Nové návrhy konventů a synodní rady

Synod projednal návrhy vzešlé z konventů. Některé byly již bezpředmětné, protože se jimi synod zabýval pod dřívějšími body. Z jiných vzešlo po diskuzi a hlasování usnesení. Zde vybíráme:

Péče o nemovitosti – Synod uložil Jeronýmově jednotě, aby využívala osvědčeného systému Brněnského seniorátu pro sledování péče o všechny nemovitosti, které jsou ve vlastnictví církve.

Odvody do personálního fondu – Synod uložil synodní radě, aby pro příští zasedání synodu připravila variantní koncepci odvodů za kazatele do Personálního fondu, která by kombinovala paušální část stanovenou podle obsazeného úvazku a poměrnou část stanovenou podle personální a hospodářské síly sborů. Tato koncepce chce vyjít vstříc malým a slabým sborům s tím, že silné a bohaté sbory by částečně vzaly finanční břemeno za malé sbory na sebe.

Odpuštění dluhu sboru v Chodově vůči personálnímu fondu – synod po dlouhé debatě vyhověl žádosti Chodovských. Dluh v personálním fondu mu bude odpuštěn.

Budovy pro dvě pražské školy Evangelické akademie – synod souhlasil s nákupem pozemku (maximálně za 8 mil. Kč) a schválil záměr výstavby školy Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy na tomto pozemku (za max. 60 mil. Kč). Synod uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila návrh projektu výstavby Bratrské školy společně s rozpočtem a návrhem zdrojů financování, neboť této škole končí v roce 2020 nájem ve stávající budově.