Program 2017

Zasedání synodu se koná 18. – 20. května v prostorách Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1).

 

ČTVRTEK 18. KVĚTNA

13:30 Zahájení synodu

Procedurální záležitosti

Prezence

Povolání poradců

Slib nových poslanců a poradců

Volba zapisovatelů 3. zasedání 34. synodu

Schválení programu zasedání

Rozdělení poslanců a poradců do komisí

Usnesení o úhradě nákladů

Usnesení o místě a datu konání 1. zasedání 35. synodu

Volby

Volba dvou náhradníků revizorů hospodaření

Volba dvou náhradníků dozorčí rady Diakonie ČCE

Volba kazatele pro humanitární aktivity a menšiny

Schválení koncepce práce faráře mládeže

Volba faráře mládeže

Volba studentského faráře Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Volba kazatele pro sbory ve východní Evropě

Rozprava ke zprávám předloženým synodu

Úvodní slovo členů synodní rady

Zpráva synodní rady

Informace o církvi

Zprávy Evangelické akademie, Nadačního fondu pro církevní školství

Zpráva Semináře církevní hudby Evangelické akademie

Zpráva nakladatelství a knihkupectví Kalich

Zpráva Sdružení evangelické mládeže v ČR

Zpráva církevní a pastýřské rady

Zpráva o supervizi kazatelů ČCE

Změna supervizního programu

Příspěvek z repartic do supervizního fondu

Zpráva předsednictva synodu o plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu

 

18:30 bohoslužby s večeří Páně v kostele Českobratrské církev evangelické u Klimenta (Klimentská 18, Praha 1)

 

PÁTEK 19. KVĚTNA

8:00 Zahájení dopoledního jednání

Hospodaření povšechného sboru Rozprava k předloženým zprávám

Zpráva o hospodaření povšechného sboru za rok 2016

Zpráva správní rady personálního fondu

Zpráva investičního výboru synodní rady

Zpráva Jeronýmovy jednoty

Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru

Hospodaření povšechného sboru – Usnesení

Usnesení o předložených hospodářských zprávách povšechného sboru, správní rady personálního fondu, investičního výboru synodní rady, Jeronýmovy jednoty

Zaúčtování daně z příjmu do účetní uzávěrky za rok 2015

Schválení účetní závěrky za rok 2016 a převedení zisku

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2017

Usnesení o rozpisu repartic na rok 2018

Sbírky v roce 2018

Hospodaření povšechného sboru – Plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu

Nakladatelství a knihkupectví Kalich

Dlužné sbírky z roku 2015

Dlužné sbírky z roku 2016

Nadační fond Evangelické dílo

Rámcová smlouva pro financování nemovitostí

Bydlení kazatelů (kompenzace poplatků za bydlení)

Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení

Středisko Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Zpráva o stavu střediska v Herlíkovicích

Odstranění nesystémových opatření ze mzdového systému

Využití restitucí pro diakonické a rozvojové prostředky

Použití dočasně volných prostředků personálního fondu

Správa a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty

Hospodaření povšechného sboru – Nové návrhy konventů a synodní rady

Péče o nemovitosti

Změna finančního ohodnocení duchovních

Navýšení mezd kazatelů

Variantní koncepce odvodů do personálního fondu

Odpuštění dluhu farnímu sboru v Chodově vůči personálnímu fondu

Úvěrová smlouva ČCE

Jednorázové vyplacení kompenzace za nevydaný majetek

Řešení budov pro pražské školy Evangelické akademie

Investování sborů ČCE do investičních fondů

Sloučení sborů ČCE

Nová a podporovaná kazatelská místa

Zpráva o podporovaných sborech

Zprávy o životě sborů s podporovanými nebo misijními místy

Zpráva komise pro hodnocení podporovaných sborů

 

13:30 Zahájení odpoledního jednání

Změny Církevního zřízení a řádů Plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu

Povolávání náhradníků a doplňovací volby

Strategická kazatelská místa

Odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro volby do orgánů Jeronýmovy jednoty

Poslanci synodu za Diakonii ČCE

Zastupování sborů na konventu

Ustanovení staršovstva a slib nových členů

Omezení oprávnění oddávat pouze na faráře a jáhny

Úprava podoby řízení před pastýřskými radami

Kazatelský revers

Změny Církevního zřízení a řádů – Nové návrhy synodní rady a konventů

Omezení při volbě revizorů hospodaření

Umožnění členství kaplanů v pastýřských radách

Umožnění členství výpomocných kazatelů v pastýřských radách

Vyjasnění postavení bývalých laických kazatelů v ČCE

Upřesnění podmínek pro přijetí do jáhenské praxe

Zavedení možnosti jednání církevních orgánů na dálku

Změna pravidel celoživotního vzdělávání

Postavení jáhnů v ČCE

Plnění 2. zasedání 34. synodu – pokračování

Revitalizace Ústeckého seniorátu

Pastorační pracovníci (stanovení jejich počtu)

 

18:00 Jednání v komisích

 

SOBOTA 20. KVĚTNA

8:00 Zahájení dopoledního jednání

Plnění zásadních usnesení synodu

Zpráva o práci komise pro přípravu nového evangelického zpěvníku

Nový evangelický zpěvník

Akordové značky do nového zpěvníku

Zařazení běžně zpívaných písní do nového zpěvníku

Logo ČCE (prezentace)

Strategický plán ČCE

Nové návrhy synodní rady

Společní znění modlitby Páně a vyznání víry

Postavení farářů v církvi

 

13:30 Zahájení odpoledního jednání

Diakonie ČCE

Zpráva správní rady Diakonie ČCE

Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE

Zpráva střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE

Varianty uspořádání Diakonie ČCE

Duchovní a pastorační péče v Diakonii ČCE

Očekávání ČCE od dozorčí rady Diakonie ČCE

Převod nemovitosti ČCE v Kostelci nad Černými Lesy Diakonii ČCE

Převod nemovitostí v Krabčicích z ČCE na Diakonii ČCE

Změny řádů diakonické práce (návrh shromáždění Diakonie)

Návrhy komisí, z rozpravy a návrhy odložené

 

17:00 Ukončení synodu