Archiv pro rubriku: Zprávy ze synodu

Pozdrav ekumenického hosta

 

V pátek odpoledne otevřel jednání synodu pozdrav Tomáše Holuba, biskupa římskokatolické církve z Plzně a předsedy rady pro ekumenismus české biskupské konference. Ve velmi přátelském projevu zmínil Tomáš Holub svůj obdiv k demokratickým strukturám naší církve a zdůraznil důležitost kontaktů mezi jednotlivými církvemi a prosazování toho, co máme společné a co neseme do společnosti. Popřál synodu otevřené jednání a  moudré rozhodování. Na závěr připomněl, že podle jeho zkušeností  je velmi důležité naslouchat názorům těch, s kterými nesouhlasíme a podle toho případně korigovat názory své nebo většinové.

Školy, jejichž zřizovatelem je ČCE

 

 

Vlajkovou lodí naší církve jsou školy Evangelické akademie. Šest jich již léta výborně funguje, vzdělávají děti a mládež, rozvíjí se, dvě z nich dokonce staví nové školní budovy. Sedmá otevře první třídy školákům letos 1. září – základní škola Filipka, škola příběhem, v Brně.

 

Po odchodu dvou ředitelek škol Evangelické akademie byli jmenováni do ředitelských funkcí od minulého synodu dva. Na brněnské Střední zdravotnické škole EA a Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociálně právní je novou ředitelkou Renáta Michálková, na EA – Vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole Praha je novým ředitelem Tomáš Biňovec. Poprvé byla představena ředitelka nově zřízené základní školy Filipka v Brně Ruth Konvalinková. Jejich náročné práce si synod váží, církev hodlá jejich snažení podporovat s vědomím důležitosti působení na děti a mladou generaci.

zleva: Ruth Konvalinková, Tomáš Biňovec, Renáta Michálková

 

 

 

Noví ředitelé středisek Diakonie

Synodu byli představeni ředitelé diakonických středisek, kteří nastoupili do svýchfunkcí od minulého synodu. Jsou to Tomáš Hawel (středisko Světlo ve Vrchlabí), Dušan Šedek (středisko Betanie v Náchodě) a Barbora Zedníková (středisko Diakonie Ostrava). Krátce se představili a přijali podporu od vedení církve pro svou práci a její poslání.

Z jednání synodu v pátek dopoledne

Po pozdravu zahraničního hosta se synod věnoval zprávám, které byly předloženy synodu k prostudování předem, proběhla k nim včera rozprava a nyní se mělo hlasovat o jejich přijetí. Následně byly přijaty zprávy Spolku evangelické mládeže, celocírkevní pastýřské rady a zpráva koordinátora supervize. Později se bude hlasovat o přijetí zprávy předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu – k projednání zůstávají nesplněné odvody sbírek z některých sborů.

Volby do různých církevních orgánů

Synod volil z připravených nebo na místě navržených kandidátek do několika celocírkevních grémií:

Dozorčí rada Diakonie – Marta Zemánková, Ondřej Titěra, Hana Svobodová, Vladimír Kopecký, Zdeněk Hojný, Magdaléna Trgalová, Dan Žárský, Michal Vogl.

Odvolací komise synodu – Michal Kitta (zvolen předsedou), Jana Grollová, Jiří Bureš, Radek Černý, Jakub Keller, Jan Roskovec, Jaroslav Pechar, Tomáš Matějovský, Jaroslav Lacina. Náhradníky jsou Pavel Pistor, Petr Kulík a Jiří Pellar.

Oblastní pastýřské rady – byli voleni členové oblastních pastýřských rad, které byly nově ustaveny tři místo původně 14, jež působily v každém seniorátě.

Rozprava k hospodářským zprávám

Hospodaření církve je rozsáhlý a důležitý balík materiálů k projednání. V rozpravě vystoupil předseda Jeronýmovy jednoty Václav Hurt, členka synodní rady Eva Zadražilová, právník Adam Csukás, vedoucí tajemník ústřední církevní kanceláře Jaromír Plíšek, vedoucí ekonomického oddělení Věra Štulcová a mnozí další.

Synod hlasováním přijal zprávu o hospodaření povšechného sboru, zprávu správní rady Personálního fondu, zprávu Investičního výboru a zprávu Jeronýmovy jednoty. Synod schválil účetní závěrku za rok 2018.

Návrh vzešlý z konventu Pražského seniorátu na navýšení hrubé mzdy kazatelů o 3000 Kč měsíčně nebyl přijat.

Volby celocírkevních kazatelů

Na místa celocírkevních kazatelů volených synodem byli zvoleni na další období:

  • Jan Štefan – studentský farář pro Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy
  • Aleš Wrana – spirituál na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci
  • Mikuláš Vymětal – celocírkevní kazatel pro menšiny a humanitární aktivity
  • Tomáš Jun – celocírkevní kazatel s určením na podporované místo v Ústí nad Labem

Helena Wernischová, koordinátorka evangelických škol a Aleš Wrana, spirituál Olomoucké konzervatoře

Pozdrav zahraničního ekumenického hosta

Na začátku pátečního jednání pozdravil synod Martin Teubner, vrchní církevní rada Saské evangelické církve. Jako zástupce partnerské církve připomněl dlouhé a těsné kontakty i některé společné akce. Popřál synodu úspěšné jednání a moudré rozhodování pod Boží ochranou.

Bohoslužba ve sboru u Klimenta 16. května 2019