Archiv pro rubriku: Synod 2013

Budova Evangelické teologické fakulty – Praha, Černá 9

ETFČeskobratrská církev evangelická je v současné době vlastníkem 4/5 podílu budovy č.p. 646, Černá 9, Praha 1-Nové Město. Budova byla zakoupena v roce 1994 za 81 milionů výhradně z darů zahraničních dárců. V roce 1998 byla prodána 1/5 Univerzitě Karlově v Praze. Roční nájemné bylo dohodnuto na částku 1,6 milionu, ale fakulta není dlouhodobě s to své závazky plnit. Má se budova prodat?

Z rozpravy k tomuto bodu:

Joel Ruml: Budovu jsme koupili z peněz od zahraničních dárců. Když ji nyní prodáme, vrátíme peníze těm, co nám je darovali?

Eva Zadražilová: čísla jsou neúprosná. Pokud fakulta nebude schopna platit nájem ani nadále, bude provoz budovy financovat církev? Odkud vezme peníze? Dům je po sedmnácti letech provozu v dosti zuboženém stavu, stojí před rekonstrukcí, která bude stát asi tři miliony a každý rok údržba další dva. Navíc: nejnešťastnější forma vlastnictví je spoluvlastnictví.

Gerhard Frey-Reininghaus: zahraniční dárci vědí o našich problémech a strávili s námi mnoho hodin v rozhovoru  na toto téma. Nedá se vypozorovat jeden názor. Někteří by nemovitost neprodali, někteří by se zbavili toho, co církev neúměrně zatěžuje.

Jan Matějka: z pohledu finančníka a hospodáře je provoz, dluhy a nevyhnutelná rekonstrukce budovy fakulty nad finanční možnosti ČCE.

Jan Roskovec: Z pohledu učitele na ETF mísíme pojmy. I když prodáme budovu, neprodáváme fakultu! Vztahy fakulty, učitelů, studentů a církve jsou a budou fungovat dále nezávisle na vlastníkovi budovy. Univerzita Karlova se nechystá ETF vystěhovat, bude se  v ní učit dále, studenti se budou dále setkávat v kavárně Marathon.

David Nečil: Prodat kostel by bylo mnohem těžší, a i to nás v budoucnu možná čeká. Budova fakulty není zatížena takto dramatickými emocemi, proč ji neprodat?

Výsledek hlasování: synod souhlasí s prodejem 4/5 podílu budovy v Černé ulici č.p. 646 Univerzitě Karlově. Podmínky – bude smluvně zajištěno užívání budovy Evangelickou teologickou fakultou na dobu nejméně 25 let a prodejní cena bude nejméně 80 milionů korun.

DaZ

Synod Českobratrské církve evangelické jednal o soběstačnosti a financování církve

jednani_synodu_CCE1. 6. 2013 – Praha: Ve dnech 30. května až 2. června 2013 v Praze probíhá zasedání synodu, nejvyššího orgánu Českobratrské církve evangelické. Hlavním tématem sobotního jednání je téma soběstačnosti a financování církve.

Finanční vyrovnání od státu se skládá ze dvou částí: dotace od státu, která se bude snižovat po dobu 17 let a restitučních náhrad. Do modelu financování je zahrnut nejen základ, ale i výnosy z restitučních náhrad. Synod se usnesl na tom, že bude pracovat s několika různými modely cesty ČCE k samofinancování a poskytne tato modely jednotlivým sborům k diskuzi.

„Nutná je reflexe každého sboru a zvýšení obětavosti. Nutné jsou i strukturální změny a neobejdeme se bez jisté míry solidarity ani bez úvah, co všechno si můžeme dovolit. Po určité analýze musí přijít syntéza a výhled do budoucna,“ říká P. Stolař.

Nejtvrdší varianta počítá s 10% ročním zvýšením odvodů jednotlivých sborů v průběhu 17 let, kdy bude klesat státní příspěvek. To je zároveň také nejrychlejší varianta odluky církve od státního financování. Do představených modelů lze zadávat různé parametry. S tímto modelem by měly být seznámeny sbory. Vyjádření seniorátů (správních celků) a sborů budou předložena 4. zasedání 33. synodu. Součástí předloženého materiálu budou i návrhy dalšího postupu. V případě, že ze sumarizace vyjádření nebude patrný zřetelný většinový názor ČCE, předloží synodní rada ČCE materiál variantně nebo předloží návrh dalšího rozhodovacího postupu.

Část kompenzací sborům ČCE a Diakonii ČCE za nevydaný majetek bude použita pro mzdové prostředky pracovníků v církvi.

Diakonie

DiakonieSynod přijal zprávu o činnosti Diakonie ČCE a zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE za minulý rok. Rovněž zprávu o činnosti Střediska humanitární a rozvojové pomoci vzal synod na vědomí.

K materiálu s názvem Diakonie v době změn byla otevřena rozprava. V blízké budoucnosti nastanou nové právní i hospodářské podmínky fungování organizací jako je Diakonie. Proto byl předložen tento tisk, který nastiňuje možné cesty, aby se během následujícího roku vykrystalizovaly  názory, možnosti a představy jednotlivých středisek Diakonie. Bude se jednat pravděpodobně o slučování některých středisek, restrukturalizaci v rámci regionů a další věci. Dozorčí i správní rada promýšlí DSC_1853strategii, velká zodpovědnost leží na manažerech Diakonie, ale nejvyšší pravomoci náleží synodu ČCE. Příští synod by měl reflektovat očekávané změny.

Synod přijal usnesení, v němž doporučuje dozorčím a správním radám středisek, aby vybíraly z řad dobrovolníků a zaměstnanců osoby, kterým by církev poděkovala za jejich službu.

DaZ

Rekreační střediska církve

Předloženy zprávy z komisí a byla otevřena rozprava o rekreačních střediscích.

Na zhodnocení vlivu programové pracovnice pro rekreační střediska je po půl roce ještě brzy. Informace o situaci ve středisku Doubravka.

Financování rekreačních středisek by nemělo jít na vrub povšechného sboru a měly by být použity pouze výnosy středisek. Hlasování o tomto bodu bylo odloženo na příští zasedání.

Synodní rada by měla předložit přehled hospodaření synodu ve formě přehledného srovnání.

Kompenzace sborům a Diakonii za nevydaný majetek

grafKonstrukce kompenzací vychází z předpokladu, že veškeré kompenzace jsou příjmem personálního fondu. Část restitučních náhrad bude použita pro mzdové prostředky.

Zatím není k dispozici výčet majteku, který by byl kompenzován Diakonii ČCE. Jediným žadatelem o náhradu je nyní Českobratrská církev evangelická jako právní nástupce dřívější České Diakonie.

TN