Archiv autora: Daniela Ženatá

Školy, jejichž zřizovatelem je ČCE

 

 

Vlajkovou lodí naší církve jsou školy Evangelické akademie. Šest jich již léta výborně funguje, vzdělávají děti a mládež, rozvíjí se, dvě z nich dokonce staví nové školní budovy. Sedmá otevře první třídy školákům letos 1. září – základní škola Filipka, škola příběhem, v Brně.

 

Po odchodu dvou ředitelek škol Evangelické akademie byli jmenováni do ředitelských funkcí od minulého synodu dva. Na brněnské Střední zdravotnické škole EA a Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociálně právní je novou ředitelkou Renáta Michálková, na EA – Vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole Praha je novým ředitelem Tomáš Biňovec. Poprvé byla představena ředitelka nově zřízené základní školy Filipka v Brně Ruth Konvalinková. Jejich náročné práce si synod váží, církev hodlá jejich snažení podporovat s vědomím důležitosti působení na děti a mladou generaci.

zleva: Ruth Konvalinková, Tomáš Biňovec, Renáta Michálková

 

 

 

Noví ředitelé středisek Diakonie

Synodu byli představeni ředitelé diakonických středisek, kteří nastoupili do svýchfunkcí od minulého synodu. Jsou to Tomáš Hawel (středisko Světlo ve Vrchlabí), Dušan Šedek (středisko Betanie v Náchodě) a Barbora Zedníková (středisko Diakonie Ostrava). Krátce se představili a přijali podporu od vedení církve pro svou práci a její poslání.

Z jednání synodu v pátek dopoledne

Po pozdravu zahraničního hosta se synod věnoval zprávám, které byly předloženy synodu k prostudování předem, proběhla k nim včera rozprava a nyní se mělo hlasovat o jejich přijetí. Následně byly přijaty zprávy Spolku evangelické mládeže, celocírkevní pastýřské rady a zpráva koordinátora supervize. Později se bude hlasovat o přijetí zprávy předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu – k projednání zůstávají nesplněné odvody sbírek z některých sborů.

Volby do různých církevních orgánů

Synod volil z připravených nebo na místě navržených kandidátek do několika celocírkevních grémií:

Dozorčí rada Diakonie – Marta Zemánková, Ondřej Titěra, Hana Svobodová, Vladimír Kopecký, Zdeněk Hojný, Magdaléna Trgalová, Dan Žárský, Michal Vogl.

Odvolací komise synodu – Michal Kitta (zvolen předsedou), Jana Grollová, Jiří Bureš, Radek Černý, Jakub Keller, Jan Roskovec, Jaroslav Pechar, Tomáš Matějovský, Jaroslav Lacina. Náhradníky jsou Pavel Pistor, Petr Kulík a Jiří Pellar.

Oblastní pastýřské rady – byli voleni členové oblastních pastýřských rad, které byly nově ustaveny tři místo původně 14, jež působily v každém seniorátě.

Rozprava k hospodářským zprávám

Hospodaření církve je rozsáhlý a důležitý balík materiálů k projednání. V rozpravě vystoupil předseda Jeronýmovy jednoty Václav Hurt, členka synodní rady Eva Zadražilová, právník Adam Csukás, vedoucí tajemník ústřední církevní kanceláře Jaromír Plíšek, vedoucí ekonomického oddělení Věra Štulcová a mnozí další.

Synod hlasováním přijal zprávu o hospodaření povšechného sboru, zprávu správní rady Personálního fondu, zprávu Investičního výboru a zprávu Jeronýmovy jednoty. Synod schválil účetní závěrku za rok 2018.

Návrh vzešlý z konventu Pražského seniorátu na navýšení hrubé mzdy kazatelů o 3000 Kč měsíčně nebyl přijat.

Volby celocírkevních kazatelů

Na místa celocírkevních kazatelů volených synodem byli zvoleni na další období:

  • Jan Štefan – studentský farář pro Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy
  • Aleš Wrana – spirituál na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci
  • Mikuláš Vymětal – celocírkevní kazatel pro menšiny a humanitární aktivity
  • Tomáš Jun – celocírkevní kazatel s určením na podporované místo v Ústí nad Labem

Helena Wernischová, koordinátorka evangelických škol a Aleš Wrana, spirituál Olomoucké konzervatoře

Pozdrav zahraničního ekumenického hosta

Na začátku pátečního jednání pozdravil synod Martin Teubner, vrchní církevní rada Saské evangelické církve. Jako zástupce partnerské církve připomněl dlouhé a těsné kontakty i některé společné akce. Popřál synodu úspěšné jednání a moudré rozhodování pod Boží ochranou.

Hlasovací zařízení

Novinkou tohoto synodu je elektronické hlasovací zařízení. Úspěšně bylo používáno na konferenci o strategickém plánování v lednu, která se konala v prostorách Pedagogické fakulty UK. Zde, v budově Autoklubu, zařízení ze záhadných příčin stávkuje. Hlasovací staničky se chovají vrtošivě, někdy signál vysílají a někdy ne, je otázka, zda je problém v softwaru nebo přenosu signálu. Ani přivolaný firemní technik problémy nevyřešil, a tak se synod vrátil ke klasickému způsobu hlasování aklamací nebo lístky.

Rozprava ke zprávám předloženým synodu

Ke zprávám, které dostali poslanci synodu dopředu k prostudování, byla otevřena rozprava. Vystoupilo na dvacet debatujících s časovým limitem 3 minuty na jeden výstup. Příspěvky se týkaly například těchto témat:

Modlitba Páně

K debatě k novým formulacím modlitby Páně vystoupil Jakub Keller. Poradní odbor teologický se tím zabýval a pátral i v cizojazyčných prostředích. Místo „neuvoď nás v pokušení“ padl návrh, aby se synodní rada společně se zástupci ostatních křesťanů pokusila otevřít rozhovor nad možnou změnou textu na „nenech nás vstoupit do pokušení“ nebo jinou vhodnou formulaci v tomto smyslu.

Kalich – nakladatelství a knihkupectví

Jednalo se také o nakladatelství Kalich. Jednatelem je (bez ekonomických kompetencí) synodní kurátor Vladimír Zikmund, jako zástupce jediného vlastníka – církve. Ve své zprávě shrnul roční práci nakladatelství od minulého synodu, připomenul tříleté období hájení, dohodnuté loni a představil Petra Schwarze, nového ředitele, který vystřídal Aleše Palána. Jedna z komisí navrhla změnu usnesení oproti tisku: „Synod doporučuje synodní radě, aby novému řediteli vyslovila plnou důvěru a ponechala mu veškeré kompetence k samostatnému vedení nakladatelství a knihkupectví Kalich.“ Návrh neprošel. Při vší svobodě rozhodování ředitele a dodržení tříletého revitalizačního období jsou kompetence vlastníka nezpochybnitelné.

Truhlářská

Pavel Pokorný informoval o jednání s městskou částí Praha 1 o objektu bývalé toleranční modlitebny v Truhlářské ulici v Praze, která je ve vlastnictví městské části a nyní stojí před generální rekonstrukcí. Zastupitelé jsou otevřeni spolupráci, pravidelně se se zástupci ČCE setkávají a nyní se podařilo vyjednat, že v nově zrekonstruovaném objektu bude umístěna pamětní deska poukazující na minulost budovy a stálá muzejní expozice.

***

Na konci jednacího bloku se o předložených zprávách hlasovalo. Přijaty byly zprávy synodní rady, informace o církvi, zprávy poradních odborů a komisí synodní rady, zprávy Evangelické akademie, Nadačního fondu pro církevní školství, koordinátora supervize, semináře církevní hudby a původní zpráva týkající se nakladatelství Kalich.