Nové návrhy synodní rady a konventů na změny Církevního zřízení a řádů

Návrh změny v Řádu sborového života k příležitostným shromážděním: Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství – přijato.

Návrh role kmotrů při křtu, aby kmotry mohly být pouze pokřtěné osoby – nebyl přijat.

Návrh na oddělení funkce seniora od funkce faráře sborunebyl přijat.

Změna způsobu jednání, hlasování a vedení rozpravy ve shromážděních a správních orgánech – návrh nebyl přijat.

Zrušení věkového omezení pro volbu do seniorátních výborů a synodní rady – nebyl přijat.

Zrušení kazatelského reversunávrh neprošel.

Povolání kazatele na dobu neurčitou – návrh neprošel.

Prodloužení doby povolání kazatele na sboru na 10 let (nyní na 5 let, je to však přechodné ustanovení, které platí do roku 2020) – návrh nebyl přijat.

Synod zmocňuje synodní radu, aby s prozatímní platností do 1. zasedání 35. synodu ČCE vydala Pravidla ochrany osobních údajů v Českobratrské církvi evangelické – přijato.