Archiv autora: Synodcce

Online reportáž ze zasedání synodu (21.05.2021)

Výpis zpráv aktualizujte stisknutím klávesy F5 nebo obnovením webové stránky v prohlížeči.

☕️ 20.43 | Zasedání synodu končí. Z mediálního centra se loučí Martin Balcar, Adéla Rozbořilová a Jiří Hofman. Děkujeme za pozornost.

🎵 488 Milost Pána našeho

🙏 20.39 | K modlitbě závěrečnému ztišení zve synodní rada.

👏 20.37 | Předseda synodu konstatuje, že program 3. zasedání 35. synodu je tím vyčerpán. Děkuje SR za přípravu a pracovníkům ÚCK za přípravu a realizaci. Plénum děkuje potleskem Jiřímu Gruberovi.

20.35 | Hovoří ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský. Děkuje za podporu i projednání a zdraví zasedání synodu.

✔️ 20.35 | Schválen byl i třetí bod ŘDP týkající se diakonů (vypuštění ustanovení o diakonech).

✔️ 20.33 | Synod usnáší navrženou změnu Řádu diakonické práce. Stejně tak svým rozhodnutím opravuje chybu, která v ŘDP byla.

✔️ 20.31 | Synod přijímá zprávu o činnosti Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2020.

✔️ 20.30 | Synod přijímá zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE.

✔️ 20.28 | Synod přijímá zprávu o činnosti Diakonie ČCE za rok 2020.

20.25 | Jednání vede Miroslav Pfann. Začíná poslední blok dnešního dne: informace a zprávy z Diakonie ČCE. Sálem zní video, které představuje novou ředitelku střediska v Sobotíně Lenku Bachovou.

20.25 | Jedním z posledních bodů k projednání je odložený bod „Postavení farářů v ČCE“ – komise navrhuje vzít zprávu na vědomí. Tak se i děje.

✔️ 20.21 | Synod uložil synodní radě, aby lépe informovala prostřednictvím investičního výboru synodní rady o investicích ČCE v několika konkrétních bodech (přesně vyjmenovaných.

✔️ 20.20 | Návrh z rozpravy, aby v řádech dále nefiguroval pojem „kazatelské místo“ byl přijat.

❗️ 20.18 | Zveřejňujeme finální text Poselství 3. zasedání 35. synodu.

❌ 20.16 | Stejně tak nebyl schválen návrh, aby SR připravila možnost podpory z Grantového systému ČCE pro investiční projekty sborů.

❌ 20.15 | Návrh z rozpravy, aby SR připravila pravidla investiční pravidla pro investování sborů, neprošel.

✔️ 20.10 | Komise C doporučuje přijmout i další návrh na zjednodušení slučování sborů (bylo by to v kompetenci konventů a SR). – Návrh byl přijat.

✔️ 20.09 | Návrh byl přijat.

20.06 | Na pořad jednání se dostává návrh Jiřího Bureše na to, aby vznikl celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele. Komise jej doporučila přijmout. Jiří Mrázek (děkan ETF) potvrdil, že ETF UK je připravena spolupracovat a podobný projekt už běží např. v rámci CŽV.

❌ 20.04 | Návrh Matěje Opočenského končí přechodem k dennímu pořádku.

20.00 | Na pořad jednání přišel návrh Matěje Opočenského o rozdělení nákladů na farářské úvazky počtem aktuálních aktivních salárníků. Hospodářská komise synodu jej všemi hlasy odmítla – s odkazem na to, že je právně i ekonomicky zcela nerealizovatelný. Považuje jej nicméně za dobrý příspěvek například ke komunikaci směrem do sborů a jako podnět k další diskusi.

❌ 20.00 | Podobně je na tom i návrh Petra Kopeckého na prodloužení podporovaného místa v Ústí nad Labem o dva roky – neobsahuje jakékoli náležitosti, které jsou podstatné pro rozhodování o podporovaných místech. Opět přechod k dennímu pořádku.

❌ 19.58 | Vzhledem k chybějícím náležitostem je návrh nehlasovatelný a řeší se přechodem k dennímu pořádku.

19.53 | Řeší se návrh, který by upravil situaci v Ústí nad Labem tak, aby přidělil sboru v Ústí nad Labem jednoho pracovníka, který by řešil stavební záležitosti a vedl jednání ve věci budov. Příslušná komise návrh nedoporučila, protože návrhu chybí podstatné náležitosti – například zdroj krytí nákladů na takového pracovníka.

✔️ 19.52 | Synod schvaluje indikativní výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na roky 2024, 2025 a 2026 ve výši 340 000 Kč, 390 000 Kč a 438 000 Kč. Synod bere na vědomí ilustrativní výhled výše odvodů pro roky 2027–2031.

✔️ 19.47 | Hlasuje se o pozměňovacím návrhu na změnu odvodu do Personálního fondu – dle návrhu Vladimíra Zikmunda by se měl posunout mírně ve prospěch solidárnosti. Odvod zůstává na výši 290 tis. Kč/ na sbor (kazatelský úvazek). Paušální část bude 245 tis. Kč a základ pro výpočet poměrné části činí 45 tis. Kč. Návrh byl v této podobě schválen.

❗️ 19.46 | Synod přijal poselství. V plném znění jej zveřejníme, jakmile jej budeme mít k dispozici.

19.43  Dalším návrhem z rozpravy je návrh na poselství synodu. Jedna z komisí (teologická) se jím zabývala a upravila jej. Daniel Matějka jej přečetl plénu.

✔️ 19.40 | Pozměňovací návrh byl přijat.

19.38 | Další dva návrhy nedoporučila ani jedna z komisí. Proto tento kompromisní – pozměňovací (ten komise B i D doporučily).

19.37 | Jedním z důležitých bodů je z dopoledne odložená stavba budov Evangelické akademie. Právě se bude jednat o pozměňovacím návrhu Jiřího Schneidera – na stavu „2v1“ (dvě školy v jedné budově).

Celý příspěvek

Test

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Klasifikace návrhu (z rozpravy, samostatný, pilný, stížnost)

Znění Vašeho návrhu

Páteční odpoledne

Páteční jednání synodu