Archiv autora: Daniela Ženatá

Další jednání sobotního dopoledne

Věroučné texty – synod jednal o věroučných textech – modlitbě Páně a vyznání víry. Šlo o nové formulační tvary podle současného jazykového úzu, některé doporučené po širší debatě v ekumeně. Zabýval se také formulací k pověření ke službě Slova a svátostí na dobu, než vyjde nová agenda, na níž se pracuje.

 

 

Diakonie – dalším bodem programu bylo jednání o agendě spojené s Diakonií. V materiálech byla zpráva Správní rady Diakonie, Dozorčí rady Diakonie a Střediska humanitární a rozvojové spolupráce. Projednán byl bezúplatný převod majetku ČCE na Diakonii, rozšíření počtu členů správní rady Diakonie a úprava Řádu diakonické práce.

 

 

Změny Církevního zřízení a řádů – synod se vrátil k agendě, kterou se nepodařilo projednat včera – schvalování změn v řádech a v Církevním zřízeni, jak bylo uloženo minulým synodem. Rozprava byla otevřena k bodům týkajícím se stanovení výše kazatelských úvazků a společného povolání kazatelů více farními sbory. V mnohých položkách se možné změny dotýkají některých bodů strategického plánu.

 

 

Nový zpěvník

Na synodu vystoupil koordinátor přípravy nového evangelického zpěvníku Pavel Hanych. Promítl schema, zobrazující stav příprav a vysvětlil časový posun příprav oproti původním plánům z dob, kdy se o novém zpěvníku začínalo uvažovat a pracovat na něm.

Z původního zadání, kdy synodní rada ustavila zpěvníkovou komisi a předpokládala za určitý čas hotové dílo, se agenda velmi rozšířila. Vznikla varhanní subkomise a kytarová subkomise, které pracují na doprovodech. Vyvstala potřeba odborné korektury. Obrovskou agendou se ukázala otázka autorských práv a jejich vyřizování. Samostatnou věcí náročnou na odbornost je grafika, sazba a tisk. V době digitální se projevilo jako nevyhnutelné zabývat se datovými úložišti (v současné době jde o tisíce různých souborů, ve kterých musí být systém a pořádek). Pro propagaci a rozšíření do široké veřejnosti se pracuje na mobilní aplikaci. Byl spuštěn a stále se doplňuje webový portál, ze kterého je možné hotové písně stahovat pro praktické použití k tisku i promítání.

Pavel Hanych

 

Z výše uvedených důvodů byl ustaven koordinátor přípravy nového evangelického zpěvníku. Pracuje na auditu činností a harmonogramu jejich plnění a po jejich dokončení je předloží  synodní radě a synodu.

Strategický plán církve do roku 2030

Vedoucí strategické komise Roman Mazur představil v prezentaci obsáhlý materiál Strategický plán církve do roku 2030, který pro synod připravila strategická komise. Vychází z toho, že církev je společenství na cestě a potřebuje neustálou obnovu. Strategický plán měli všichni poslanci dopředu k prostudování v tiscích synodu. Nyní Roman Mazur upozornil pouze na několik podle něj důležitých bodů:

  • návrh na zřízení místa celocírkevního faráře pro duchovenskou službu, jakéhosi průvodce kazatelskou službou od jejího prvopočátku, kdy mladí lidé zvažují studium „na faráře“ až po její ukončení v důchodovém věku
  • upřesnění pravidel pro stanovování kazatelských úvazků v různých konstelacích (jeden farář se stará o jeden farní sbor; jeden farář pracuje na dvou menších farních sborech; kombinace farářské a kaplanské práce; vytváření farářských týmů…)
  • cílový stav pro postupné zvyšování farářského platu v roce 2030, který byl hlasováním stanoven na 1,2 mediánu mzdy v ČR

V rozpravě vystoupilo několik synodálů s upozorněním na dopracování některých aspektů. Zároveň zaznělo uznání za obrovskou práci, kterou odvedla strategická komise. Podařilo se jí strukturovat zásadní úkoly a vytyčit směr, kterým by se měla církev v nejbližší budoucnosti ubírat. Poslanci byli vyzváni, aby materiál posuzovali globálně s tím, že to je živý materiál, na kterém se bude dále pracovat.

Slovo k věci řekl děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Mrázek. Fakulta se potýká s velmi malým počtem studentů v oboru Evangelická teologie a podle něj úsporná opatření a nejistá budoucnost existence sborů k rozhodování pro studium bohosloví nepřispívá.  Vystoupila zástupkyně mládeže s připomínkou, že v celém dokumentu se mládež zmiňuje pouze na dvou (a to dost nepodstatných) místech. Přidala otázku, proč nebyl do strategické komise přizván zástupce mládeže. Další zástupkyně za mládež přidala připomínku, že studenti na fakultě mají svého studentského faráře, ale faráře pro mládež, kterého celocírkevní odbor pro práci s mládeží hledá, nikdo dělat nechce.

Roman Mazur

Předseda komise Mazur výhrady přijal a zároveň vysvětlil, že stručné body jsou shrnutím mnohého přemýšlení a jednání a u některých osvětlil, co dalšího za nimi stojí.

Dokument určuje sedm oblastí, které jsou pro další desetiletí života a práce ČCE identifikovány jako nejdůležitější, a ke každé přináší sadu navržených konkrétních opatření:

  • Živý a otevřený sbor
  • Zbožnost jako péče o víru
  • Srozumitelnost a misijní otevřenost
  • Klíčoví lidé
  • Přechod na samofinancování
  • Diakonie, kaplani a Evangelická akademie
  • Efektivní řízení a hospodaření

Následně vystoupili předsedové všech čtyř komisí synodu s výsledky jejich jednání. Jedna komise nepřijala žádné doporučení pro hlasování, další doporučila formulační změnu, aby synod strategický plán neschválil, ale pouze vzal na vědomí, aby se s dokumentem mohlo dále svobodně pracovat. Třetí a čtvrtá komise doporučila dokument přijmout a nepitvat detaily s tím, že se na něm bude dále pracovat a dle vývoje církevního společenství se bude měnit či doplňovat.

Další diskuse se vedla nad tím, zda předložený návrh má synod schválit, přijmout, nebo pouze vzít na vědomí, z čehož by vyplýval rozdílný přístup k plnění uložených úkolů.

Synod hlasováním strategický plán přijal.

Podle dalšího usnesení pověřuje synod synodní radu, aby s přijatým strategickým plánem seznámila církev. Uložil synodní radě, aby postupně naplňovala úkoly ve strategickém plánu obsažené a aby o tom synodu každoročně předkládala průběžnou zprávu. Synod vzal na vědomí, že plnění úkolu spojené s výdaji nad rámec rozpočtu povšechného sboru v daném roce bude vždy podmíněno nalezením potřebných zdrojů.

 

Pozdrav zástupce celosvětové Jednoty bratrské

Na počátku sobotního jednání pozdravil synod Raimund Hertzsch, člen vedení Jednoty bratrské, jenž má na starosti mezinárodní vztahy a misii. Připomněl společné historické kořeny našich církví a provázanost mimo jiné i tím, že ČCE přijala v časech krize pod svá křídla sbory české Jednoty bratrské a vytvořila z nich Ochranovský seniorát.

I v celosvětové Jednotě bratrské se potýkají s podobnými problémy, jako ČCE. Pracují na desetiletém strategickém plánu, přemýšlejí, jak ufinancovat platy farářů. K tomu přicházejí věci k řešení v zahraničních sborech, které se rozprostírají ve čtyřiceti zemích po celém světě, a vykazují velkou rozmanitost. Zatímco diarospora, zejména v Africe, roste, počty věřících v Evropě klesají.

Velkým úkolem, který sbory cítí jako potřebný, je péče o uprchlíky, zejména o ty, kterým hrozí po odmítnutí azylu deportace zpět do zemí, odkud uprchli.

S radostí Jednota bratrská sleduje oblibu a neustálé rozšiřování Hesel Jednoty bratrské, jež jsou překládány již do šedesáti jazyků a užívají se po celém světě. Právě v těchto dnech se losovala v Herrnhutu/Ochranově verše pro Hesla na příští rok, zmínil bratr Hertzsch.

Co se na synodu děje – jednání v pátek 17. května 2019

 

Pozdrav ekumenického hosta

 

V pátek odpoledne otevřel jednání synodu pozdrav Tomáše Holuba, biskupa římskokatolické církve z Plzně a předsedy rady pro ekumenismus české biskupské konference. Ve velmi přátelském projevu zmínil Tomáš Holub svůj obdiv k demokratickým strukturám naší církve a zdůraznil důležitost kontaktů mezi jednotlivými církvemi a prosazování toho, co máme společné a co neseme do společnosti. Popřál synodu otevřené jednání a  moudré rozhodování. Na závěr připomněl, že podle jeho zkušeností  je velmi důležité naslouchat názorům těch, s kterými nesouhlasíme a podle toho případně korigovat názory své nebo většinové.