Program 2019

Program 1. zasedání 35. synodu ČCE


1. jednání, čtvrtek 16. 5. 2019, 13:30 hodin, Praha – Opletalova 29 (Autoklub ČR)

13:30

Zahájení synodu: Čtení z Písma, modlitba a společná píseň

13:45

1. Procedurální záležitosti

 • Prezence
 • Povolání poradců
 • Slib poslanců a poradců
 • Volba zapisovatelů 1. zasedání 35. Synodu
 • Volba verifikátorů
 • Volba skrutátorů
 • Rozhodnutí o způsobu hlasování
 • Volba předsedy synodu
 • Volba předsednictva synodu včetně náhradníků
 • Rozdělení poslanců a poradců do komisí
 • Schválení programu zasedání
 • Usnesení o úhradě nákladů
 • Usnesení o místě a datu konání 3. zasedání 35. Synodu

2. Volby

 • Volba dozorčí rady Diakonie
 • Volba oblastní pastýřské rady I
 • Volba oblastní pastýřské rady II
 • Volba oblastní pastýřské rady III
 • Volba odvolací komise synodu
 • Volba předsedy komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe
 • Volba zástupce synodu do komise pro diakonát
 • Volba CC kazatele – studentského faráře ETF UK
 • Volba CC kazatele s určením pro  KEA Olomouc
 • Volba CC kazatele pro humanitární aktivity a menšiny
 • Volba CC kazatele s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem
 • Rozhodnutí o odvolání Pavla Hejzlara

3. Rozprava ke zprávám předloženým synodu

 • Úvodní slovo členů SR
 • Zpráva synodní rady
 • Informace o církvi
 • Zprávy poradních odborů a komisí synodní rady
 • Zprávy EA, NFPCŠ
 • Zpráva SCHEA
 • Zpráva nakladatelství a knihkupectví Kalich
 • Zpráva SEM
 • Zpráva CPR
 • Zpráva o supervizi kazatelů ČCE
 • Zpráva předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu

4. Rozhodnutí o předložených zprávách

17:00

 • Sdělení předsednictva
 • Modlitba a společná píseň

 

2. jednání, čtvrtek 16. 5. 2019, 18:30 hodin, kostel u Klimenta,  Klimentská 18, Praha 1

18:30

  5. Bohoslužby s večeří Páně.

Připravuje synodní rada. V rámci bohoslužeb budou připomenuta jména zesnulých pracovníků církve. Do služby učitele teologie budou vysláni Olga Navrátilová, Jan A. Dus a Ondřej Kolář. Budou představeni nově ordinovaní. Zazní pozdrav hosta z ekumeny.

 

3. jednání, pátek 17. 5. 2019, 8:00 hodin, Praha – Opletalova 29 

8:00

 • Modlitba a společná píseň
 • Sdělení předsednictva
 • Pozdrav hosta z ekumeny

 

6. Hospodaření povšechného sboru (PvS)

u všech bodů zprávy komisí

Rozprava k předloženým zprávám:

 • Zpráva o hospodaření PvS 2018
 • Zpráva správní rady Personálního fondu (SpR PF)
 • Zpráva investičního výboru (IV) SR
 • Zpráva Jeronýmovy jednoty (JJ)
 • Propagace Jeronýmovy jednoty
 • Zpráva revizorů hospodaření PvS

Usnesení:

 • Usnesení o předložených hospodářských zprávách PvS, SpR PF, IV, JJ
 • Schválení účetní závěrky za rok 2018 a převedení zisku

Návrhy týkající se rozpočtu PvS na rok 2019

 • Navýšení mezd kazatelů
 • Schválení návrhu rozpočtu na r. 2019

 Plnění usnesení 4. zasedání 34. synodu, které se týkají hospodaření PvS

 • Variantní koncepce odvodů do PF
 • Investiční kodex
 • Budoucnost objektu Doubravka v Luhačovicích
 • Příspěvek z CC repartic do supervizního fondu
 • Inventura a ocenění činnosti PvS
 • Dlužné CC sbírky za rok 2017
 • Zvýšení mezd duchovenským zaměstnancům
 • Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení
 • Nadační fond Evangelické dílo
 • Využití restitucí pro DaR projekty
 • Projekt nových budov pro pražské školy EA
 • Dlužné celocírkevní sbírky 2018

 Návrhy konventů a synodní rady, které se týkají hospodaření PvS

 • Vývoj výše celocírkevních repartic
 • Výzva ke zdůvodnění nárůstu CC repartic
 • Zmrazení výše CC repartic v letech 2020 – 2024
 • Úsporná opatření při stanovování CC repartic
 • Usnesení o rozpisu CC repartic na rok 2020
 • CC sbírky v roce 2020
 • Stanovení horní hranice výše odvodu do PF
 • Usnesení o výši odvodu do PF na léta 2020 a 2021
 • Audit hospodaření ÚCK a hledání dalších zdrojů jejího financování
 • Umožnění podpory dvouletých grantových projektů
 • Možnost odměňování farářů v důchodu vypomáhajících ve sborech

 

7. Sloučení sborů ČCE

 • Sloučení FSOS v Koberovech s FSOS v Železném Brodě
 • Vynětí modlitebny v Koberovech z evidence nezcizitelných nemovitostech

 

8. Nová a podporovaná KM, počet pastoračních pracovníků a volba CC kazatelů

 • Zpráva o podporovaných sborech
 • Zprávy o životě sborů s podporovanými nebo misijními místy
 • Zpráva komise pro hodnocení podporovaných sborů
 • Pastorační pracovníci (stanovení počtu)
 • Usnesení o zprávách
 • Prodloužení podpory KM sen. kazatele Ústeckého seniorátu
 • Prodloužení podpory KM ve FS ČCE ve Šternberku
 • Zřízení místa CC kazatele s určením pro školy EA v Brně
 • Zřízení místa CC kazatele pro duchovenskou službu
 • Zřízení druhého KM ve FS ČCE Krabčice
 • Prohlášení KM ve FS ČCE Škvorec za podporované
 • Prohlášení KM ve FS ČCE Nové Město p/S za podporované
 • Volba CC kazatele s určením pro školy EA v Brně
 • Volba CC kazatele pro duchovenskou službu
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

11:20

 • Představení nových ředitelů středisek Diakonie – uvede Jan Soběslavský, ředitel Diakonie
 • Představení nových ředitelů škol EA  – uvede Jiří Schneider, člen SR

11:50

 • Sdělení předsednictva
 • Modlitba a společná píseň

 

4. jednání, pátek 17. 5. 2019, 13:30 hodin, Praha – Opletalova 29 

13:30

 • Modlitba a společná píseň
 • Sdělení předsednictva

 

9. Změny Církevního zřízení a řádů

A/ Plnění usnesení 4. zasedání 34. synodu

 • Řízení o změnách CZ – užití účelově vázaných prostředků
 • Řízení o změnách CZ – postavení dozorčí rady Diakonie ČCE
 • Změny ŘSŽ – rozšíření oprávnění oddávat pro kaplany
 • Změny řádu pro kazatele
 • Směrnice SR o bydlení farářů a jáhnů
 • Strategický plán
 • Stanovení výše kazatelských úvazků
 • Společné povolávání kazatelů více farnímu sbory
 • Směrnice SR pro sloučení či rušení sboru
 • Postavení kaplanů v ČCE
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

 

B/ Návrhy SR a konventů na změny CZ a řádů

 • Možnost oddávat pro výpomocné kazatele
 • Oprávnění oddávat – změna ŘSŽ
 • Snížení minimálního počtu členů staršovstva (změna ŘSC)
 • Archivace písemností ČCE a komisí
 • Příplatek za samostatnou správu sboru při správě dvou a více sborů
 • Uvolnění ke službě v sesterské církvi nebo ekumenické organizaci
 • Revize hospodářských předpisů
 • Sloučení komise pro jáhenskou praxi s komisí pro vikariát
 • Prodloužení existence Ochran sen.
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

10. Plnění ostatních usnesení synodu

 • Duchovní cvičení v rámci celoživotního vzdělávání
 • Postavení farářů v církvi
 • Ochrana osobních údajů v ČCE
 • Vyplácení cestného výpomocným kazatelům
 • Příprava nové agendy
 • Zpráva komise Cesta církve 1945-1989
 • Vydání souboru prohlášení synodu a Synodní rady
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

Během odpoledne pozdrav plzeňského biskupa ŘKC, Mons. Tomáše Holuba, předsedy rady ČBK pro ekumenismus

17:00

 • Sdělení předsednictva
 • Modlitba a společná píseň

 

5. jednání, pátek 17. 5. 2019, 19:00 hodin, Praha – Opletalova 29 

19:00

Modlitba a společná píseň v komisích

11. Jednání v komisích

 

6. jednání, sobota 18. 5. 2019, 8:00 hodin, Praha – Opletalova 29 

8:00

 • Modlitba a společná píseň
 • Sdělení předsednictva
 • Pozdrav hosta z ekumeny

 

12. Plnění zásadních úkolů synodu

 • Strategický plán ČCE do roku 2030
 • úvodní slovo členů strategické komise
 • Příprava nového evangelického zpěvníku
 • informace členů komise pro přípravu nového EZ
 • Postavení presbyterů v ČCE
 • Text modlitby Páně a vyznání víry
 • Pověření ke službě Slova a svátostí
 • rozprava a hlasování o návrzích

11:00

13. Diakonie ČCE

 • Zpráva SRD
 • Zpráva DRD
 • Zpráva střediska humanitární a rozvojové spolupráce DČCE
 • Bezúplatný převod majetku ČCE Diakonii ČCE
 • Rozšíření počtu členů správní rady Diakonie ČCE
 • Úprava ŘDP
 • rozprava, vyjádření komisí, hlasování o zprávách a návrzích

11:50

 • Sdělení předsednictva
 • Modlitba a společná píseň

 

7. jednání, sobota 18. 5. 2019, 13:30 hodin, Praha – Opletalova 29 

13:30

 • Modlitba a společná píseň
 • Sdělení předsednictva

 

14. Ostatní návrhy SR a konventů

 • Gramatická změna názvu: „Jednota bratrská“
 • Diskuse o postavení a zapojení laiků v církvi
 • Užší spolupráce se sesterskými církvemi na úrovni sborů

 

15. Návrhy komisí, z rozpravy a návrhy odložené

zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování

16:40

Sdělení předsednictva (ukončení jednání synodu)

16:50

Závěrečná pobožnost