Zprávy předložené synodu a rozprava k nim

V tiscích pro synod byly zprávy z různých oblastí života církve. Svou zprávu předložila synodní rada, další zprávy se obšírně zabývaly školami Evangelické akademie, seminářem církevní hudby, situací v nakladatelství a knihkupectví Kalich, prací Spolku evangelické mládeže, činností Církevní pastýřské rady, supervizí kazatelů a také plněním usnesení loňského zasedání synodu. Ke zprávám se jednotliví synodálové hlásili do rozpravy, padaly návrhy usnesení.

Střípky z rozpravy

Jan Matějka k názvu církve: Návrh na přejmenování církve s blížícím se 100. výročím církve: Evangelická církev. Stejně užíváme  e-cirkev.cz. Českobratrská je pro okolí méně srozumitelná, novináři si nás pletou s církví Československou husitskou, případně název komolí.

Zdeněk Šorm k prohlášením synodní rady: Navrhuje vydat publikaci, kde by se soustředila prohlášení, vyjádření a stanoviska naší církve (synodní rady) po roce 1989. Aby byla soustředěna na jednom místě.

Jiří Schneider k celocírkevním sbírkám a jejich smyslu: Podpořil návrh, aby se některé celocírkevní sbírky nekonaly jednou za dva roky, ale každoročně. Například o školách Evangelické akademie povědomí v církvi příliš velké není, vyhlášením sbírky se aspoň všichni dozví, že máme školy, že dělají výbornou službu společnosti a že potřebují ke své činnosti peníze.

K supervizím kazatelů: Několik syndálů by rádo mělo více volnosti a  dobrovolnosti ve formulacích týkajících se pravidel supervize kazatelů. Její potřebnost však zpochybněna nebyla.

Ke zprávě o činnosti Kalicha: Synod shledal zprávu nedostatečnou, rád by měl podrobnější analýzu včetně edičního plnu a finančního výhledu. Přijal usnesení: Synod nepřijímá zprávu a žádá, aby další zpráva byla podrobnější včetně finančních toků mezi ÚCK a Kalichem.