Archiv pro rubriku: Zprávy ze synodu

Církevní zřízení

Přijaté návrhy konventů a synodní rady na změny 

Změny v Řádu pastýřské služby – do pastýřských rad se volí ze ze starších, farářů, jáhnů, kaplanů a výpomocných kazatelů s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna. Řád pastýřské služby projde novelou, kterou se bude zabývat příští synod.

Vyjasnění postavení bývalých laických kazatelů v ČCE – synod uložil synodní radě, aby pro příští zasedání synodu připravila návrh vyjasňující a řešící postavení bývalých laických kazatelů v současném systému kazatelů ČCE tak, aby mohli být zařazeni mezi výpomocné kazatele a případně i dodatečně ordinováni.

Upřesnění podmínek pro přijetí do jáhenské praxe – byl přijaty změny v Řádu pro kazatele týkající se přípravy jáhnů, přijetí do jáhenské praxe, jejího průběhu a výstupů.

Postavení jáhnů v ČCE – synod uložil synodní radě, aby se zabývala postavením jáhnů a případně předložila návrh změn v Církevním zřízení.

Zavedení  možnosti jednání církevních orgánů na dálku – synod usnesl změnu Jednacího a volebního řádu. Byl vložen nový odstavec, kde je uvedeno, že správní orgán se může usnést, že v případě potřeby lze jednat a usnášet se na dálku pomocí komunikačních prostředků a stanoví způsob takového jednání.

 

 

Změny řádů

Synod projednal změnu církevních řádů. Nově například:

  • podmínkou pro volbu do orgánů Jeronýmovy jednoty už nebude členství ve staršovstvu
  • oprávnění oddávat bude s účinností od 1. 1. 2018 omezeno pouze na faráře/farářky a jáhny/jáhenky v činné službě

Knižní stánek

 

V předsálí jednacího prostoru je možné si prohlédnout a zakoupit knihy z produkce křesťanských vydavatelství včetně Kalicha – knihkupectví a nakladatelství tradičně svázaného s Českobratrskou církví evangelickou.

Nové návrhy konventů a synodní rady

Synod projednal návrhy vzešlé z konventů. Některé byly již bezpředmětné, protože se jimi synod zabýval pod dřívějšími body. Z jiných vzešlo po diskuzi a hlasování usnesení. Zde vybíráme:

Péče o nemovitosti – Synod uložil Jeronýmově jednotě, aby využívala osvědčeného systému Brněnského seniorátu pro sledování péče o všechny nemovitosti, které jsou ve vlastnictví církve.

Odvody do personálního fondu – Synod uložil synodní radě, aby pro příští zasedání synodu připravila variantní koncepci odvodů za kazatele do Personálního fondu, která by kombinovala paušální část stanovenou podle obsazeného úvazku a poměrnou část stanovenou podle personální a hospodářské síly sborů. Tato koncepce chce vyjít vstříc malým a slabým sborům s tím, že silné a bohaté sbory by částečně vzaly finanční břemeno za malé sbory na sebe.

Odpuštění dluhu sboru v Chodově vůči personálnímu fondu – synod po dlouhé debatě vyhověl žádosti Chodovských. Dluh v personálním fondu mu bude odpuštěn.

Budovy pro dvě pražské školy Evangelické akademie – synod souhlasil s nákupem pozemku (maximálně za 8 mil. Kč) a schválil záměr výstavby školy Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy na tomto pozemku (za max. 60 mil. Kč). Synod uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila návrh projektu výstavby Bratrské školy společně s rozpočtem a návrhem zdrojů financování, neboť této škole končí v roce 2020 nájem ve stávající budově.

 

Noví ředitelé diakonických středisek

Ředitel Diakonie Jan Soběslavský představil synodu tři nové ředitele středisek Diakonie. Jsou jimi Lucie Petříčková – Diakonie západ, Lenka Svobodová – Diakonie Brno a Tomáš Tožička – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.

 

zleva: Lucie Petříčková, Lenka Svobodová, Tomáš Tožička. Za pultíkem ředitel Diakonie Jan Soběslavský

Platy farářů

Synod ukládá synodní radě, aby navýšila měsíční základní hrubé mzdy všem duchovním pracovníkům církve – povšechného sboru k 1. 1. 2018 o 3000 korun na jeden celý úvazek. Prostředky poputují z finančních náhrad. Zvýšení platů farářů nebude důvodem pro změny již schválených odvodů do personálního fondu (tedy do roku 2020).

Synod ukládá synodní radě předložit příštímu zasedání synodu tabulku plánovaných odvodů do personálního fondu od roku 2021.