Online reportáž ze zasedání synodu (21.05.2021)

Výpis zpráv aktualizujte stisknutím klávesy F5 nebo obnovením webové stránky v prohlížeči.

☕️ 20.43 | Zasedání synodu končí. Z mediálního centra se loučí Martin Balcar, Adéla Rozbořilová a Jiří Hofman. Děkujeme za pozornost.

🎵 488 Milost Pána našeho

🙏 20.39 | K modlitbě závěrečnému ztišení zve synodní rada.

👏 20.37 | Předseda synodu konstatuje, že program 3. zasedání 35. synodu je tím vyčerpán. Děkuje SR za přípravu a pracovníkům ÚCK za přípravu a realizaci. Plénum děkuje potleskem Jiřímu Gruberovi.

20.35 | Hovoří ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský. Děkuje za podporu i projednání a zdraví zasedání synodu.

✔️ 20.35 | Schválen byl i třetí bod ŘDP týkající se diakonů (vypuštění ustanovení o diakonech).

✔️ 20.33 | Synod usnáší navrženou změnu Řádu diakonické práce. Stejně tak svým rozhodnutím opravuje chybu, která v ŘDP byla.

✔️ 20.31 | Synod přijímá zprávu o činnosti Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2020.

✔️ 20.30 | Synod přijímá zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE.

✔️ 20.28 | Synod přijímá zprávu o činnosti Diakonie ČCE za rok 2020.

20.25 | Jednání vede Miroslav Pfann. Začíná poslední blok dnešního dne: informace a zprávy z Diakonie ČCE. Sálem zní video, které představuje novou ředitelku střediska v Sobotíně Lenku Bachovou.

20.25 | Jedním z posledních bodů k projednání je odložený bod „Postavení farářů v ČCE“ – komise navrhuje vzít zprávu na vědomí. Tak se i děje.

✔️ 20.21 | Synod uložil synodní radě, aby lépe informovala prostřednictvím investičního výboru synodní rady o investicích ČCE v několika konkrétních bodech (přesně vyjmenovaných.

✔️ 20.20 | Návrh z rozpravy, aby v řádech dále nefiguroval pojem „kazatelské místo“ byl přijat.

❗️ 20.18 | Zveřejňujeme finální text Poselství 3. zasedání 35. synodu.

❌ 20.16 | Stejně tak nebyl schválen návrh, aby SR připravila možnost podpory z Grantového systému ČCE pro investiční projekty sborů.

❌ 20.15 | Návrh z rozpravy, aby SR připravila pravidla investiční pravidla pro investování sborů, neprošel.

✔️ 20.10 | Komise C doporučuje přijmout i další návrh na zjednodušení slučování sborů (bylo by to v kompetenci konventů a SR). – Návrh byl přijat.

✔️ 20.09 | Návrh byl přijat.

20.06 | Na pořad jednání se dostává návrh Jiřího Bureše na to, aby vznikl celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele. Komise jej doporučila přijmout. Jiří Mrázek (děkan ETF) potvrdil, že ETF UK je připravena spolupracovat a podobný projekt už běží např. v rámci CŽV.

❌ 20.04 | Návrh Matěje Opočenského končí přechodem k dennímu pořádku.

20.00 | Na pořad jednání přišel návrh Matěje Opočenského o rozdělení nákladů na farářské úvazky počtem aktuálních aktivních salárníků. Hospodářská komise synodu jej všemi hlasy odmítla – s odkazem na to, že je právně i ekonomicky zcela nerealizovatelný. Považuje jej nicméně za dobrý příspěvek například ke komunikaci směrem do sborů a jako podnět k další diskusi.

❌ 20.00 | Podobně je na tom i návrh Petra Kopeckého na prodloužení podporovaného místa v Ústí nad Labem o dva roky – neobsahuje jakékoli náležitosti, které jsou podstatné pro rozhodování o podporovaných místech. Opět přechod k dennímu pořádku.

❌ 19.58 | Vzhledem k chybějícím náležitostem je návrh nehlasovatelný a řeší se přechodem k dennímu pořádku.

19.53 | Řeší se návrh, který by upravil situaci v Ústí nad Labem tak, aby přidělil sboru v Ústí nad Labem jednoho pracovníka, který by řešil stavební záležitosti a vedl jednání ve věci budov. Příslušná komise návrh nedoporučila, protože návrhu chybí podstatné náležitosti – například zdroj krytí nákladů na takového pracovníka.

✔️ 19.52 | Synod schvaluje indikativní výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na roky 2024, 2025 a 2026 ve výši 340 000 Kč, 390 000 Kč a 438 000 Kč. Synod bere na vědomí ilustrativní výhled výše odvodů pro roky 2027–2031.

✔️ 19.47 | Hlasuje se o pozměňovacím návrhu na změnu odvodu do Personálního fondu – dle návrhu Vladimíra Zikmunda by se měl posunout mírně ve prospěch solidárnosti. Odvod zůstává na výši 290 tis. Kč/ na sbor (kazatelský úvazek). Paušální část bude 245 tis. Kč a základ pro výpočet poměrné části činí 45 tis. Kč. Návrh byl v této podobě schválen.

❗️ 19.46 | Synod přijal poselství. V plném znění jej zveřejníme, jakmile jej budeme mít k dispozici.

19.43  Dalším návrhem z rozpravy je návrh na poselství synodu. Jedna z komisí (teologická) se jím zabývala a upravila jej. Daniel Matějka jej přečetl plénu.

✔️ 19.40 | Pozměňovací návrh byl přijat.

19.38 | Další dva návrhy nedoporučila ani jedna z komisí. Proto tento kompromisní – pozměňovací (ten komise B i D doporučily).

19.37 | Jedním z důležitých bodů je z dopoledne odložená stavba budov Evangelické akademie. Právě se bude jednat o pozměňovacím návrhu Jiřího Schneidera – na stavu „2v1“ (dvě školy v jedné budově).

Celý příspěvek

Poselství 3. zasedání 35. synodu

Milí spoluobčané, přátelé, bratři a sestry,

Zdravíme vás v době, kdy se vyrovnáváme s důsledky pandemie Covidu19, především v oblasti duchovní, psychické, sociální a ekonomické.

Děkujeme všem, kdo v těžké době aktivně hledali způsob, jak být v kontaktu s lidmi, jak posilovat naději, jak předávat evangelium. Vážíme si všech nových cest, které jste nalézali.

Jsme rádi, že v naší zemi pandemie slábne. Velmi záleží na tom, jak se z ní poučíme, jak se s jejími důsledky vyrovnáme a jakou společnost po překonání těžkého období utvoříme.

Věříme, že jsme všichni zváni k životu v pravdě a solidaritě, voláni k péči o stvoření a dobro lidí kolem nás, zvláště těch, kteří jsou v jakékoli nouzi. Takto spolu chceme žít v naší zemi, v Evropě i na celé planetě.

Zneklidňuje nás, že právě v čase, kdy jsme krizí pandemie oslabeni, se objevují lhostejnost, nesnášenlivost a zneužívání moci.

Proto každý sám za sebe, a přesto jako ti, kterým Bůh dal život, společně

  • usilujme o důvěru a vzájemný respekt
  • napravujme nerovnosti, které mezi námi panují – mezi ženami a muži, mezi bohatými a chudými, mezi většinou a menšinami.
  • pečujme o stvoření, které svým způsobem života ohrožujeme
  • stávejme se pravdivými a poctivými vzory svým dětem a vnoučatům
  • nebojme se přiznat chybu či vinu
  • odmítejme vše, co podporuje cynismus a hrubost

Prosíme, aby nám Bůh žehnal v úsilí žít spolu v pravdě a solidaritě v naší zemi i na celém světě.

Boží pokoj ať zůstává se všemi námi.

Poslanci 35. synodu ČCE  (v Praze 21. května 2021)

„Musí být vůle zespoda.“ Otázka budoucnosti malých sborů rozvířila diskuzi

Začíná třetí blok 3. zasedání 35. synodu. Zahájila jej pobožnost s připomínkou zesnulých v posledním roce. Obecenství zpívá píseň Blíž tobě tobě, můj. Jiří Gruber čte jména kazatelů, výpomocných kazatelů a dalších pracovníků církve, kteří nás v minulých měsících opustili.

Na řadě jsou změny Církevního zřízení a řádů. Jako první je třeba rozhodnout o návrhu usnesení, kterým by došlo k zjednodušení volby kazatelů. Pro schválení je třeba dvoutřetinová většina, což v současném složení představuje 50 hlasů. Výsledek je kladný, změna Církevního zřízení byla přijata.

Druhé usnesení se týká předložených změn Řádů pro kazatele, Jednacího a volebního řádu a Pravidel povolávání farářů a jáhnů. Také zde je kvórum 50. Také toto usnesení bylo přijato.

Změna Církevního zřízení ve věci volby pastýřských rad synodem je další usnesení, o němž je třeba hlasovat. Také to je přijato. Přijato bylo také usnesení o postupu pro mimořádné události.

Usnesení o úpravách evidence členů ve farních sborech nebylo přijato. Naopak usnesení povolující opravu zjevných chyb v Církevním zřízení prošlo.

Celý příspěvek

Žádná dramata. Schůze synodu se nese v klidném duchu

Po obědě pokračuje program opět modlitbou, tentokrát z úst Daniela Matějky.

Jeden ze synodálů se z odpoledního jednání omluvil, plný počet hlasů je nyní tedy 72. Na programu je všeobecná rozprava ke zprávě synodní rady. Nejprve ovšem dostává slovo jeden z jejich autorů, synodní senior Daniel Ženatý, který zprávu krátce představil.

Do rozpravy se jako první se do rozpravy přihlásil Matěj Opočenský, který je na synodu jakožto poradce za Spolek evangelických kazatelů. Přináší svoji vizi ohledně toho, jak na celocírkevní úrovni bude vypadat budoucnost církve. „Nejsme chudá církev, máme mít hlavu vzhůru. To znamená solidarita.“ Připomíná, že např. na saláru se celocírkevně vybralo přes 59 milionů. Domnívá se, že nemáme ekonomický, ale eklesiologický problém. „Personální fond je třeba přebudovat pro celocírkevní potřeby,“ uvedl. Předkládá návrh, aby se náklady na chod církve (např. mzdy kazatelů) rozpočítaly mezi členy církve (salárníky).

Celý příspěvek

Začalo 3. zasedání 35. synodu, delegáti zvolili novou synodní radu

Zasedání synodu zahájil Jiří Gruber. Nejprve došlo na instrukce a technické pokyny, zejména s ohledem na aktuální epidemickou situaci, která letošní jednání synodu poznamenala. Zkomplikovala i jeho přípravu – dlouho totiž nebylo jasné, zda se bude moci uskutečnit v prezenční podobě, anebo pouze online. Původně měly být místem konání 3. zasedání 35. synodu Svitavy a program měl být třídenní, nakonec se předsednictvo synodu přiklonilo k jednodennímu fyzickému setkání v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. Synod se tak vrací po roce na stejné místo konání.

Všichni přítomní musejí splňovat přísná hygienická opatření. Kromě neustále nasazených respirátorů je vyžadován také negativní výsledek antigenního testu, jímž se synodálové museli při vstupu prokázat. Dodržují se také rozestupy, přizpůsobeno tomu bylo i rozestavění stolů v sále.

Celý příspěvek