Archiv autora: Jiří Hofman

Sobotní jednání uzavřela zasedání synodu ČCE

Sobotním odpoledním jednáním vstoupilo 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické do své závěrečné části. Na programu tou dobou stále zbývalo mnoho bodů, včetně návrhů komisí a témat, které plénum odložilo během uplynulých jednání.

Na úvod vystoupil Ondřej Titěra s připomínkou projektu 30 svobodných let. Požádal přítomné, aby nahlédli do svých sborových i osobních archivů a vyhledali fotografie, texty nebo jiné vzpomínky z listopadu 1989. Na vznikajícím webu 30svobodnychlet.cz si chceme společně připomenout aktivitu sborů a jednotlivců, kteří často stáli u zrodu místních buněk Občanského fóra a byli přímými aktéry probouzení svobodné společnosti.

V následujícím jednání vznikla možnost povolávat kaplany pro diakonickou práci (vedle např. nemocničních nebo vězeňských kaplanů…). S kaplany pro diakonickou práci se dosud nepočítalo a nově schválená změna takové povolávání umožňuje.

Možnost oddávat pro výpomocné kazatele oproti tomu schválena nebyla. Vedle faráře nebo jáhna povolaného ke službě v církevním sboru a kaplana vyslaného ke službě v jiných institucích se nově uvažovalo i o tom, že by mohli oddávat také výpomocní kazatelé z řad učitelů teologie a bývalých farářů, jáhnů a kaplanů ve výslužbě. Účastníci synodu to po kratší diskusi odmítli, s odvoláním na fakt, že by se tím celý systém velmi zkomplikoval a rozhodnutí by vedlo proti snahám v minulých letech.

V dalších bodech synod kontroloval plnění usnesení dřívějších jednání. Ve všech případech konstatoval, že jsou usnesení splněna nebo průběžně plněna. Jednalo se například o oblast ochrany osobních údajů v církvi, přípravu nové agendy, rozhovor o postavení farářů v církvi apod. Synod také poděkoval členům komise Cesta církve 1945-1989, ukončil její činnost a doporučil členům ČCE, aby se s těmito publikacemi seznámili.

Nový kazatel pro duchovenskou službu

Zvonimír Šorm objektivem České televize v pořadu Cesty víry

Dalším velkým tématem bylo zřízení místa celocírkevního kazatele pro duchovenskou službu. Náplní jeho práce by měla být komplexní péče a pomoc kazatelům v nejrůznějších situacích. Staral by se o soustavnou práci s faráři a farářkami v činné službě a to ve všech fázích jejich pracovního života: při nástupu na vikariát, hledání prvního kazatelského místa, změny kazatelských míst… Dále by pečoval o sladění pracovního a rodinného života kazatelů a kazatelek, o dobré podmínky pro jejich práci, pomáhal by řešit kazatelské krize a asistoval by například během přípravy na ukončení činné služby farářů a farářek. V rozpravě zmínil Roman Mazur výsledky šetření, během něhož se při dotazování dvě třetiny farářů vyslovily v tom smyslu, že považují možnosti sdílení se ve své službě za klíčové a přitom ze strany církve nedostatečně řešené. Tomáš Vítek následně zmínil zkušenost ze zahraničních církví, kdy například v případě odcházení kazatele ze sboru a během volby nového jde o komplexní doprovázení a už to samo o sobě by v ČCE prospělo. Synodní senior v závěru rozpravy poukázal na velké množství odcházejících kazatelů z činné služby. Faráři a farářky, o kterých víme, že je v činné službě něco trápí a nemají k dispozici účinnou oporu a nástroje pro řešení, než právě odchod ze služby. „Myslím, že kdybychom takového celocírkevního kazatele měli už před lety, že by k mnoha těmto odchodům nikdy nedošlo,“ uzavřel synodní senior diskusi. V následném hlasování bylo místo zřízeno nejtěsnější možnou většinou hlasujících.

V dalším průběhu synodálové do této služby jednoznačně zvolili Zvonimíra Šorma.

 

Další jednání

Odložená jednání přinesla prodloužení doby podpory kazatelského místa seniorátního faráře Ústeckého seniorátu ČCE o dva roky. Výše podpory bude činit 90% stanoveného odvodu do PF. Synod rovněž prodloužil dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE ve Šternberku na dobu dalších dvou let, a to od 01.02.2020 do 31.01.2022. Výše podpory bude činit 75% částky odvodu do personálního fondu.

Prodloužení existence Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické schválili hlasující na dobu neurčitou.

Podrobněji se řešila budoucnost objektu Doubravka v Luhačovicích. Sbor v Uherském Hradišti o něj prostřednictvím své kazatelské stanice v Luhačovicích projevil zájem. Zasedání jej bezúplatně převedlo do vlastnictví FS, a zároveň stanovilo podmínku využívání v souladu s předloženým projektem. Aby si zasedání synodu udrželo určitou možnost kontroly (využívání a zamezení případného následného prodeje), stanovilo možnost do budoucna od darovací smlouvy odstoupit.

Tolik diskutovaná koncepce odvodů do personálního fondu prozatím nenabyla definitivní podoby. Výhled, který se postupným zvyšováním v následujících letech dostane až na částku 680 tisíc Kč za farní sbor (v roce 2030) nakonec nebude tím definitivním. Synod pověřil synodní radu, aby pro příští zasedání zpracovala podrobnější prezentaci včetně proměnných a dalších faktorů, které do kalkulace promlouvají a odůvodnění, jak s nimi ekonomické výhledy pracují.

Úplně posledním bodem na programu byly návrhy, které pro zasedání synodu nebyly připravené předem, ale vzešly přímo z jeho jednání.

Nově bude možné do diakonických a rozvojových projektů zahrnout i projekty týkající se životního prostředí. Vedle budování sboru a misie, výchovy a vzdělávání a diakonické práce tedy přibude čtvrtá kategorie, která by mohla podpořit například ekologická opatření na církevních budovách, opatření proti suchu a podobně.

Synod uložil synodní radě, aby jmenovala komisi, která se bude zabývat přípravou na rozhovor s lidmi s LGBTQ+ komunity a přípravou stanoviska ČCE k otázce, zda je svazek dvou lidí stejného pohlaví partnerstvím nebo může být i manželstvím. Jmenovaná komise předloží výsledky své práce 2. zasedání 35. synodu ČCE. V následné diskusi se vyjasnilo, že půjde o interní rozhovor v rámci církve. Petr Pivoňka upřesnil, že je na čase tuto otázku v církvi otevřít a vyjasnit.

Hlasovalo se také o proporcionálním navýšení počtu synodálů, které by lépe reflektovalo zastoupení větších seniorátů na synodu. Návrh Romana Mazura ovšem neprošel.

35. synod Českobratrské církve evangelické v závěru svého 1. zasedání schválil prohlášení týkající se odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Jeho celé znění naleznete v samostatném boxu.

Synod zasedal i v pátek podvečer

Páteční podvečerní jednání se konalo nad rámec původně plánovaného rozvrhu. Předsednictvo se totiž rozhodlo pokračovat v plenárním zasedání i po večeři a vzhledem ke zpoždění oproti původnímu harmonogramu se synodálové sešli v hlavním sále i v pátek od 19 hodin.

Došlo ke sloučení FS Ochranovského seniorátu v Koberovech s FS Ochranovského seniorátu v Železném Brodě.

Synod během tohoto jednání zřídil místo celocírkevního kazatele s určením pro školy EA v Brně a povolal na toto místo sestru Martu Židkovou na dobu určitou od 1. září 2019 do 31. srpna 2024 na pracovní úvazek ve výši 60%.

Mezi podporovaná místa se zařadily FS ČCE ve Škvorci a v Novém Městě pod Smrkem.

Už ve čtvrtek předsednictvo oznámilo, že vzhledem k organizačním komplikacím bude třeba revokovat loňské rozhodnutí o místě a času konání 2. zasedání 35. synodu. K termínovému posunu nakonec nedojde a příští jednání se tedy uskuteční ve dnech 21.–23. května 2020. O místě rozhodne předsednictvo. Synod také stanovil dobu konání 3. zasedání 35. synodu na dny 20.–22. května 2021. O místě konání rozhodne 2. zasedání 35. synodu.

Synod pokračuje do pozdních nočních hodin uzavřeným jednáním v komisích.

Nově přijatý investiční kodex ČCE

Etický investiční kodex ČCE definuje pravidla pro investování dlouhodobých finančních prostředků ve správě povšechného sboru, seniorátů, farních sborů i Diakonie ČCE, případně dalších právnických osob spadajících pod ČCE, ať už správa probíhá vlastními silami nebo prostřednictvím jiných subjektů.

Výčet pravidel nemůže být nikdy konečný a dokonalý. Vždy je třeba přihlížet k tomu, aby nebyly porušeny morální a etické zásady plynoucí z křesťanské víry, bylo dbáno o dobré jméno ČCE a nezapomínalo se přitom na prostředí, které pro své životy potřebujeme.

Mezi nepřípustné investice patří zejména jakékoliv aktivity, kde dochází k:

 • podpoře terorismu a zbrojního průmyslu,
 • podpoře násilí nebo bezpráví,
 • využívání dětské nebo nucené práce,
 • podnikání, které by vedlo k přímé podpoře pronásledování lidí na základě příslušnosti k etnické skupině, národnosti, politického přesvědčení či náboženského vyznání,
 • podnikání, které by vedlo k přímé podpoře totalitního režimu,
 • produkci nebo distribuci tabáku, alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek,
 • těžbě deštných pralesů, nebo zpracování produktů produkovaných na jejich místě,
 • zásadnímu poškozování životního prostředí,
 • výstavbě či jinému nepřípustnému zasahování do vzácných biotopů a kulturního dědictví,
 • podnikání v oblasti hazardu, loterií,
 • podnikání založené na pyramidových schématech (letadlo),
 • půjčování na nepřiměřeně vysoký úrok,
 • podnikání zneužívající postavení chudých a zadlužených,
 • utrpení a týrání zvířat.

Při investování bude ČCE dbát také na to, aby docházelo ke snižování:

 • produkce nebo využití toxických a radioaktivních látek,
 • znečišťování vod, půdy nebo atmosféry,
 • těžby a spotřeby fosilních paliv,
 • těžby ostatních nerostných surovin, resp. materiálových i energetických vstupů,
 • eroze nebo degradace půdy,
 • výstavby na nových plochách úrodné zemědělské půdy,
 • negativních vlivů na životní prostředí obecně.

Vítaná je podpora cirkulární ekonomiky, energetických úspor, obnovitelných zdrojů, inovativních technologií, komunitních řešení a rozvojových ekonomik v jejich snaze o snížení negativních dopadů na životní prostředí a život lidí.

Rozsáhlá debata o hospodaření povšechného sboru ve znamení odvodů do personálního fondu

Páteční jednací odpoledne zahájil pozdravem plzeňský biskup Tomáš Holub. Promluvil o své účasti na synodě o mládeži. „Nejvíce naslouchejte těm, se kterými nesouhlasíte,“ zakončil svůj pozdrav synodálům slovy papeže Františka.

Shromáždění mělo v tu chvíli před sebou přibližně půldenní skluz kvůli opakujícím se volbám do pastýřských rad a komisí.

Odvody do personálního fondu

Ke schválení rozpočtu na rok 2019 byla otevřena rozprava. V jejím úvodu vystoupil k návrhu zvyšování příspěvků do personálního fondu senior Ústeckého seniorátu Tomáš Matějovský. Zmínil, že odvody v navržené výši přesahují možnosti téměř všech sborů v jeho seniorátu a poprosil hlasující, aby to vzali v úvahu. V podobném duchu navázal i Filip Keller. Nezpochybnil navržená čísla, ale připomněl, že rozhodnutí o výši odvodů se každoročně na synodech revokují. Podtrhl význam proměnných, které do prognóz různě promlouvají, a proto v této situaci doporučil spíše zdrženlivost před stanovováním propočtů na dlouhé roky dopředu.

Roman Mazur následně zpochybnil návrh odvodů s tím, že je pro třetinu nejmenších sborů likvidační. „Nepotřebujeme miliardu na jistině personálního fondu, protože spolu se zvyšováním odvodů bude také ubývat sborů a farářů, které bychom z výnosů z těchto peněz platili,“ uvedl ve svém příspěvku. Petr Kopecký zmínil navíc psychologický efekt konečné výše odvodů (až na 680 tis. Kč v roce 2030) s tím, že suma může být demotivační pro sbory už v této fázi.

Miroslav Maňák, Jiří Schneider a Jan Matějka představili ekonomické rozvahy, které vedly k výpočtu postupného zvyšování odvodů. Br. Matějka upozornil, že nastavená výše odpovídá reálné situaci. I kdyby cílová částka měla být stanovena např. na 400 tisíc, bude nezbytné ji pak z roku na rok skokově zvýšit např. na 800 tisíc. Oproti tomu postupné zvyšovaní je realistické a snesitelnější. Ani kdyby to bylo pro část sborů likvidační, nevedly by plánované příjmy k miliardě na účtu personálního fondu. Argumentaci podpořil synodní senior Daniel Ženatý apelem na zvýšenou obětavost členů církve a na soustavné informování o této potřebě. „Dospělé řešení situace máme přece úplně na dosah. Proč stále nemáme odvahu otevřeně chtít po svých členech pravidelný salár ve výši 5% z platu? Naše problémy by tím byly vyřešené a i tyto diskuse by pak byly bezpředmětné.“

Václav Hurt navázal v podobném duchu: „Jsem vděčný za to, co řekl synodní senior. Chtěli bychom svobodu, ale bez vlastní odpovědnosti. Osobně jsem za odluku od státu vděčný. Trochu to bolí, ale máme na to. Zahraniční církve nás minimálně deset let informují, že postupně ukončí naši podporu. Víme to dlouho, jen jsme to nechtěli vzít na vědomí.“

Vedoucí tajemník ÚCK Jaromír Plíšek následně připomněl, že hlasování proběhne pouze o návrhu na následující dva roky, tj. do roku 2021. Ostatní čísla v modelu jsou informativní a ukazují směr. Leží na našich bedrech, abychom je vhodně a naléhavě komunikovali do svých sborů a k jednotlivým členům církve. Čím dříve, tím lépe. Financování církve má být starostí nejen vedení církve, ale každého jednoho jejího člena. Po této dlouhé diskusi synod schválil návrh rozpočtu pro rok 2019.

Další dlouhou diskusi potom vzbudila variantní koncepce odvodů do personálního fondu. Hovořilo se o jejím přínosu a o způsobu, jakým by se měl solidární odvod vypočítávat. Po dlouhé rozpravě a četných technických a procedurálních připomínkách byl návrh shromážděním synodu s drobnými obměnami přijat.

Odvod farního sboru se bude skládat z paušální části, jejíž výši stanovuje synod usnesením, a z poměrné části, která se pro jednotlivé farní sbory vypočítá podle stanoveného základu a výpočtového klíče, který zohledňuje život farního sboru za uplynulé období. Synod tedy usnesl, že pro rok 2020 se dělí na paušální část ve výši 140 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu ve výši 20 000 Kč.

Investiční kodex, činnost ústředí a další jednání

Diskusi vzbudil i bod věnovaný investičnímu kodexu ČCE. Šlo o zadání loňského synodu, nad kterým se sešli zástupci investičního výboru, správců fondů, členové synodní rady i členové poradního odboru pro otázky životního prostředí při synodní radě. Investiční kodex byl po krátké rozpravě přijat. Jan Matějka upozornil, že správci investic ČCE se podle něj už rozhodují a jednají. Znění uvádíme v samostatném informačním boxu.

Inventura a ocenění činnosti povšechného sboru je obsáhlý materiál, který na žádost loňského zasedání synodu připravilo vedení ústřední církevní kanceláře. Synodu jej předložilo o rok dříve, protože vznikal i pro interní potřeby ÚCK. Dle vyjádření Jaromíra Plíška tento „interní audit“ neodhalil činnosti, které by jakkoli překračovaly obvyklé náklady, byly personálně nadhodnocené nebo zbytné. Apeloval na shromáždění, aby – v případě, že existuje ze strany synodu jakýkoli tlak na úspory v této sféře – sami synodálové doporučovali, které z činností má ústředí zrušit, resp. jaké celocírkevní aktivity nebo služby sborům chce církev zrušit. ÚCK dle provedeného auditu a dle svého vědomí dělá věci potřebné a pro ČCE nezbytné a dělá je nákladově efektivně.

Apel v tomto smyslu ještě výrazněji podpořil Daniel Ženatý. „Vznikl-li materiál na výslovnou žádost synodu, tak jej má nyní synod k dispozici a musí s ním naložit jen on sám. Nelze tuto odpovědnost přenést na synodní radu, tím méně na ústřední církevní kancelář,“ žádal synodní senior.

Matěj Opočenský následně navrhl, zda by v tomto mohla pokračovat strategická komise a priority hledat ona. V rozpravě se proti tomu ohradila Eva Zadražilová s tím, že se tím strategická komise rovněž zabývala a možnosti již hledala. „Kdyby byl prostor pro nějaké úspory, už by jej synod měl k dispozici,“ zakončila E. Zadražilová. Jan Plecháček a Zdena Skuhrová poté navrhli, aby byl materiál postoupen sborům a konventům s žádostí o vyjádření, o analýzu a návrh úspor. Po dlouhé diskusi vzal synod materiál na vědomí.

Po krátké přestávce synod zamítl návrh Pražského seniorátu, aby se synodní rada znovu podrobněji zabývala tím, o kolik procent je třeba zvýšit celocírkevní repartice. Podobně shromáždění zamítlo i další body: výzvu ke zdůvodnění nárůstu celocírkevních repartic (návrh Poděbradského seniorátu), zmrazení výše celocírkevních repartic do r. 2024 a audit hospodaření ÚCK (návrhy Brněnského seniorátu), úsporná opatření při stanovování celocírkevních repartic (návrh Západočeského seniorátu).

Naopak schválen byl rozpis celocírkevních repartic dle navrženého modelu na rok 2020 a celocírkevní sbírky pro rok 2020.

Technická debata vyvstala i v souvislosti s návrhem Poděbradského seniorátu, aby existovala možnost odměňovat faráře v důchodu, kteří vypomáhají službou ve sborech. Návrh sice nebyl přijat, ale pracovníci ústřední církevní kanceláře budou nezávisle na aktuálním jednání hledat ekonomicky a právně přijatelné řešení, protože jde o problém, který musí farní sbory řešit stále častěji.

 

Bohoslužba ve sboru u Klimenta 16. května 2019

Úvodní a procedurální záležitosti a volby

V budově Autoklubu České republiky v pražské Opletalově ulici dnes začalo 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické. Na programu jsou jednání týkající se vyznání, chodu i správy církve.

V úvodu zasedání poděkoval synodní senior Daniel Ženatý bývalému předsednictvu za vedení a péči o přípravy a průběh zasedání 34. synodu ČCE.

Následovaly procedurální záležitosti: prezence přítomných synodálů (68), povolání poradců a volby předsedy synodu – v tajné volbě dostal opětovně důvěru senior Brněnského seniorátu Jiří Gruber. Volilo se i předsednictvo. Z řad kazatelů přijali tuto odpovědnost a zvoleni byli Jan Plecháček, Miroslav Pfann a jako náhradníci Michal Kitta, Jiří Bureš a Michal Vogl. Členové předsednictva z řad laiků: Vladimír Buzek, Jakub Pavlis, Daniel Fojtů; náhradníci: Simona Kopecká, Matěj Cháb, Dana Konvalinková.

Dále proběhly volby zapisovatelů, verifikátorů a skrutátorů, účastníci synodu byli rozděleni do jednotlivých komisí (teologické, výchovné, právní a hospodářské) a schválili program zasedání.

V minulých letech se ustálila dobrá praxe, že během víceletého cyklu zasedání se jedno ze čtyř zasedání koná mimo Prahu. Nejinak by tomu mělo být v případě 35. synodu ČCE. O tomto bodu se bude ještě hlasovat. Zřejmě totiž dojde i k revokování loňského usnesení o konání 2. zasedání (tj. zasedání v r. 2020). Původně se mělo konat 21.–23. května 2020, ale vzhledem k organizačním změnám se místo i čas jeví jako nereálný. Předsednictvo nechalo tento bod otevřený a v průběhu dalších dnů přijde s návrhem, o kterém se bude hlasovat.

Předsednictvo v následujícím volebním bloku navrhlo změnu programu. Hlasování se totiž neobešlo bez technických potíží, proto vzhledem k nefunkčnosti hlasovacího zařízení přesunulo plánované volby (dozorčí rada Diakonie, volby oblastních pastýřských rad, odvolací komise synodu, předsedy komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe, zástupce synodu do komise pro diakonát a volby celocírkevních kazatelů) na další průběh jednání.