Archiv pro rubriku: Zprávy ze synodu

Nadační fond Evangelické dílo

Synod souhlasí se založením Nadačního fondu Evangelické dílo a bere na vědomí návrh zakládací listiny. Účelem nadačního fondu je poskytovat nadační příspěvky určené ke spolufinancování rozvojových a diakonických projektů, které slouží podpoře rozvoje činnosti církevních sborů Českobratrské církve evangelické a českých evangelických sborů v zahraničí v oblastech budování sborů a misie; výchova a vzdělávání; diakonické práce.

Synod vzal na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty pro rok 2016.

Synod se koná v budově Autoklubu ČR

Poslanci synodu zasedají v prostorách Autoklubu ČR v Praze. V této reprezentativní budově nacházejí prostorný sál pro jednání, galerii pro hosty synodu i potřebné zázemí.

Předsednictvo synodu

3. zasedání 34. synodu řídí předsednictvo synodu ve složení (zleva): Vladimír Buzek, Jakub Pavlis (náhradník za nemocného Jaroslava Andrejse), Daniel Heller, předseda Jiří Gruber, Jan Plecháček a Miroslav Pfann

 

Zahraniční hosté synodu

Friedemann Ohme (vpravo) s tlumočníkem Petrem Gallusem

Letošního zasedání synodu se účastní zahraniční hosté z německy mluvících zemí. Markus Schaefer, církevní rada pro ekumenické vztahy z Porýnské evangelické církve, Dieter Weber, farář Evangelické církve ve Falci, Justus Werdin z Evangelické církve Berlin-Brandenburg-Slezská Horní Lužice, Lars Müller-Marienburg, superintendent Evangelické církve a. v. v Rakousku, Benigna Carstens, členka církevního vedení Evangelické Jednoty bratrské a Friedemann Oehme, vrchní církevní rada a referent pro ekumenické vztahy Evangelické luterské církve Saska.

Na začátku pátečního jednání pozdravil synodály Friedemann Oehme. S partnerskými církvemi, kterých je v německy i anglicky mluvícím světovém prostoru přes dvacet, udržuje ČCE čilé ekumenické vztahy. S blízkými sousedy, jako je Saská evangelická církev, zejména. Letos jsou možnosti kontaktů rozšířeny o účast na Kirchntagu v Berlíně a Wittenbergu, který začne za týden.

Zahraniční přátelé mají kromě přítomnosti na jednání synodu zvláštní program. Budou mít možnost poznat krásy Prahy, navštíví centrum Žižkostel, setkají se k rozhovoru s farářem pro menšiny Mikulášem Vymětalem a večer navštíví varhanní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Zprávy o hospodaření povšechného sboru

Synod přijal zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2016. Ten hospodařil s rozpočtem zhruba 400 milionů, se ziskem 683 tisíc korun. Tento zisk bude převeden do rezervního fondu.

Synod schválil zprávu o hospodaření personálního fondu. Vybraná částka na příspěvcích do fondu byla v roce 2015 přes 18,2 milionů korun, příspěvek od ministerstva kultury byl v roce 2016 78,8 milionů korun (v roce 2017 to je 74,7 milionů korun). Prostředky personálního fondu jsou využívány na platy a odměny duchovních pracovníků církve.

Synod přijal zprávu investičního výboru, který je poradním odborem synodní rady a zabývá se správou majetku personálního fondu a dalšími odbornými otázkami v oblasti investic (například uložení prostředků za budovu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, vyjadřování se k záležitostem sborů apod.).

Synod ukládá synodní radě do příštího zasedání synodu, aby předložila průběžnou zprávu hodnotící systém správy majetku personálního fondu, na základě které bude synod moci rozhodnout o obměně nebo zachování stávajícího systému po roce 2020.

Synod schválil zprávu Jeronýmovy jednoty, jejímž posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení. V roce 2016 bylo na darech rozděleno 2,2 milionů korun (např. na rekonstrukci fary v Lysé nad Labem nebo odvlhčení a rekonstrukci fary v Libštátě). Sbírka na Hlavní dar lásky vynesla 846 tisíc korun a byla určena na opravu nově nakoupené fary v Krnově. Výtěžek sbírky v roce 2017 poputuje na rekonstrukci sborového domu v Havlíčkově Brodě. Sbírka do fondu Jubilejního tolerančního daru, z něhož jsou sborům poskytovány půjčky, vynesla 493 tisíc korun.

Synod také schválil rozpočet hospodaření povšechného sboru na rok 2017.

Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

V podvečer 18. května se sešli synodálové a další hosté v pražském kostele u Klimenta k bohoslužbám s večeří Páně, kterou vysluhovali členové předsednictva synodu. V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní kazatelé od minulého synodu – Noemi Batlová, Tomáš Cejp, Otmar Humplík, Simona Kopecká, Bedřich Marek, Jiří Marek, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula, Petr Tomášek a Kamil Vystavěl. Představen byl také nový vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Jaromír Plíšek, slib složil nový ředitel Diakonie Jan Soběslavský a členové správní rady Diakonie Kamila Viktorová a Petr Neumann. Do služby učitele teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy byl vyslán Jan Zámečník. Poslance synodu pozdravili zástupci domácí i zahraniční ekumény – předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a Benigna Carstens, členka církevního vedení Evangelické Jednoty bratrské.

Jak kázání Miroslava Pfanna založené na textu Zj 3,7-13, tak pozdravení pokoje a společenství u stolu Páně bylo posilou a povzbuzením pro zvolené zástupce církve pověřené synodním jednáním, hosty i dalších účastníky bohoslužeb.