Archiv autora: Daniela Ženatá

Příští synod

Poslanci synodu se sejdou v příštím roce ve dnech 16.-18. května 2019 na 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické.

Nové návrhy z konventů a synodní rady, odložené návrhy

Termín pro zasílání materiálů: Synod ukládá synodní radě, aby materiály, které mají být podle usnesení synodu probrány ve staršovstvech a poté na konventech, byly rozeslány do sborů do 31. 7. příslušného roku. Návrh nebyl přijat.

Duchovní cvičení v rámci celoživotního vzdělávání: Synod pověřuje synodní radu, aby do plánu celoživotního vzdělávání kazatelů zařadila nabídku duchovních cvičení, tzv. exercicií, případně obdobných programů duchovní obnovy. Návrh byl přijat.

Výše repartic: přijat byl kompromisní návrh ve znění: Synod schvaluje repartice pro rok 2019 ve výši 6,5 milionů korun, pro další rok 8 milionů korun (zohledňuje inflaci i klesající příspěvky od státu). Zároveň ukládá synodní radě provést inventuru činností povšechného sboru a připravit reálný systém jejich financování.

Zvolení kandidáti do Nadačního fondu Evangelického díla jsou: Radek Vondra, Martin Balcar, Hana Řezáčová, Petr Šilar. Z nich pak synodní rada jmenuje dozorčí radu.

Výstavba nových škol Evangelické akademie: Synod vzal na vědomí informaci o stavu příprav projektů na výstavbu nových budov pro Evangelickou akademii Praha – Vyšší odbornou školu sociální a právní (VOŠSP) a Střední odbornou školu (SOŠ) a Bratrskou školu – Církevní základní školu v Praze. Synod debatoval o návrhu financování obou projektů včetně změn v předložených částkách. Tajným hlasováním byl návrh přijat. Synodní radě se ukládá zřídit řídící výbor, který bude dozorovat postup prací a bude dohlížet na co nejvyšší úspornost tohoto projektu.

Převedení vily Doubravka v Luhačovicích z povšechného sboru na sbor v Uherském Hradišti se odkládá na příští synod.

Návrh právní úpravy způsobu určení výše poplatků za bydlení kazatelů byl přijat.

Podporovaná kazatelská místa v Berouně a Kdyni byla prodloužena o další dva roky.

Jeronýmova jednota stoletá

Na neděli 3. června, kdy končí jednání letošního synodu, připadá výročí 100 let Jeronýmovy jednoty. Během schůze na pražské faře u Klimenta byl zvolen první výbor Jeronýmovy jednoty, vypracovány stanovy a zaslány všem sborům církve. Jeronýmova jednota podporuje (zejména) stavební dílo v rámci Českobratrské církve evangelické.

oprava fary v Krnově v roce 2016

 

Nové návrhy synodní rady a konventů na změny Církevního zřízení a řádů

Návrh změny v Řádu sborového života k příležitostným shromážděním: Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství – přijato.

Návrh role kmotrů při křtu, aby kmotry mohly být pouze pokřtěné osoby – nebyl přijat.

Návrh na oddělení funkce seniora od funkce faráře sborunebyl přijat.

Změna způsobu jednání, hlasování a vedení rozpravy ve shromážděních a správních orgánech – návrh nebyl přijat.

Zrušení věkového omezení pro volbu do seniorátních výborů a synodní rady – nebyl přijat.

Zrušení kazatelského reversunávrh neprošel.

Povolání kazatele na dobu neurčitou – návrh neprošel.

Prodloužení doby povolání kazatele na sboru na 10 let (nyní na 5 let, je to však přechodné ustanovení, které platí do roku 2020) – návrh nebyl přijat.

Synod zmocňuje synodní radu, aby s prozatímní platností do 1. zasedání 35. synodu ČCE vydala Pravidla ochrany osobních údajů v Českobratrské církvi evangelické – přijato.

 

 

Christivity – slyšeli jste již o této hře?

Na synodu je možné vidět, osahat si a třeba si i zahrát zbrusu novou deskovou hru Christivity. Je to společenská hra pro skupiny mládeže, partu přátel nebo pro rodiny. Vychází z obdobné hry Aktivity, kde jde o to, znázornit pantomimicky, jednoduchou kresbou nebo slovně pojmy z kartiček, které si hráči vytáhnou. Způsob ztvárnění je volen postupem figurky na herním plánu.

Originálním nápadem je doplnění herního setu o slovníček pojmů, takže se nikdo nemusí bát, že neobstojí, pokud není v náboženských či křesťanských pojmech příliš kovaný. Naopak,  všichni se můžou hravou formou poučit a dozvědět se mnoho zajímavého.

Nápad na hru Christivity se zrodil ve hlavách studentů Evangelické teologické fakulty Magdaleny Horákové a Benjamina Rolla. Nejdříve vznikla domácí, na koleně nakreslená verze, kterou hráli studenti a mládež na svých akcích. Na oddělení mládeže ústřední církevní kanceláře pak vznikla iniciativa, která směřovala k hledání možnosti, jak hru dostat k více zájemcům. To samozřejmě záviselo nejvíce na tom, zda se najdou finanční zdroje na výrobu komerční verze. Nakonec pomohlo sté výročí církve, které letos slavíme. Z grantu na publikace k výročí církve, jejž oddělení mládeže získalo, byla zaplacena práva k výrobě hry, samotná výroba a odráží se i v tom, že hra stojí přijatelných 350 korun.

Magdalena Horáková a Benjamin Roll

Doporučujeme hru Christivity vaší pozornosti. Kupte ji třeba k Vánocům svým kamarádům, skupině mládeže nebo vnoučatům.

Představujeme zde tváře autorů hry, kteří jsou shodou okolností poslanci synodu za Evangelickou teologickou fakultu.

Hosté synodu

Na začátku sobotního jednání synodu pozdravili delegáty jménem svých církví ekumeničtí a zahraniční hosté synodu.

Za českou ekumenu promluvil Petr Raus,  místopředseda Rady Církve bratrské, který se účastní celého třídenního jednání synodu. Ujistil přítomné, že Církev bratrská řeší na svých jednáních podobné problémy, zejména v oblasti financování. Popřál synodu Boží přízeň, požehnání a moudrost pro všechna další jednání a rozhodování. Ekumenickými hosty synodu jsou dále zástupci Slezské církve evangelické a. v. a Církve československé husitské.

Zahraniční hosté synodu byli letos pozváni ze zemí, kde je komunikačním jazykem s partnerskými církvemi angličtina nebo jazyk blízký češtině. Přivítali jsme zástupce Valdenské církve z Itálie, Presbyterní církve v Koreji, Reformované křesťanské církve na Slovensku, Luterské církve v Maďarsku, Reformované církve v Polsku, Skotské církve a Protestantské církve v Nizozemí.

Zástupně za všechny promluvila moderátorka posledně jmenované církve Saskia Van Meggelen. Ve svém krátkém vystoupení připomněla společné protestantské kořeny od Jana Husa a specifické spojení našich zemí i církví v osobě Jana Amose Komenského. Nakonec popřála synodu klidné jednání provázené moudrostí.