasnění postavení bývalých laických kazatelů v ČCE – synod uložil synodní radě, aby pro příští zasedání synodu připravila návrh vyjasňující a řešící postavení bývalých laických kazatelů v současném systému kazatelů ČCE tak, aby mohli být zařazeni mezi výpomocné kazatele a případně i dodatečně ordinováni.

Upřesnění podmínek pro přijetí do jáhenské praxe – byl přijaty změny v Řádu pro kazatele týkající se přípravy jáhnů, přijetí do jáhenské praxe, jejího průběhu a výstupů.

Postavení jáhnů v ČCE – synod uložil synodní radě, aby se zabývala postavením jáhnů a případně předložila návrh změn v Církevním zřízení.

Zavedení  možnosti jednání církevních orgánů na dálku – synod usnesl změnu Jednacího a volebního řádu. Byl vložen nový odstavec, kde je uvedeno, že správní orgán se může usnést, že v případě potřeby lze jednat a usnášet se na dálku pomocí komunikačních prostředků a stanoví způsob takového jednání.

 

 

Knižní stánek

 

V předsálí jednacího prostoru je možné si prohlédnout a zakoupit knihy z produkce křesťanských vydavatelství včetně Kalicha – knihkupectví a nakladatelství tradičně svázaného s Českobratrskou církví evangelickou.

Nové návrhy konventů a synodní rady

Synod projednal návrhy vzešlé z konventů. Některé byly již bezpředmětné, protože se jimi synod zabýval pod dřívějšími body. Z jiných vzešlo po diskuzi a hlasování usnesení. Zde vybíráme:

Péče o nemovitosti – Synod uložil Jeronýmově jednotě, aby využívala osvědčeného systému Brněnského seniorátu pro sledování péče o všechny nemovitosti, které jsou ve vlastnictví církve.

Odvody do personálního fondu – Synod uložil synodní radě, aby pro příští zasedání synodu připravila variantní koncepci odvodů za kazatele do Personálního fondu, která by kombinovala paušální část stanovenou podle obsazeného úvazku a poměrnou část stanovenou podle personální a hospodářské síly sborů. Tato koncepce chce vyjít vstříc malým a slabým sborům s tím, že silné a bohaté sbory by částečně vzaly finanční břemeno za malé sbory na sebe.

Odpuštění dluhu sboru v Chodově vůči personálnímu fondu – synod po dlouhé debatě vyhověl žádosti Chodovských. Dluh v personálním fondu mu bude odpuštěn.

Budovy pro dvě pražské školy Evangelické akademie – synod souhlasil s nákupem pozemku (maximálně za 8 mil. Kč) a schválil záměr výstavby školy Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy na tomto pozemku (za max. 60 mil. Kč). Synod uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila návrh projektu výstavby Bratrské školy společně s rozpočtem a návrhem zdrojů financování, neboť této škole končí v roce 2020 nájem ve stávající budově.

 

Noví ředitelé diakonických středisek

Ředitel Diakonie Jan Soběslavský představil synodu tři nové ředitele středisek Diakonie. Jsou jimi Lucie Petříčková – Diakonie západ, Lenka Svobodová – Diakonie Brno a Tomáš Tožička – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.

 

zleva: Lucie Petříčková, Lenka Svobodová, Tomáš Tožička. Za pultíkem ředitel Diakonie Jan Soběslavský

Synod se koná v budově Autoklubu ČR

Poslanci synodu zasedají v prostorách Autoklubu ČR v Praze. V této reprezentativní budově nacházejí prostorný sál pro jednání, galerii pro hosty synodu i potřebné zázemí.