Archiv pro rubriku: Synod 2017

Slovo synodu k volbám

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky.

Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v politické strany a v politiky je nízká. Jsme přesvědčeni, že stojí za to usilovat o zlepšení správy veřejných věcí a že má cenu se občansky angažovat. Nechceme se vzdávat odpovědnosti za veřejné věci. Jako občané se snažme poznat ty, kdo usilují o veřejné funkce, jejich programy i jejich dosavadní působení, abychom mohli posoudit, komu dát svou důvěru.

Křesťanství není politický program. Následující výzva není vázána na žádnou politickou stranu, ale na respekt k základním hodnotám lidského soužití.

Při volbě podporujme kandidáty, od nichž lze očekávat, že ve své politické funkci

* budou mluvit pravdu a jednat v souhlase s tím, co pověděli,

* budou dávat přednost obecnému prospěchu, a nejen soukromým nebo skupinovým zájmům,

* budou usilovat o spravedlnost a dosavadním osobním příkladem dosvědčují úctu k právu, vzdělání a tradičním hodnotám slušnosti,

* budou zvyšovat respekt k pravdě a ke svobodě a čelit tak těm, kteří šířením strachu usilují o lacinou popularitu,

* budou i ve vypjatých chvílích povzbuzovat k odvaze hájit lidská práva a pomáhat tam, kde jsou lidé postiženi neštěstími,

* budou naslouchat bolestem a starostem spoluobčanů, hledat pokojná řešení a zabývat se problémy postihujícími celou společnost,

* budou si vážit lidí úspěšných, poctivých, nesobeckých a zároveň věnovat pozornost lidem v jakémkoli ohledu slabým a společností vyřazovaným,

* budou brát vážně problémy týkající se životního prostředí a podporovat rozhodnutí odpovědná vůči životu následujících generací a stavu planety vůbec,

* budou připraveni zasahovat aktivně do událostí překračujících naši domácí politiku, hledat prospěch širšího celku a pěstovat solidaritu uvnitř Evropské unie i mimo její hranice.

Nadcházející volby chápeme jako příležitost pozitivně ovlivnit roli, kterou bude Česká republika hrát v následujících letech v evropské i světové politice. V řadě zemí získávají převahu – ani u nás nechybějí – hlasy, zpochybňující základní pilíře demokracie, svrchovanost práva, svobodu slova, solidaritu, a tím i sám unikátní evropský politický projekt, jehož jsme součástí. Historie nás poučila, že odvržení těchto hodnot by mohlo mít neblahé dopady na životy nás všech.

Mějme naději, že každý z nás může běh věcí ovlivnit a že apatie a sobectví nepřeváží nad touhou po pokojném a tvůrčím spolužití.

Poslanci synodu Českobratrské církve evangelické

V Praze 20. 5. 2017

Zprávy Diakonie ČCE

Diakonie ČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice. Denně pomáhá tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje přes 130 zařízení po celé republice.

Synod přijal zprávu o činnosti správní rady i dozorčí rady Diakonie ČCE v roce 2016 a zprávu střediska humanitární a rozvojové spolupráce.

Církev bude od roku 2018 používat nové logo

Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 používat nové logo, které vzešlo z veřejné soutěže. Vítězný návrh zaslala kreativní agentura Kreatura, jeho autorem je MgA. Petr Kincl.

Do soutěže bylo přihlášeno 34 návrhů. Výběrová komise předložila synodní radě pouze jeden návrh, který následně schválil synod.

Vybrané logo je jednoduché, přehledné, profesionálně zpracované a ve všech předložených formách zůstává čitelné. Obsahuje tradiční symboliku církve (bibli a kalich) a zároveň reflektuje moderní cestu církve.

Autor návrhu jej popisuje takto:

Pod praporem s kalichem k modernímu pojetí víry a života podle evangelia.

Základní symbolika značky se odvolává ke korouhvi, šíří vizuální poselství po způsobu prvních nositelů reformace. Kalich jako základní motiv symbolizuje poselství ČCE. Druhý pohled na navrhovanou značku vnáší symboliku knihy – nositele evangelia se záložkami v jejím obsahu. Posledním čitelným znakem je litera „E“, která odkazuje na moderní a současné směřování Českobratrské církve evangelické s upozorněním na webovou doménu e-církev.cz.

Synod pověřil synodní radu, aby ve spolupráci s výběrovou komisí upřesnila s autorem barevnost loga a byl dopracován grafický manuál tak, ať logo mohou používat i jednotlivé sbory. Synod zároveň vyzývá senioráty a sbory, aby se k používání loga připojili.

 

Strategický plán ČCE – Reformanda 2030

Synod vzal na vědomí předloženou zprávu o přípravě strategického plánu ČCE a uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila další zprávu.

Co je strategický plán a proč jej potřebujeme?

 

Kvalitní strategický plán

  • je dlouhodobý (v kontextu naší církve s výhledem pro dalších 10 až12 let)
  • je komplexní (nevynechá žádnou podstatnou oblast)
  • je výsledkem společné práce co nejširšího okruhu zaangažovaných
  • odvozuje plánovanou budoucí podobu organizace od jejího hlavního poslání
  • optimalizuje zacházení s lidskými a finančními zdroji
  • stanovuje přiměřené dílčí krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úkoly a cíle
  • je otevřený vůči změnám v reakci na proměny vnějšího prostředí

Zda práce na strategickém plánu a jeho následné uplatňování v praxi ČCE přinese podněty k lepšímu naplňování poslání naší církve, je otevřené. Podle poslanců, kteří vystoupili v diskusi je třeba zcela prakticky stanovit, kolik kazatelských míst potřebujeme v blízké budoucnosti, kolik farářů, jáhnů a výpomocných kazatelů bude k dispozici, po analýze navrhnout naše cíle v delším horizontu (20 let)  apod.

Páteční odpoledne