Páteční dopolední jednání synodu

Od pátečního rána se na zasedání synodu ČCE řešily převážně hospodářské záležitosti.

Pamatujme na sbírky pro Jeronýmovu jednotu

Druhá náměstkyně synodního kurátora Eva Zadražilová vystoupila s tématem celocírkevních sbírek na Jeronýmovu jednotu. Poděkovala představenstvu za pečlivé zpracování dat, z nichž mimo jiné vyplývá výše sbírek za jednotlivé sbory. Ačkoli je Jeronýmova jednota pro naši církev nezastupitelná, její dílo a potřeby jsou v některých sborech jen velmi špatně propagovány. Z výše darů totiž vyplývá, že přibližně třetina sborů se téměř nezabývá tradiční sbírkou na dílo JJ a jejich příspěvky jsou menší nebo srovnatelné s příspěvkem na Hlavní dar lásky. E. Zadražilová prosí zástupce seniorátních výborů, aby o tématu při vizitacích diskutovali a povzbuzovali jednotlivá staršovstva k větší aktivitě v tomto směru.

Zástupce Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty Václav Hurt téma doplnil informací, že se aktuálně dokončuje její nový web, který by měl propagaci napomoci. Ta by nicméně měla směřovat primárně vždy do středu církve (faráři, presbyteři, členové sborů…). Jeronýmova jednota je přednostně dílem ČCE a sbory ČCE by jej měly tedy podporovat. Masivnější propagace navenek se proto nechystá.

Téma uzavřel Jan Matějka, který připomněl, že by přispělo k dobru věci, aby sbory, které využívají prostředků z Jeronýmovy jednoty, prezentovaly své záměry poněkud šířeji než jen v několika větách v pravidelném letáku. Možná toto napraví připravovaný web.

Fond pro vikáře rozšířen i na začínající kazatele a další vzdělávání duchovních

První náměstek synodního seniora Pavel Pokorný vystoupil s návrhem synodní rady, která připravila rozšíření tzv. „fondu pro vikariát“ tak, aby kromě podpory bohoslovců mohl podporovat i začínající kazatele a další vzdělávání farářů. Důvodem je mj. menší počet farářů, vikářů/bohoslovců… Fond čerpá svoje příjmy především z celocírkevních sbírek, proto P. Pokorný navrhl a synod následně schválil i adekvátní změnu názvu celocírkevní sbírky na Boží hod vánoční.

Synodálům se představili správci investičních fondů

Synodu se představili správci dvou investičních fondů církve, konkrétně fondů ČCE (A) a ČCE (B). Jednak zástupce fy Wood and Company, největšího obchodníka s cennými papíry v ČR a správce fondu ČCE (A), jednak zástupce fy Conseq Investment Management, správce investičního fondu ČCE (B). Celková výkonnost každého z fondů se pohybuje průměrně okolo 4,0% p. a. Díky tomu se např. (dle vyjádření zástupce) zvýšil objem prostředků druhého z fondů za dobu správy, tj. za uplynulých 13 let, v absolutních číslech cca o polovinu.

Schvalování zpráv

Synod schválil a přijal zprávu o hospodaření povšechného sboru, zprávu o hospodaření personálního fondu za uplynulý rok, zprávu Jeronýmovy jednoty a zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru, stejně jako účetní závěrku povšechného sboru za rok 2017.

Schválen byl i návrh rozpočtu na rok 2018.

Odvody do personálního fondu do budoucna solidárnější?

Na úvod bloku týkajícího se personálního fondu plénum schválilo výši odvodu za neobsazené sbory pro r. 2019. Činí 17 700 Kč.

V obecné rovině dále synod uložil synodní radě, aby v rozpočtech pro léta 2019 a 2020 počítala s navýšením objemu prostředků na mzdy duchovenských zaměstnanců tak, aby umožňoval meziroční nárůst pohyblivé složky mzdy k 1. 1. 2019 a k 1. 1. 2020 průměrně o 1 000 Kč/měsíc na jeden celý úvazek.

V následující rozpravě k variantní koncepci odvodů do personálního fondu vystoupil Roman Mazur s návrhem solidarizace odvodů s odkazem na fakt, že výchozí pozice sborů není stejná. Návrh obsahuje paušální složku odvodu, která bude pro všechny sbory stejná. Ta bude doplněna variabilní složkou, která bude adekvátní možnostem sboru a bude přepočítána dle nastavených solidárních principů.

V podobném duchu doplnil téma boskovický farář Jiří Bureš. Podotkl, že zatímco nyní jsou se „slabšími“ sbory solidární jen někteří, nový návrh učí k solidaritě všechny. Navíc pomůže těm sborům, které v rámci církve nemají žádné jiné spřátelené, které by jim přispívaly. Taková „systémová solidarita“ bude užitečná pro všechny.

S podnětem v navazující diskuzi vystoupil i Zdeněk Šorm. Otevřel téma budoucnosti sborů. Odvod do personálního fondu je totiž jediným ekonomickým nástrojem, který sbory nutí přemýšlet a diskutovat o budoucí podobě jejich existence. Padly i návrhy, že by proměnlivá složka a její rozdělování byla například břemenem seniorátu apod.

Ideovou diskuzi nakonec přerušil konkrétní návrh, kdy synodálové svým hlasováním stanovili povinný odvod do personálního fondu fixně pro rok 2021 na 129 tis. Kč a v roce 2022 na 150 tis. Výše pro další roky je sice také stanovena, ale není fixní (vzhledem k dlouhodobějšímu horizontu). Prozatím ji komise nastínily a synodálové svým hlasováním přijali ve výších 170 tis. (2023), 190 tis. (2024) apod. (až do r. 2025).

V závěru bloku shromáždění schválilo navýšení příspěvku na pastoračního pracovníka. Od 1. ledna 2019 se zvedne z 60% na 85% odvodu za kazatele. Snahou je, aby příspěvek pokryl podobné roční procentuální náklady sboru jako je tomu v případě kazatelů.

Diakonie ČCE představila novinky

Už během obsáhlých dopoledních rozprav se o diakonické „intermezzo“ postaral člen správní rady Diakonie ČCE Štěpán Brodský. Představil mobilní platební terminál pro sbírkové účely. Diakonie má k dispozici celkem čtyři a je první organizací u nás, která si terminály pro automatické platby platebními kartami pro účely fundraisingu objednala. Během jednání platbu demonstroval Daniel Ženatý, a stal se tak prvním synodním seniorem přispívajícím bezkontaktně a bezhotovostně přímo během synodu ČCE.

Takřka před obědem představil ředitel Jan Soběslavský nové vedoucí pracovníky Diakonie Českobratrské církve evangelické. Kristina Ambrožová nově působí ve středisku humanitární a rozvojové spolupráce, Markéta Střížová povede Středisko sociální pomoci v Mostě a Miroslav Podhajský se stává ředitelem střediska diakonie v Sobotíně.