Archiv autora: Daniela Ženatá

Předsednictvo synodu

3. zasedání 34. synodu řídí předsednictvo synodu ve složení (zleva): Vladimír Buzek, Jakub Pavlis (náhradník za nemocného Jaroslava Andrejse), Daniel Heller, předseda Jiří Gruber, Jan Plecháček a Miroslav Pfann

 

Zahraniční hosté synodu

Friedemann Ohme (vpravo) s tlumočníkem Petrem Gallusem

Letošního zasedání synodu se účastní zahraniční hosté z německy mluvících zemí. Markus Schaefer, církevní rada pro ekumenické vztahy z Porýnské evangelické církve, Dieter Weber, farář Evangelické církve ve Falci, Justus Werdin z Evangelické církve Berlin-Brandenburg-Slezská Horní Lužice, Lars Müller-Marienburg, superintendent Evangelické církve a. v. v Rakousku, Benigna Carstens, členka církevního vedení Evangelické Jednoty bratrské a Friedemann Oehme, vrchní církevní rada a referent pro ekumenické vztahy Evangelické luterské církve Saska.

Na začátku pátečního jednání pozdravil synodály Friedemann Oehme. S partnerskými církvemi, kterých je v německy i anglicky mluvícím světovém prostoru přes dvacet, udržuje ČCE čilé ekumenické vztahy. S blízkými sousedy, jako je Saská evangelická církev, zejména. Letos jsou možnosti kontaktů rozšířeny o účast na Kirchntagu v Berlíně a Wittenbergu, který začne za týden.

Zahraniční přátelé mají kromě přítomnosti na jednání synodu zvláštní program. Budou mít možnost poznat krásy Prahy, navštíví centrum Žižkostel, setkají se k rozhovoru s farářem pro menšiny Mikulášem Vymětalem a večer navštíví varhanní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

V podvečer 18. května se sešli synodálové a další hosté v pražském kostele u Klimenta k bohoslužbám s večeří Páně, kterou vysluhovali členové předsednictva synodu. V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní kazatelé od minulého synodu – Noemi Batlová, Tomáš Cejp, Otmar Humplík, Simona Kopecká, Bedřich Marek, Jiří Marek, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula, Petr Tomášek a Kamil Vystavěl. Představen byl také nový vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Jaromír Plíšek, slib složil nový ředitel Diakonie Jan Soběslavský a členové správní rady Diakonie Kamila Viktorová a Petr Neumann. Do služby učitele teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy byl vyslán Jan Zámečník. Poslance synodu pozdravili zástupci domácí i zahraniční ekumény – předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a Benigna Carstens, členka církevního vedení Evangelické Jednoty bratrské.

Jak kázání Miroslava Pfanna založené na textu Zj 3,7-13, tak pozdravení pokoje a společenství u stolu Páně bylo posilou a povzbuzením pro zvolené zástupce církve pověřené synodním jednáním, hosty i dalších účastníky bohoslužeb.

 

K bohoslužbám se synodálové sešli v kostele u Klimenta

Kostel na Novém městě Pražském u Klimenta byl důstojným místem, v němž se sešli synodálové, jejich hosté a další návštěvníci k bohoslužbám s večeří Páně. Posilou bylo kázání, společenství u společného stolu i požehnání pro všechny přítomné.

Zprávy předložené synodu a rozprava k nim

V tiscích pro synod byly zprávy z různých oblastí života církve. Svou zprávu předložila synodní rada, další zprávy se obšírně zabývaly školami Evangelické akademie, seminářem církevní hudby, situací v nakladatelství a knihkupectví Kalich, prací Spolku evangelické mládeže, činností Církevní pastýřské rady, supervizí kazatelů a také plněním usnesení loňského zasedání synodu. Ke zprávám se jednotliví synodálové hlásili do rozpravy, padaly návrhy usnesení.

Střípky z rozpravy

Jan Matějka k názvu církve: Návrh na přejmenování církve s blížícím se 100. výročím církve: Evangelická církev. Stejně užíváme  e-cirkev.cz. Českobratrská je pro okolí méně srozumitelná, novináři si nás pletou s církví Československou husitskou, případně název komolí.

Zdeněk Šorm k prohlášením synodní rady: Navrhuje vydat publikaci, kde by se soustředila prohlášení, vyjádření a stanoviska naší církve (synodní rady) po roce 1989. Aby byla soustředěna na jednom místě.

Jiří Schneider k celocírkevním sbírkám a jejich smyslu: Podpořil návrh, aby se některé celocírkevní sbírky nekonaly jednou za dva roky, ale každoročně. Například o školách Evangelické akademie povědomí v církvi příliš velké není, vyhlášením sbírky se aspoň všichni dozví, že máme školy, že dělají výbornou službu společnosti a že potřebují ke své činnosti peníze.

K supervizím kazatelů: Několik syndálů by rádo mělo více volnosti a  dobrovolnosti ve formulacích týkajících se pravidel supervize kazatelů. Její potřebnost však zpochybněna nebyla.

Ke zprávě o činnosti Kalicha: Synod shledal zprávu nedostatečnou, rád by měl podrobnější analýzu včetně edičního plnu a finančního výhledu. Přijal usnesení: Synod nepřijímá zprávu a žádá, aby další zpráva byla podrobnější včetně finančních toků mezi ÚCK a Kalichem.

Rozhodnutí o předložených zprávách

O předložených usneseních k jednotlivým zprávám se hlasovalo.