Archiv pro rubriku: Synod 2013

Investiční záměr výstavby bytového objektu v Malešicích

Malešice

Kaple Rektorská

Synodní rada předkládá synodu návrh na investiční záměr výstavby bytového objektu na pozemcích v katastrálním území Praha 10, Malešice.

Z komise zazněl návrh na odložení rozhodnutí o tomto projektu a zkoumání dalších možných řešení využití pozemků v Praze 10.

Byla otevřena rozprava:

Jedním z možných řešení je i využití stávajícícho objektu v Malešicích Ochranovským seniorátem. Možná je i kombinace původního investičního záměru i využití Ochranovským seniorátem. Synodní rada navrhuje odložit rozhodnutí a jednat s Ochranovským seniorátem. Na rozhodnutí se čekalo již šest let, takže počkat další rok je rozumným řešením.

O. Halama - Ochranovský seniorát

O. Halama – Ochranovský seniorát

Pražský ochranovský sbor vedl rozhovor se statutárními zástupci ČCE a architektem D. Vávrou. Staršovstvo ochranovského sboru v Praze proto žádá o odložení realizace investičního záměru.

Byla připomenuta i aktivita místního malešického občanského sdružení Kaple Rektorská, se kterým by se dalo jednat. V jednání, která proběhla, byla synodní rada vystavena tlaku ze strany občanského sdružení, kdy nebylo jasné, do jaké míry jsou cíle sdružení transparentní.

Českobratrská církev evangelická, jako vlastník, má právo nakládat se svým majetkem. Kostel v místě nicméně patří k tzv. geniu loci Malešic.

Synod usnesl, že se rozhodnutí o předloženém investičním záměru odkládá a ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 33. synodu předložila alternativní možnosti využití stávající nemovitosti, včetně možností neinvestičních, s uvedením finanční udržitelnosti projektu.

TN

 

Budova Evangelické teologické fakulty – Praha, Černá 9

ETFČeskobratrská církev evangelická je v současné době vlastníkem 4/5 podílu budovy č.p. 646, Černá 9, Praha 1-Nové Město. Budova byla zakoupena v roce 1994 za 81 milionů výhradně z darů zahraničních dárců. V roce 1998 byla prodána 1/5 Univerzitě Karlově v Praze. Roční nájemné bylo dohodnuto na částku 1,6 milionu, ale fakulta není dlouhodobě s to své závazky plnit. Má se budova prodat?

Z rozpravy k tomuto bodu:

Joel Ruml: Budovu jsme koupili z peněz od zahraničních dárců. Když ji nyní prodáme, vrátíme peníze těm, co nám je darovali?

Eva Zadražilová: čísla jsou neúprosná. Pokud fakulta nebude schopna platit nájem ani nadále, bude provoz budovy financovat církev? Odkud vezme peníze? Dům je po sedmnácti letech provozu v dosti zuboženém stavu, stojí před rekonstrukcí, která bude stát asi tři miliony a každý rok údržba další dva. Navíc: nejnešťastnější forma vlastnictví je spoluvlastnictví.

Gerhard Frey-Reininghaus: zahraniční dárci vědí o našich problémech a strávili s námi mnoho hodin v rozhovoru  na toto téma. Nedá se vypozorovat jeden názor. Někteří by nemovitost neprodali, někteří by se zbavili toho, co církev neúměrně zatěžuje.

Jan Matějka: z pohledu finančníka a hospodáře je provoz, dluhy a nevyhnutelná rekonstrukce budovy fakulty nad finanční možnosti ČCE.

Jan Roskovec: Z pohledu učitele na ETF mísíme pojmy. I když prodáme budovu, neprodáváme fakultu! Vztahy fakulty, učitelů, studentů a církve jsou a budou fungovat dále nezávisle na vlastníkovi budovy. Univerzita Karlova se nechystá ETF vystěhovat, bude se  v ní učit dále, studenti se budou dále setkávat v kavárně Marathon.

David Nečil: Prodat kostel by bylo mnohem těžší, a i to nás v budoucnu možná čeká. Budova fakulty není zatížena takto dramatickými emocemi, proč ji neprodat?

Výsledek hlasování: synod souhlasí s prodejem 4/5 podílu budovy v Černé ulici č.p. 646 Univerzitě Karlově. Podmínky – bude smluvně zajištěno užívání budovy Evangelickou teologickou fakultou na dobu nejméně 25 let a prodejní cena bude nejméně 80 milionů korun.

DaZ

Synod Českobratrské církve evangelické jednal o soběstačnosti a financování církve

jednani_synodu_CCE1. 6. 2013 – Praha: Ve dnech 30. května až 2. června 2013 v Praze probíhá zasedání synodu, nejvyššího orgánu Českobratrské církve evangelické. Hlavním tématem sobotního jednání je téma soběstačnosti a financování církve.

Finanční vyrovnání od státu se skládá ze dvou částí: dotace od státu, která se bude snižovat po dobu 17 let a restitučních náhrad. Do modelu financování je zahrnut nejen základ, ale i výnosy z restitučních náhrad. Synod se usnesl na tom, že bude pracovat s několika různými modely cesty ČCE k samofinancování a poskytne tato modely jednotlivým sborům k diskuzi.

„Nutná je reflexe každého sboru a zvýšení obětavosti. Nutné jsou i strukturální změny a neobejdeme se bez jisté míry solidarity ani bez úvah, co všechno si můžeme dovolit. Po určité analýze musí přijít syntéza a výhled do budoucna,“ říká P. Stolař.

Nejtvrdší varianta počítá s 10% ročním zvýšením odvodů jednotlivých sborů v průběhu 17 let, kdy bude klesat státní příspěvek. To je zároveň také nejrychlejší varianta odluky církve od státního financování. Do představených modelů lze zadávat různé parametry. S tímto modelem by měly být seznámeny sbory. Vyjádření seniorátů (správních celků) a sborů budou předložena 4. zasedání 33. synodu. Součástí předloženého materiálu budou i návrhy dalšího postupu. V případě, že ze sumarizace vyjádření nebude patrný zřetelný většinový názor ČCE, předloží synodní rada ČCE materiál variantně nebo předloží návrh dalšího rozhodovacího postupu.

Část kompenzací sborům ČCE a Diakonii ČCE za nevydaný majetek bude použita pro mzdové prostředky pracovníků v církvi.

Diakonie

DiakonieSynod přijal zprávu o činnosti Diakonie ČCE a zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE za minulý rok. Rovněž zprávu o činnosti Střediska humanitární a rozvojové pomoci vzal synod na vědomí.

K materiálu s názvem Diakonie v době změn byla otevřena rozprava. V blízké budoucnosti nastanou nové právní i hospodářské podmínky fungování organizací jako je Diakonie. Proto byl předložen tento tisk, který nastiňuje možné cesty, aby se během následujícího roku vykrystalizovaly  názory, možnosti a představy jednotlivých středisek Diakonie. Bude se jednat pravděpodobně o slučování některých středisek, restrukturalizaci v rámci regionů a další věci. Dozorčí i správní rada promýšlí DSC_1853strategii, velká zodpovědnost leží na manažerech Diakonie, ale nejvyšší pravomoci náleží synodu ČCE. Příští synod by měl reflektovat očekávané změny.

Synod přijal usnesení, v němž doporučuje dozorčím a správním radám středisek, aby vybíraly z řad dobrovolníků a zaměstnanců osoby, kterým by církev poděkovala za jejich službu.

DaZ

Rekreační střediska církve

Předloženy zprávy z komisí a byla otevřena rozprava o rekreačních střediscích.

Na zhodnocení vlivu programové pracovnice pro rekreační střediska je po půl roce ještě brzy. Informace o situaci ve středisku Doubravka.

Financování rekreačních středisek by nemělo jít na vrub povšechného sboru a měly by být použity pouze výnosy středisek. Hlasování o tomto bodu bylo odloženo na příští zasedání.

Synodní rada by měla předložit přehled hospodaření synodu ve formě přehledného srovnání.