Toleranční modlitebna v Truhlářské

Historii domu v Truhlářské ulici 8 v Praze, který po dobu 80 let sloužil jako modlitebna českým i německým protestantům v Praze, přibližuje poster v jednacím sále. Péčí komise, jež sleduje a aktivně vstupuje do jednání kolem dalšího využití tohoto domu, jsou k dispozici i letáky, které jsou k dispozici k rozebrání.

V širším kontextu komise usiluje o vytvoření „muzea evangelictví“, ať už bude umístěno v tomto domě v Truhlářské ulici, nebo v jiném objektu. Jde také o shromažďování, uchování a péči o historické artefakty, které se nacházejí v evangelických kostelích a na farách a jimž hrozí zkáza při neodborném zacházení.

 

 

 

Sobotní jednání přinese dlouhodobější, strategická témata

Během pátečního odpoledne pokračovalo zasedání synodu jednáním v komisích. Ty projednaly přidělené tisky a návrhy vzešlé z rozprav.

Čtvrté zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické pokračuje od sobotního rána v hlavním jednacím sále na litomyšlském Zámeckém návrší. Na programu se objeví jednak neprojednané body z pátečního odpoledne (návrhy synodní rady a konventů na změny církevního zřízení), jednak koncepční a strategické záležitosti církve. Synodálové a synodálky promluví např. o dlouhodoběji diskutovaném postavení farářů a presbyterů v církvi, připravovaném strategickém plánu ČCE, přípravách nového evangelického zpěvníku a nové agendy.

V odpoledních bodech se čekají záležitosti týkající se Diakonie ČCE a věci odložené z předchozích dnů. Podobně jako včera, jsou i dnes přítomni zástupci ekumeny. Během dneška navíc hosté ze zahraničních partnerských církví. Poznámky z jednání vám přineseme průběžně během celého jednacího dne.

Když se sály vyprázdní…

„Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.“

Večer s chrudimským seniorátem

Změna církevního zřízení: pastýřské rady

V odpoledním jednání synodu, které začalo přibližně s hodinovým zpožděním oproti plánovanému programu, přišly na řadu mimo jiné dva návrhy na změnu církevního zřízení.

Návrh na změnu církevního zřízení, kterým by Diakonie ČCE získala poslance na synodu, neprošel. Změna církevního zřízení by si vyžadovala dvoutřetinovou většinu poslanců (50). Pro změnu hlasovala však pouze necelá desítka přítomných. O návrhu už v minulosti jednaly konventy. Dvanáct z nich se vyslovilo proti změně.

Druhý z návrhů prošel. Týká se úpravy podoby řízení před pastýřskými radami. Návrh sice provázela delší rozprava, ta se ale týkala především technických náležitostí, k nimž se opakovaně vyjadřovali i přítomní právní poradci. Jednalo se mimo jiné o tom, zda křivě obviněný, který by před pastýřskou radou očistil své jméno, mohl případ zveřejnit, jakožto součást své rehabilitace. Plénum se shodlo, že taková možnost nadále trvá.

Přijatá změna upravuje systém pastýřských rad. Oproti dřívější praxi seniorátních pastýřských rad a jedné celocírkevní, nově zavádí systém tří oblastních pastýřských rad (s územní působností dle seniorátní příslušnosti) a jedné církevní, která by věci řešila ve druhé instanci, tj. při odvolání proti rozhodnutí oblastní rady.

Spolu s touto změnou synod schválil i nové znění Řádu pastýřské služby.

Nová a podporovaná kazatelská místa

Podporované sbory: Synod přijal zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy a jejich hodnocení.

Bošín: Podporované místo v Bošíně synod odsouhlasil. Rýsuje se nadějná práce nejen v tomto sboru, ale i v širším regionu.

Praha-Libeň, Jihlava: Synod schválil zřízení druhého kazatelského místa jak ve sboru v Praze-Libni, tak ve sboru v Jihlavě.

Sborový dům a fara v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem: Již před třemi lety řešil synod zřízení místa celocírkevního faráře pro Ústí nad Labem, řešení však zůstalo nenaplněno. Sbor nemá staršovstvo, jen správní komisi, nepodařilo se získat kazatele. Na synod se nyní vrací stejný návrh, okolnosti se však změnily. Je vytipovaný kandidát na kazatele, byt se opravuje s podporou prostředků z Jeronýmovy jednoty a zdá se, že by se sbor mohl postavit na nohy. Po delší debatě synod souhlasil se zřízením podporovaného místa celocírkevního faráře pro Ústí nad Labem.

 

Krabčiceduchovní pro středisko Diakonie: Více než polovina farářského úvazku krabčického kazatele je nyní věnována práci v tamějším  středisku diakonie. V rozpravě připomněl ředitel Diakonie Jan Soběslavský, že započala jednání Diakonie se synodní radou, jejímž výsledkem by měl být systém zřizování kaplanů, kteří by působili v diakonii, tj.  v sociální sféře, obdobně jako již působí kaplani školní či nemocniční.