Začalo 3. zasedání 35. synodu, delegáti zvolili novou synodní radu

Zasedání synodu zahájil Jiří Gruber. Nejprve došlo na instrukce a technické pokyny, zejména s ohledem na aktuální epidemickou situaci, která letošní jednání synodu poznamenala. Zkomplikovala i jeho přípravu – dlouho totiž nebylo jasné, zda se bude moci uskutečnit v prezenční podobě, anebo pouze online. Původně měly být místem konání 3. zasedání 35. synodu Svitavy a program měl být třídenní, nakonec se předsednictvo synodu přiklonilo k jednodennímu fyzickému setkání v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. Synod se tak vrací po roce na stejné místo konání.

Všichni přítomní musejí splňovat přísná hygienická opatření. Kromě neustále nasazených respirátorů je vyžadován také negativní výsledek antigenního testu, jímž se synodálové museli při vstupu prokázat. Dodržují se také rozestupy, přizpůsobeno tomu bylo i rozestavění stolů v sále.

Program zahajuje ranní pobožnost, kterou posloužil bratr Jiří Gruber.

Prezence prokázala přítomnost 73 synodálů, tedy plný počet. Noví poslanci a poradci synodu skládají slib.

Vedení pro procedurální záležitosti se ujímá bratr Jan Plecháček. Jako první přichází na řadu volba zapisovatelů. Zapisovatelé se volí na tři části jednání, jednotliví zapisovatelé se během dne prostřídají.

Probíhá též instruktáž ohledně způsobu hlasování. To bude probíhat prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. Jako první byl schválen program dnešního zasedání. Schvaluje se také finanční úhrada nákladů spojených s 3. zasedáním 35. synodu z celocírkevních repartic.

Byl schválen termín a místo 4. zasedání 35. synodu. Uskuteční se 19. – 21. května 2022 ve Svitavách.

Schvaluje se také termín konání 1. mimořádného zasedání 35. synodu, kde bude do úřadu uvedena nová synodní rada. To proběhne 20. listopadu 2021. V případě, že by se toto zasedání nemohlo uskutečnit, stanovuje se náhradní termín 29. ledna 2022.

Usnesení o místě a datu konání 1. zasedání 36. synodu bylo také schváleno. Hostit je bude opět Praha, a to v termínu 25.-27. května 2023.

Slova se ujímá opět předseda Jiří Gruber. Na pořadu je ožehavé téma: volba nové synodní rady, která se ujme svého mandátu ve funkčním období 2021-2027. Své funkce se synodní rada ujme 20. listopadu letošního roku. Podle volebního řádu se volí členové synodní rady postupně. Jako první přichází na řadu volba synodního seniora. Kandidaturu oznámil Roman Mazur (senior Pražského seniorátu) a Pavel Pokorný (současný 1. náměstek synodního seniora), naopak Jan Keřkovský ani Ondřej Titěra kandidaturu na pozici synodního seniora nepřijali.

Církev si zvolila nové vedení, jsou v něm i dvě ženy

Před samotným hlasováním má každý z kandidátů pět minut pro představení své vize. Slova se ujímají podle abecedy, jako první tedy vystupuje bratr Mazur. „Kamkoliv mě zvolíte, tam ponesu vášeň pro Krista,“ prohlásil.

Velmi krátký proslov přednesl Pavel Pokorný: „Nebudeme se bát.“

Synodním seniorem je s počtem 48 hlasů zvolen Pavel Pokorný.

nově zvolený synodní senior Pavel Pokorný

Dále přichází na řadu volba synodního kurátora. Představují se kandidáti, jako první hovoří Simona Kopecká (FS Opava). Představuje se také druhý z kandidátů – Jiří Schneider. „Jsem v poněkud zvláštní pozici, protože bych chtěl hlasovat pro svoji protikandidátku. Přál bych si totiž, abychom měli synodní kurátorku – ženu,“ řekl na začátek svého projevu.

Ve volbě vítězí počtem 45 hlasů Jiří Schneider.

Dále jsou voleni dva náměstci synodního seniora. Svoji kandidaturu deklarovali Roman Mazur a Ondřej Titěra. Z pléna vzešel návrh Filipa Kellera, Petra Pivoňky, Zvonimíra Šorma a Jana Keřkovského, nikdo z nich ale kandidaturu nepřijal.

„Spolupráce často znamená pokořit se, přizpůsobit se,“ prohlásil bratr Titěra. „S týmem, který se utvořil na ústředí, chci spolupracovat. Mám tu naši církev rád,“ uzavřel.

Prvním náměstkem synodního seniora zvolen bratr Titěra (37 hlasů). Roman Mazur zvolen druhým náměstkem synodního seniora, ve volbě byl jediným kandidátem.

Nyní přichází na řadu volba náměstků synodního kurátora. Kandidátů je celkem 8, také oni se v abecedním pořadí postupně představují.

nově zvolený synodní kurátor Jiří Schneider

„Doma mě učili: když něco děláš, dělej to pořádně,“ řekl Daniel Fojtů ve své kandidátské řeči. Dále vystoupl bratr Petr Hladík: „Chci lidem naslouchat, komunikovat s nimi a vnímat, že svět se neustále proměňuje.“

Kandidát Matěj Cháb řekl: „Měli bychom si jako děti uvědomovat, že na všechno sami nestačíme. Jsme Kristovi.“

Dalším kandidátem je Jakub Pavlis. „Chtěl bych být létajícím členem synodní rady, jezdit po různých sborech,“ řekl.

Kandidát Milan Přívratský řekl, že ve strategickém plánu našel mnoho nesrovnalostí. „Každý kazatel by měl mít slušný plat. Jsem přesvědčen, že zdroje na to jsou,“ uvedl.

„Mám ráda, když se myšlenky rodí v diskuzi a souhře. Do volby vstupuji s bázní a třesením,“ prohlásila Jana Šarounová.

„Duch, který je ve společenství naší církve je hodně odlišný od jiných společenství,“ prohlásil kandidát Petr Štulc. „Nejsem člověk formalistický,“ zdůraznil.

V následné volbě nebyl zvolen žádný z kandidátů, neboť nikdo nezískal nadpoloviční většinu. Na návrh předsednictva se přistupuje k nové volbě. Nejvíce hlasů obdrželi Simona Kopecká a Petr Štulc, dělí je jediný hlas. Následuje užší volba mezi těmito dvěma kandidáty, v níž získala více hlasů Simona Kopecká a stává se první náměstkyní synodního kurátora.

Následuje volba druhého náměstka synodního kurátora. Na kandidátku jsou automaticky zapsáni kandidáti z předchozí volby. Ani tentokrát žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu. Daniel Ženatý vystupuje s faktickou poznámkou a přimlouvá se, aby i tentokrát došlo k nové volbě z důvodu rovných podmínek. Naproti tomu Jiří Bureš se domnívá, že podle volebního řádu došlo k roztříštěné volbě, a mělo by tudíž dojít k užší volbě. Právník Adam Csukás potvrzuje, že legislativně se nabízejí dvě možnosti: buď nová, nebo užší volba. Rozhodující slovo má plénum. V následném hlasování se synodálové přiklonili k volbě nové. Ani tentokrát ovšem žádný z kandidátů nedosáhl kvóra. Nyní následuje užší volba mezi Janou Šarounovou a Petrem Štulcem. Nejvíce hlasů získala 37 hlasů a stává se druhou náměstkyní synodního kurátora. Volba byla neobyčejně těsná, Petr Štulc získal o pouhý hlas méně.

Řádní členové synodní rady na funkční období 2021-2027 jsou tímto zvoleni. Zbývá však ještě zvolit náhradníky. Kandidaturu z ad kazatelů přijali Jakub Keller, Jiří Tengler a Magdalena Trgalová, v tomto pořadí se také představují. Sestra Trgalová připomněla, že od 90. let se nestalo, že by náhradník zasáhl do činnosti synodní rady.

Z řad laiků kandiduje Janina Zemanová. Prvním náhradníkem z řad kazatelů zvolen Jakub Keller, druhou náhradnicí Magdalena Trgalová, třetím náhradníkem Jiří Tengler.

Na kandidátku za laiky byli připsáni nezvolení kandidáti na náměstka synodního kurátora, kromě toho kandiduje ještě Mikuláš Zoubek a Janina Zemanová. V první volbě ani tentokrát žádný z kandidátů nedosáhl kvóra hlasů. Přistupuje se k užší volbě mezi Danielem Fojtů a Petrem Štulcem. Více hlasů obdržel Petr Štulc a stává se prvním náhradníkem synodní rady z řad laiků. Druhým náhradníkem se stal Daniel Fojtů. Volba třetího náhradníka se opakuje, protože v první volbě byly hlasy příliš roztříštěné. Ve druhé volbě získal nadpoloviční většinu Jakub Pavlis a stal se třetím náhradníkem do synodní rady.

Dalším bodem programu je volba členů církevní pastýřské rady.

Z řad kazatelů zvolen ziskem nadpolovičního počtu hlasů Ivan Ryšavý, zároveň v užší volbě mezi Nadějí Čejkovou a Rut Kučerovou zvolena druhá členka pastýřské rady z řad kazatelů – je jí sestra Čejková. Podle novelizovaného řádu je nově třeba zvolit také právníka. Kandidují Daniel Bartoň, Jakub Drápal , Dana Piknová a Jan Řeháček. Také tentokrát došlo na užší volbu, z níž vzešel Daniel Bartoň.

Posledním bodem před obědovou pauzou je volba náhradníků. Ve volbě z řad kazatelů získal nejvyšší počet hlasů Filip Šimonovský a stal se prvním náhradníkem. Náhradníkem z řad právníků se stal Jakub Drápal.

Dopolední blok uzavírá modlitba Hany Pojezdné. Jednání bude pokračovat po 13. hodině.