Program 2. zasedání 35. synodu ČCE (18. září 2020)

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci rozhodla synodní rada a předsednictvo synodu uspořádat zasedání synodu pouze v jednodenním formátu (všechna jednání proběhnou v pátek 18. září 2020).

Body k projednání budou na program zařazovány na základě rozhodnutí předsednictva a pléna.

—————

Informativně uvádíme původní návrh programu (viz níže). Navržený časový harmonogram již neplatí; některé body mohou být z jednání operativně vynechány a přesunuty na 3. zasedání 35. synodu (v roce 2021).

1. jednání (čtvrtek 17. září 2020 od 18.00 hod.)

18.00 | Bohoslužby s večeří Páně

 • káže generální biskup Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku bratr Ivan Eľko
 • v rámci bohoslužeb budou připomenuta jména zesnulých pracovníků církve
 • budou představeni nově ordinovaní
 • zazní pozdrav hosta z domácí ekumeny

2. jednání (pátek 18. září 2020 od 8.00 hod.)

8.00 | Úvodní pobožnost (Tomáš Matějovský)

8.15 | Procedurální záležitosti

 • Prezence
 • Povolání poradců
 • Slib poslanců a poradců
 • Volba zapisovatelů 2. zasedání 35. synodu
 • Rozhodnutí o způsobu hlasování
 • Rozdělení poslanců a poradců do komisí
 • Schválení programu 2. zasedání 35. synodu
 • Usnesení o úhradě nákladů
 • Usnesení o místě a datu konání 3. a 4.  zasedání 35. synodu

Volby

 • Doplňující volba do církevní pastýřské rady
 • Doplňující volba do oblastní pastýřské rady I
 • Volba revizorů hospodaření povšechného sboru
 • Volba člena Investičního výboru SR
 • Volba delegátů leuenberského synodu
 • Volba celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a sociálně vyloučené

Všeobecná rozprava ke stavu církve a zprávám předloženým synodu

 • Úvodní slovo členů SR
 • Zpráva synodní rady
 • Informace o církvi
 • Zpráva o supervizi kazatelů ČCE
 • Zpráva EA
 • Zpráva SCHEA
 • Zpráva nakladatelství a knihkupectví Kalich
 • Zpráva SEM
 • Zpráva předsednictva synodu o plnění usnesení 1. zasedání 35. synodu
 • u všech bodů zprávy komisí a možnost podání návrhů z rozpravy

Rozhodnutí o předložených zprávách

11.30 | Představení nových ředitelů středisek Diakonie ČCE

 • uvede ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský

11.40 | Sdělení předsednictva

11.45 | Čtení z Písma, modlitba a společná píseň (Blanka Nová)

Oběd

3. jednání (pátek 18. září 2020 od 14.00 hod.)

14.00 | Modlitba a společná píseň (Janina Zemanová)

Sdělení předsednictva

Hospodaření povšechného sboru
Rozprava k předloženým zprávám:

 • Zpráva Jeronýmovy jednoty
 • Zpráva o hospodaření povšechného sboru 2019
 • Zpráva správní rady Personálního fondu
 • Zpráva investičního výboru synodní rady
 • Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru
 • u všech bodů zpráva komise

Usnesení:

 • Usnesení o předložených hospodářských zprávách
 • Schválení účetní závěrky za rok 2019 a uhrazení ztráty z rezervního fondu
 • Schválení návrhu rozpočtu na r. 2020

Plnění usnesení 1. zasedání 35. synodu, které se týkají hospodaření povšechného sboru

 • Dlužné celocírkevní sbírky 2018
 • Dlužné celocírkevní sbírky 2019
 • Prezentace předpokládané výše odvodů do personálního fondu do roku 2030
 • Nadační fond Evangelické dílo
 • Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty
 • Inventura a ocenění činnosti PvS

Návrhy konventů a synodní rady, které se týkají hospodaření povšechného sboru

 • Zmrazení výše celocírkevních repartic
 • Usnesení o rozpisu celocírkevních repartic na rok 2021
 • Celocírkevní sbírky v roce 2021
 • Usnesení o výši odvodu do personálního fondu
 • Zhodnocení finančních náhrad přímým investováním do služby církve
 • Určení celocírkevních repartic
 • Úprava platových předpisů kazatelů
 • Žádost FS ČCE v Nejdku o příspěvek ze solidárních prostředků 2020
 • Žádost o odklad splátky půjčky z dočasně volných prostředků personálního fondu
 • Hospodaření církevních sborů v mimořádných situacích
 • Projekt nových budov pro pražské školy Evangelické akademie
 • Prodej pozemku ve Vinoři
 • Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru

Sloučení sborů ČCE

 • Sloučení FS ČCE v Kovanci s FS ČCE v Mladé Boleslavi
 • Sloučení FS ČCE v Duchcově s FS ČCE v Teplicích
 • Sloučení FS ČCE ve Chvaleticích s FS ČCE v Přelouči

Nová a podporovaná kazatelská místa

 • Podporovaná místa v ČCE
 • Zprávy o životě sborů s podporovaným místem
 • Usnesení o zprávách

16.40 | Sdělení předsednictva

16.45 | Čtení z Písma, modlitba, společná píseň (Jiří Tengler)

Večeře

4. jednání (pátek 18. září 2020 od 19.00 hod.) – jednání v komisích

19.00 | Modlitba a společná píseň v komisích

Jednání v komisích A, B, C, D, E

 • projednávání přidělených tisků a návrhů z rozpravy

5. jednání (sobota 19. září 2020 od 8.00 hod.)

8.00 | Modlitba a společná píseň (Zdeněk Zezula)

Sdělení předsednictva

8.15 | Plnění zásadních úkolů synodu

 • Průběžná zpráva o plnění strategického plánu ČCE
 • Postavení presbyterů v ČCE
 • Příprava rozhovoru a stanovisko ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví
 • Příprava nového Evangelického zpěvníku
 • Modlitba Páně v novém evangelickém zpěvníku
 • Příprava nové agendy – výsledky rozhovoru
 • Nové liturgické formuláře
 • rozprava, vyjádření komisí, hlasování o návrzích

Změny Církevního zřízení a řádů – návrhy SR a konventů

 • Usnadnění možnosti povolávání kazatelů jiných církví
 • Jáhen jako samostatný správce sboru
 • Snížení minimálního počtu presbyterů
 • Příspěvek sborů seniorátu sboru seniora na odvod do personálního fondu
 • Ustavení administrátora při tříměsíčním volnu kazatele
 • Podmínky služby výpomocných kazatelů
 • Změna způsobu volby do oblastních pastýřských rad
 • Plátci saláru
 • Upřesnění hlasovacího práva
 • Volba pastýřských rad synodem
 • Zjednodušení volby kazatelů
 • Revize statutu Jeronýmovy jednoty
 • Příprava volby nové synodní rady
 • u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

11.40 | Sdělení předsednictva

11.45 | Čtení z Písma, modlitba a společná píseň (Petr Kulík)

Oběd

6. jednání (sobota 19. září 2020 od 14.00 hod.)

14.00 | Modlitba a společná píseň (Hana Pojezdná)

Sdělení předsednictva

14.10 | Diakonie ČCE

 • Zpráva o činnosti Diakonie ČCE
 • Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE
 • Zpráva Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE
 • Zpřesnění právní úpravy jmenování a odvolání ředitele Diakonie ČCE
 • rozprava, vyjádření komisí, hlasování o zprávách a návrzích

Ostatní návrhy synodní rady a konventů

 • Volný víkend pro kazatele/kazatelky
 • Pomoc sborům při prodeji nemovitostí
 • Strategie obsazování sborů v rámci ČCE
 • Povinnost přednostní nabídky bytů povšechného sboru kazatelům
 • Manuál pro práci kurátora
 • Audionosič s varhanním doprovodem písní z EZ

Návrhy komisí, z rozpravy a návrhy odložené

 • zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování

16.30 | Sdělení předsednictva, ukončení synodu

16.40 | Závěrečná pobožnost (Roman Mazur)