Nově přijatý investiční kodex ČCE

Etický investiční kodex ČCE definuje pravidla pro investování dlouhodobých finančních prostředků ve správě povšechného sboru, seniorátů, farních sborů i Diakonie ČCE, případně dalších právnických osob spadajících pod ČCE, ať už správa probíhá vlastními silami nebo prostřednictvím jiných subjektů.

Výčet pravidel nemůže být nikdy konečný a dokonalý. Vždy je třeba přihlížet k tomu, aby nebyly porušeny morální a etické zásady plynoucí z křesťanské víry, bylo dbáno o dobré jméno ČCE a nezapomínalo se přitom na prostředí, které pro své životy potřebujeme.

Mezi nepřípustné investice patří zejména jakékoliv aktivity, kde dochází k:

 • podpoře terorismu a zbrojního průmyslu,
 • podpoře násilí nebo bezpráví,
 • využívání dětské nebo nucené práce,
 • podnikání, které by vedlo k přímé podpoře pronásledování lidí na základě příslušnosti k etnické skupině, národnosti, politického přesvědčení či náboženského vyznání,
 • podnikání, které by vedlo k přímé podpoře totalitního režimu,
 • produkci nebo distribuci tabáku, alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek,
 • těžbě deštných pralesů, nebo zpracování produktů produkovaných na jejich místě,
 • zásadnímu poškozování životního prostředí,
 • výstavbě či jinému nepřípustnému zasahování do vzácných biotopů a kulturního dědictví,
 • podnikání v oblasti hazardu, loterií,
 • podnikání založené na pyramidových schématech (letadlo),
 • půjčování na nepřiměřeně vysoký úrok,
 • podnikání zneužívající postavení chudých a zadlužených,
 • utrpení a týrání zvířat.

Při investování bude ČCE dbát také na to, aby docházelo ke snižování:

 • produkce nebo využití toxických a radioaktivních látek,
 • znečišťování vod, půdy nebo atmosféry,
 • těžby a spotřeby fosilních paliv,
 • těžby ostatních nerostných surovin, resp. materiálových i energetických vstupů,
 • eroze nebo degradace půdy,
 • výstavby na nových plochách úrodné zemědělské půdy,
 • negativních vlivů na životní prostředí obecně.

Vítaná je podpora cirkulární ekonomiky, energetických úspor, obnovitelných zdrojů, inovativních technologií, komunitních řešení a rozvojových ekonomik v jejich snaze o snížení negativních dopadů na životní prostředí a život lidí.