Program 2018

1. jednání, čtvrtek 31. 5. 2018 13:30 hod., Litomyšl, Zámecké návrší

Zahájení synodu: Čtení z Písma, modlitba a společná píseň 

Procedurální záležitosti

 • Prezence
 • Povolání poradců
 • Slib nových poslanců a poradců
 • Volba zapisovatelů 4. zasedání 34. synodu
 • Volba verifikátora zápisu
 • Volba skrutátora
 • Schválení programu zasedání
 • Rozdělení poslanců a poradců do komisí
 • Usnesení o úhradě nákladů
 • Usnesení o místě a datu konání 2. zasedání 35. synodu

Volby

 • Volba členů Ústředního představenstva JJ
 • Volba delegátů leuenberského synodu
 • Volba náhradníka revizorů hospodaření PvS
 • Volba náhradníka DRD
 • Volba náhradníka Církevní pastýřské rady

Rozprava ke zprávám a tiskům předloženým synodu

 • Úvodní slovo členů SR
 • Zpráva synodní rady
 • Informace o církvi
 • Zprávy EA, NFPCŠ
 • Zpráva SCHEA
 • Zpráva nakladatelství a knihkupectví Kalich
 • Nakladatelství a knihkupectví Kalich
 • Zpráva SEM
 • Zpráva CPR
 • Zpráva o supervizi kazatelů ČCE
 • Příspěvek z CC repartic do supervizního fondu
 • Zpráva předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu

Rozhodnutí o předložených zprávách

 • Sdělení předsednictva
 • Modlitba a společná píseň

 

2. jednání, čtvrtek 31. 5. 2018 18:30 hod., kostel Nalezení sv. Kříže

Bohoslužby s večeří Páně. Káže předseda synodu bratr Jiří Gruber.

V rámci bohoslužeb budou připomenuta jména zesnulých pracovníků církve. Budou představeni nově ordinovaní. Poděkování odstupujícímu a slib nově jmenované členky Správní rady Diakonie ČCE. Pověření členů Ústředního představenstva JJ. Zazní pozdrav hosta z ekumeny a starosty města Litomyšl.

 

 3. jednání, pátek 1. 6. 2018 8:00 hod., Litomyšl, Zámecké návrší

 • Modlitba a společná píseň
 • Sdělení předsednictva

Hospodaření povšechného sboru, rozprava k předloženým zprávám:

 • Zpráva o hospodaření PvS 2017
 • Zpráva správní rady Personálního fondu
 • Zpráva Jeronýmovy jednoty
 • Propagace Jeronýmovy jednoty
 • Zpráva revizorů hospodaření PvS
 • u všech bodů zprávy komise

Usnesení:

 • Rozhodnutí o předložených hospodářských zprávách PvS, SpR PF, JJ
 • Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o úhradě ztráty
 • Schválení návrhu rozpočtu na r. 2018
 • Rozpis CC repartic na rok 2019
 • CC sbírky v roce 2019

Plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu

 • Nadační fond Evangelické dílo
 • Zpráva investičního výboru SR
 • Hodnocení systému správy majetku Personálního fondu (PF)
 • Variantní koncepce odvodů do PF
 • Kompenzace zavedení nájemného pro faráře a jáhny
 • Návrh výše odvodů do PF od r. 2021
 • Průběžné sledování stavu nemovitostí v majetku sborů ČCE
 • Návrh projektu nové budovy Bratrské školy v Praze
 • Budova pro EA Praha – VOŠ sociální práce a SOŠ
 • Středisko Sola gratia – doplacení prostředků Diakonii
 • Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení
 • Příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu
 • Dlužné celocírkevní sbírky z roku 2015
 • Informace o platech a benefitech kazatelů
 • Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty
 • Odpuštění dluhu FS ČCE v Chodově vůči PF
 • Odpuštění dluhu FS ČCE v Ústí nad Labem
 • Použití dočasně volných prostředků PF
 • Rámcová smlouva pro financování nemovitostí
 • Převod nemovitostí středisku Diakonie ČCE v Krabčicích
 • Dlužné celocírkevní sbírky 2017

Nové návrhy konventů a synodní rady

 • Mzdy duchovenských zaměstnanců ČCE
 • Mzdy kazatelů
 • Možnost užití účelově vázaných prostředků na jiný účel
 • Způsob určení výše poplatků za bydlení
 • Budoucnost objektu Doubravka v Luhačovicích
 • u všech bodů zprávy komisí

Nová a podporovaná kazatelská místa a počet pastoračních pracovníků

 • Zpráva o podporovaných sborech
 • Zprávy o životě sborů s podporovanými nebo misijními místy
 • Zpráva komise pro hodnocení podporovaných sborů
 • Pastorační pracovníci (stanovení jejich počtu)
 • Rozhodnutí o zprávách
 • Zřízení druhého kazatelského místa ve FS ČCE v Praze 8 – Libni
 • Zřízení druhého kazatelského místa ve FS ČCE v Jihlavě
 • Prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE v Bošíně za podporované
 • Prohlášení kaz. místa CC faráře pro Ústí nad Labem za podporované
 • Duchovní pro středisko Diakonie ČCE v Krabčicích

Představení nových ředitelů středisek Diakonie ČCE

 • Sdělení předsednictva
 • Modlitba a společná píseň

4. jednání, pátek 1. 6. 2018 13:30 hod., Litomyšl, Zámecké návrší

 • Modlitba a společná píseň
 • Sdělení předsednictva

Změny Církevního zřízení, řádů a pravidel

A/ Plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu

 • Řízení o změnách CZ – poslanci synodu za Diakonii ČCE
 • Řízení o změnách CZ – úprava podoby řízení před pastýř. radami
 • Řízení o změně kazatelského reverzu
 • Text modlitby Páně a vyznání víry
 • Omezení oprávnění oddávat – změna ŘSŽ
 • Vyjasnění postavení bývalých laických kazatelů v ČCE
 • Postavení jáhnů v církvi
 • Postavení kaplanů v ČCE
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

 B/ Nové návrhy SR a konventů na změny CZ a řádů

 • Oprávnění oddávat pro kaplany – úprava ŘSŽ
 • Rozšíření oprávnění oddávat
 • Role kmotrů při křtu – úprava ŘSŽ
 • Oddělení funkce seniora od funkce faráře sboru změna CZ
 • Změna způsobu jednání a hlasování – změna CZ
 • Zrušení věkového omezení pro volbu do SV a SR – změna CZ
 • Zrušení kazatelského reverzu – změna CZ
 • Povolání kazatele na dobu určitou – změna CZ
 • Prodloužení doby povolání kazatele na sboru na 10 let
 • Ochrana osobních údajů v ČCE
 • Odstranění chybné odvolávky na církevní soud v ŘHC
 • Bezplatnost funkcí – změna ŘSC
 • Změny hospodářských předpisů
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích
 • Sdělení předsednictva
 • Modlitba a společná píseň

 

5. jednání, pátek 1. 6. 2018 15:30 hod., fary ČCE, CČSH, ŘKC, CB

Modlitba a společná píseň v komisích

Jednání v komisích A, B, C, D – projednání přidělených tisků a návrhů z rozpravy

 

6. jednání, pátek 1. 6. 2018 19:00 hod., Litomyšl, Zámecké návrší

Program chrudimského seniorátu        

                                                  

 7. jednání, sobota 2. 6. 2018 8:00 hod., Litomyšl, Zámecké návrší

 • Modlitba a společná píseň
 • Sdělení předsednictva
 • Pozdrav hosta z ekumeny

Plnění dalších usnesení 3. zasedání 34. synodu

 • Postavení farářů v církvi, úvodní slovo členů synodní rady a rozprava
 • Strategický plán ČCE, úvodní slovo předsedy strategické komise a rozprava
 • Příprava nového evangelického zpěvníku
 • Urychlení práce na nové agendě
 • Publikace souboru prohlášení synodů
 • Zpráva komise Cesta církve pro 4. zasedání 34. synodu
 • Rozhovor o postavení presbyterů v ČCE
 • Celocírkevní diskuse o změně názvu církve
 • Revitalizace Ústeckého seniorátu
 • Logo ČCE
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

Nové návrhy z konventů a SR

 • Termín pro zasílání materiálů k vyjádření
 • Inventura materiálů pro jednání synodu
 • Duchovní cvičení v rámci celoživotního vzdělávání kazatelů
 • Sdělení předsednictva
 • Modlitba a společná píseň

8. jednání, sobota 2. 6. 2018 13:30 hod., Litomyšl, Zámecké návrší

 • Modlitba a společná píseň
 • Sdělení předsednictva

Diakonie ČCE

 • Zpráva SRD
 • Zpráva DRD
 • Zpráva střediska humanitární a rozvojové spolupráce DČCE
 • Rozhodnutí o zprávách
 • Postavení dozorčí rady Diakonie ČCE
 • Převod nemovitostí v Krabčicích z ČCE na Diakonii ČCE
 • Změny Řádu diakonické práce
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

Návrhy komisí, z rozpravy a návrhy odložené

 • zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování
 • Sdělení předsednictva (ukončení jednání synodu)
 • Závěrečná pobožnost

Kulturní program pro členy synodu, kteří zůstávají v Litomyšli, od 19 hodin

Neděle 3. 6. 2018

Zástupci seniorátů a synodní rady navštíví bohoslužby v níže uvedených sborech. S většinou kazatelů pojedou i další poslanci synodu z uvedeného seniorátu, kteří podají zprávu o průběhu jednání letošního synodu.

 • Džbánov / 8:30 / Roman Mazur / Pražský seniorát
 • Ústí nad Orlicí / 10:00 / Roman Mazur / Pražský seniorát
 • Dvakačovice / 9:00 / Daniel Freitinger / Jihočeský seniorát
 • Heřmanův Městec / 9:00 / David Nečil / Jihočeský seniorát
 • Bučina / 10:00 / Miroslav Hamari / Západočeský seniorát
 • Choceň / 10:00 / Martina Šeráková / Ústecký seniorát
 • Pardubice / 9:00 / Michal Kitta / Královéhradecký seniorát
 • Vysoké Mýto / 9:00 / Jiří Gruber / Brněnský seniorát
 • Česká Třebová / 9:00 / Mojmír Blažek / Moravskoslezský seniorát
 • Lanškroun / 9:00 / Štěpán Janča / Moravskoslezský seniorát
 • Horní Čermná / 8:45 / Marek Zikmund / Moravskoslezský seniorát
 • Krouna / 9:00 / Petr Pivoňka / Východomoravský seniorát
 • Skuteč / 10:30 / Jiří Palán / Východomoravský seniorát
 • Brandýs nad Orlicí / 8:30 / Eva Šormová / Ochranovský seniorát
 • Litomyšl / 9:00 / Daniel Ženatý / Synodní rada
 • Potštejn / 9:00 / Ondřej Titěra / Synodní rada
 • Proseč / 9:00 / Pavel Pokorný / Synodní rada

.