Archiv pro rubriku: Synod 2020

Věc Bratrská škola. Závěr synodu ovládla debata nad nedávným incidentem

Třetí a závěrečný blok jednání zahájil pobožností Zdeněk Zezula.

Na řadu přicházejí odložené návrhy.

Synod schvaluje záměr rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu a dále souhlasí se sjednáním úvěru ve výši 15 mil. Kč s desetiletou dobou splatnosti a fixním úrokem 1.85 %.

Synod pověřuje SR, zahájila změny církevního zřízení tak, aby pro případ mimořádných událostí bylo možné ustavit mimořádný orgán, který by nahradil jedno jednání synodu se stejnými pravomocemi (vyjma volby SR).

Byla otevřena rozprava ke zprávě SEM Přátelé Herlíkovic, mluví Jiří Bureš. Je otevřen jednání, aby se podařilo najít střední cestu a „spolek nebyl vyšachován ze hry“. Trvá na svém návrhu, aby synod spolku poděkoval. V rozpravě nikdo další nepromluvil. Přechází se proto ke hlasování. Schváleny byly všechny návrhy, včetně poděkování J. Kirschnerovi a dalším dobrovolníkům za obnovu horské chaty.

Na pořad přichází Zpráva Evangelické akademie. Probírá se nedávný incident na Bratrské škole, týkající se údajného bossingu ze strany ředitelky školy. Předseda synodu Jiří Gruber přečetl dopis manželů Slačálkových, vyznívá k Bratrské škole i přístupu synodní rady velmi kriticky. Otevírá se rozprava, první přihlášený je Roman Mazur. Uvádí, že v minulých měsících se na něj obracela řada rodičů z ČCE s prosbou o pomoc. Dává najevo svůj smutek z celé situace. Jako klíčové považuje neztratit vzájemnou důvěru a být schopen kvalitní krizové komunikace. Podpořil by myšlenku příhodného nástroje, který by synodní rada měla pro tyto případy k dispozici. Jiří Gruber přečetl návrh synodu na řešení situace na Bratrské škole. Podle něj by došlo ke zřízení komise, která by pozvala k rozhovoru SR, rodiče i učitele.

V rozpravě dále vystoupil Jiří Schneider. Rekapituluje kroky, které ve věci provedla synodní rada. Setkání synodní rady s učitelkami bylo otevřené, nikoliv na pozvání, a uskutečnilo se již 3. den od momentu, kdy synodní rada obdržela petici rodičů. Synodní rada požádala psychologa Ivana Ryšavého, aby provedl krizovou intervenci a provedl zhodnocení situace. Bylo třeba zjistit, zda má smysl ve škole provést audit. Mezitím Helena Wernischová oslovila Českou školskou inspekci, která ji odkázala na Inspektorát práce. Podle toho je nutné, aby došlo k podání ze strany poškozených. K tomu dosud nedošlo. Synodní rada také navrhuje rekonstituovat školskou radu školy. Zmiňuje také, že se našla náhrada za učitelky, které odešly.  Dále hovoří Janina Zemanová. Upozornila na to, že šikana či bossing je trestný čin a vznesla otázku, zda incident řešila i policie.

Daniel Ženatý vystoupil s několika poznámkami, na úvod zdůrazňuje, že synodní rada brala konflikt velmi vážně a nic „nezametla pod koberec“. Upozornil také na to, že synodní rada věděla, že ředitelka školy dělá chyby. Ty jí také byly vytčeny. Stížnost byla řádně projednána, ale stěžovatelé se nedovolali kýženého rozsudku, uvádí synodní senior. Ředitelka školy totiž nebyla odvolána okamžitě, ale s odkladem – aby bylo zajištěno ukončení školního roku. V reakci na článek Deníku N, který synodní rada vyhodnotila jako manipulativní, nabídla synodní rada redakci časopisu možnost sejít se k rozhovoru, při němž by obšírněji vysvětlila svůj postoj. Tuto nabídku ovšem redakce nepřijala s tím, že „redaktorka věnovala článku obrovské množství času“. „Celá ta situace je bolavá,“ říká Daniel Ženatý. V rozpravě dále hovoří Jiří Bureš. I on má obdobnou zkušenost jako Roman Mazur – v průběhu času se na něj obraceli rodiče žáků navštěvujících zmíněnou školu. Podle něj je nepochopitelné, že za popsané situace je možné ponechat ředitelku školy ve funkci. Chápe to jako selhání zřizovatele. Vyjadřuje podiv nad tím, že synodní rada nepřezkoumává obvinění z bossingu. Podle něj by bylo nejlépe, kdyby se synod žákům a rodičům omluvil za nezvládnutou situaci ze strany zřizovatele.

Znovu se otevírá již uzavřená rozprava, aby mohla promluvit i koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová. Nejdříve ale hovoří Jakub Keller. Ten navrhuje žádnou další komisi nezřizovat, případem se již zabývala komise B synodu. Podle Jiřího Tenglera je situace nepřehledná. Proto se kloní k návrhu na zřízení komise. Řečnického pultíku se ujímá Helena Wernischová. Předeslala, že konflikt podobného typu může v současné situaci českého školství nastat prakticky v jakémkoliv momentu. Bratrská škola je podle ní ovšem specifická „počtem VIP rodičů“. Ohradila se vůči „dojmologiím“, které se pohybují online prostorem, např. vůči tomu, že učitelka zfackovala žáka. Komentuje také právní stránku věci. Incident byl projednáván školskou radou a nebyl posouzen ani jako přestupek. Podle Wernischové odešla pouze jedna třetina pedagogického sboru. Uvádí, že ani ona, ani synodní rada nezastírají pochybení ředitelky školy. Wernischová také zdůraznila, že je velmi nebezpečné, když se překročí vztahové hranice, které je třeba dodržovat, např. vykání mezi rodiči a pedagogy. Prohlásila, že navzdory tomu, že zná nedostatky ředitelky školy, nad ní odmítá vynášet soud. „Nevím, kolik z vás farářů má zkušenost s vedením týmu 20 či 30 lidí,“ prohlásila Wernischová. Ve vztahu k článku Deníku N probíhá trestněprávní řízení – ředitelka podala podnět na státní zastupitelství, v současnosti jej řeší policie, doplnila.

S technickou poznámkou hovoří znovu Jiří Schneider. „Škola není firma,“ řekl směrem k Jiřímu Burešovi. Dodává, že v církvi zřejmě bude nutné položit si otázku, zda chce zřizovat školy. Jako poslední hovoří v rozpravě děkan ETF Jiří Mrázek. „Kdyby kvůli mně odešlo 5 pedagogů, tak okamžitě rezignuju,“ prohlásil.

Slovo si bere opět Jiří Gruber. Na řadu přichází hlasování. Synod zamítl zřízení samostatné komise. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie.

Další body na programu již nejsou. Druhé zasedání 35. synodu se blíží k závěru. V jeho závěru poděkoval předseda synodu Jiří Gruber všem, kteří se na něm podíleli. Jmenovitě poděkoval synodní radě, zaměstnancům Ústřední církevní kanceláře a právním poradcům. Vyjádřil také vděčnost místní farnosti. Následuje potlesk. Jakub Pavlis poděkoval také Jiřímu Gruberovi.

Na závěr se ujímá slova Petr Kulík s pobožností.  Druhé zasedání 35. synodu je tímto ukončeno.

Nový zpěvník i podoba Modlitby Páně. Kolem odvodů do Personálního fondu se rozhořela debata

Po obědě pokračuje synod dalším blokem. Zahájila jej krátce před jednou hodinou odpoledne pobožností Janina Zemanová.

Na začátek se hovoří o předpokládané výši odvodů do Personálního fondu do r. 2030. Nejprve přichází na řadu rozprava, v níž vystoupil senior Ústeckého seniorátu Tomáš Matějovský, dále David Balcar a Milan Přívratský a Michal Kitta. Hovořilo se zejména o nereálnosti navržených čísel. Zazněl názor, že současná navržená výše odvodů by byla v budoucnosti likvidační pro velký počet sborů a znamenala by propuštění mnoha farářů.

Celý příspěvek

Synod zahájil své zasedání, jednání doprovázejí mimořádná hygienická opatření

Synod byl zahájen čtením z Písma, modlitbou a písní. Předseda synodu Jiří Gruber zahájil schůzi organizačními pokyny. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bylo upozorněno na mimořádná hygienická opatření, mj. nutnost všech synodálů po celou dobu jednání mít nasazenou ochranu dýchacích cest. V prostorách sálu je také přísně zakázáno konzumovat jídlo a nápoje.

Program zasedání synodu byl schválen podle návrhu. Prezence prokázala 72 hlasujících synodálů. Synodálové, kteří doposud nesložili slib, tak učinili nyní. Jako druhý poradce synodu byl schválen Martin Balcar. Byli schváleni zapisovatelé synodu. Proběhlo zkušební hlasování, ověřující funkčnost hlasovacích zařízení.

Celý příspěvek

Fotogalerie

Online reportáž ze zasedání synodu (18.9.2020 – jednání začalo od 9.30)

Výpis zpráv aktualizujte stisknutím klávesy F5 nebo obnovením webové stránky v prohlížeči.

19.32 | Synod zvolna končí. Děkujeme vám za pozornost a loučíme se s vámi.

? 19.21 | Už mi oči tíží sen

? 19.17 | Závěrečnou pobožnost vede Petr Kulík.

? 19.15 | Velký dík patří místní farnosti za milé přijetí. Jiří Gruber děkuje všem poslancům a poradcům a předsednictvo vyjadřuje dík Jiřímu Gruberovi.

? 19.14 | Tím se program synodu vyčerpal. Předseda děkuje všem zúčastněným. Děkuje synodní radě za přípravu tisků a ústřední církevní kanceláři za technickou přípravu a zajištění průběhu.

❌ 19.11 | Synod nevyslovil souhlas se zřízením speciální komise.

✔️ 19.11 | Synod bere na vědomí zprávu Evangelické akademie.

❌ 19.08 | Prvním návrhem, o kterém se hlasovalo, je návrh původní: synod přijímá zprávu Evangelické akademie. Nebyl přijat.

19.07 | Chystá se hlasování.

19.02 | Na konkrétní dotazy odpovídá ještě Jiří Schneider. Po jeho vystoupení končí rozprava.

18.51 | Hovoří koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová.

18.49 | Vystupuje Jakub Keller za komisi B (výchovná) – konstatuje, že se případem komise podrobněji zabývala a doporučuje vzít zprávu na vědomí. Nedoporučuje zřizovat další komisi.

? 18.46 | Rozprava byla ukončena. Následně byla znovu otevřena.

18.40 | Vystupuje Jiří Bureš. Kauza poškozuje církev. Požaduje, aby se synod omluvil dětem.

18.35 | K tématu vystoupila Janina Zemanová a aktuálně hovoří Daniel Ženatý.

18.23 | Vystupuje Jiří Schneider, který má za SR na starosti evangelické školy. Rekapituluje věc z pohledu SR, informuje o současném vývoji i řešeních, které SR zvolila.

18.21 | Předsednictvo synodu navrhuje přijmout zprávu EA s výjimkou části o Bratrské škole a zřídit komisi, která se bude tématu věnovat tak, aby podala zprávy 3. zasedání 35. synodu.

18.17 | V rozpravě vystupuje Roman Mazur. Popisuje věc z pohledu seniora pražského seniorátu, v jehož působnosti Bratrská škola leží.

18.12 | Předseda synodu čte dopis manželů Slačálkových.

18.10 | Hlasuje se o tom, zda má být dopis na plénu přečten.

? 18.07 | Předsednictvo obdrželo dopis/stížnost části rodičů Bratrské školy. Jde de facto o stížnost na postup SR. Dopis nesplňuje formální podmínky pro projednání na 2. zasedání 35. synodu. Přesto se předsednictvo rozhodlo věc k jednání předložit. K věci se otevírá rozprava.

✔️ 18.06 | Synod děkuje členům SEM Přátelé Herlíkovic a dalším dobrovolníkům za jejich aktivity za uplynulých 10 let.

18.05 | Synod přijímá zprávu SEM v ČR a nepřijímá přílohu této zprávy, konkrétně zprávu SEM Přátelé Herlíkovic.

18.03 | Jediným vystupujícím v rozpravě je Jiří Bureš. Stahuje část svého návrhu. Dál trvá na nutnosti poděkovat SEM Přátelé Herlíkovic za jejich aktivity a činnost.

? 18.00 | Na řadu přichází zpráva SEM v ČR, otevírá se rozprava.

✔️ 17.58 | SR má do 20. listopadu 2020 předložit hospodářské komisi alespoň rámcový rozpočet na rok 2021 s tříletým výhledem.

✔️ 17.55 | Synod pověřuje SR, zahájila změny církevního zřízení tak, aby pro případ mimořádných událostí bylo možné ustavit mimořádný orgán, který by nahradil jedno jednání synodu se stejnými pravomocemi (vyjma volby SR).

✔️ 17.54 | Synod schvaluje záměr rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu a dále souhlasí se sjednáním úvěru ve výši 15 mil. Kč s desetiletou dobou splatnosti a fixním úrokem 1.85 %.

17.53 | Začíná blok odložených návrhů a návrhů vzešlých z jednání.

? 17.51 | Z přetěžkého kříže

? 17.49 | Modlitbou zahájil Zdeněk Zezula.

? 17.45 | Začíná třetí blok jednání.

Celý příspěvek

Synod ČCE proběhne na podzim

Vzhledem k nouzovému stavu se termín 2. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické posouvá na 17.–19. září 2020. Konat se bude v Komunitním centru Matky Terezy na pražském Jižním Městě.


Synodní rada po dohodě s předsednictvem 35. synodu rozhodla o změně termínu zasedání nejvyššího rozhodovacího a řídícího orgánu ČCE. Kvůli omezením pohybu a shromažďování nelze shromáždění konat v původním schváleném termínu. Synodní rada ČCE proto na návrh předsednictva synodu určila jako náhradní termín 17.–19. září 2020. Zasedání se uskuteční v Praze.

Na tomto místě vám přineseme zprávy z jednotlivých jednání synodu.