Archiv pro rubriku: Synod 2013

Kompenzace sborům a Diakonii za nevydaný majetek

grafKonstrukce kompenzací vychází z předpokladu, že veškeré kompenzace jsou příjmem personálního fondu. Část restitučních náhrad bude použita pro mzdové prostředky.

Zatím není k dispozici výčet majteku, který by byl kompenzován Diakonii ČCE. Jediným žadatelem o náhradu je nyní Českobratrská církev evangelická jako právní nástupce dřívější České Diakonie.

TN

TÉMA: Financování církve – rozprava

kvapilPo zprávách z komisí je otevřena rozprava.

Finanční vyrovnání od státu se skládá ze dvou částí: dotace od státu, která se bude snižovat po dobu 17 let a restitučních náhrad. Do modelu financování je zahrnut nejen základ, ale i výnosy z restitučních náhrad.

Je třeba zvyknout si na pravidelné příspěvky, např. trvalým příkazem.

Důležitá je informovanost. Věc by se měla lépe vysvětlovat. Ve sborech je nedostatek informací. V seniorátech by bylo přínosné mít důvěrníky, kteří by byli v kontaktu s komisemi, jež tvoří finanční strategii církve, a informovali o jejich práci dále ve sborech.

Základním problémem církve nejsou peníze, ale identita. Ukazuje se, že nejsme zvyklí myslet dopředu. Tam, kde nám „teče do bot“ jsme schopni se vybičovat. Záleží, jak dokážeme napřít svou osobní zbožnost.

mazurNejde jen o peníze. Materiál strategické komise se zabývá nejen výhledem ve finanční oblasti, ale pojímá problém komplexně jako výhled života církve ve sborech, v práci kazatelů a dalších pracovníků, členů sborů,  v práci Diakonie a nesení evangelia do celé společnosti.

K restituční náhradě: Někteří vidí rozpaky nad finanční náhradou a její výší, vždyť ČCE nijak velký majetek zcizen nebyl. Suma, která vyšla z dohody s ostatními církvemi by tedy měla být přijata jako dar a využita jak na financování klesajících platů kazatelů (při jejich uvážlivé redukci), tak na humanitární a vzdělávací projekty, např. financování Diakonie.

K obavám o senioráty, kde převažují malé sbory: Strategická komise se věnovala přemýšlení o církvi jako celku. Jak bude situace vypadat v seniorátech, kde jsou vedle sebe slabé a silné sbory, je předčasné nyní řešit. Jakmile synod vytyčí směr dalšího uvažování, dojde k postupnému rozpracování. Na to budeme mít tři roky čas.

červenkaK obavám o zanikání/slučování sborů: dobrou zkušenost mají ze sloučení maličkého sboru ve Svratouchu s větším sborem v Krouně. Nenásilně se podařilo včlenit jeden sbor do druhého, včetně financí, majetku, členů sboru a rozdělení práce. Z tohoto trendu není třeba mít obavy.

K solidaritě: důležitá je solidarita mezi sbory, ale neměla by být na prvním místě. Důležité je povzbuzovat sbory k tomu, aby nepropadaly malomyslnosti, ale snažily se zachovat práci v celé šíři a plný úvazek kazatele.

Následovalo hlasování o šesti usneseních k hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování církve. Všechna usnesení byla přijata.

Synod usnesl:

Synodní rada poskytne předložené modely cesty ČCE k samofinancování sborům k rozhovoru. Modely budou doplněny výpočetními tabulkami, které umožní zhodnocení dopadu různých modelů cesty k samofinancování na finance konkrétního sboru. K rozhovoru bude vypracován materiál, který poslouží jako manuál k vedení rozhovoru ve sborech a seniorátech. Sbory by se měly seznámit s možnými cestami ČCE k samofinancování, které jsou vyjádřeny jednotlivými modely a vypracovat na základě předložených podkladů a modelů strategii sboru pro jednotlivé možné cesty k samofinancování.

Synod ukládá také seniorátním výborům posoudit možnosti jednotlivých cest ČCE k samofinancování a předložit seniorátní strategii. Vyjádření seniorátních výborů budou předložena 4. zasedání 33. synodu k rozhovoru. Součástí předloženého materiálu budou i návrhy dalšího postupu. V případě, že ze sumarizace vyjádření nebude patrný zřetelný většinový názor ČCE, předloží synodní rada materiál variantně nebo předloží návrh dalšího rozhodovacího postupu.

TN/DaZ

TÉMA: Financování církve

kittaNejvětší obětavost ve sborech je tam, kde se nejvíce bojuje o přežití. Nemůže se pokračovat v dosavadní existenci. Všechny modely znamenají zvyšování odvodů. „Rozumnou restrukturalizaci musí podporovat i vnitřní solidarita,“ prezentuje stanovisko komise A Roman Mazur.

Financování bude zcela na církvi. Je představen návrh na prohlášení synodu týkající se samofinancování, ve kterém se mluví o úsporách a redukci kazatelských míst. I když změna nebude snadná, máme ji vnímat jako možnost a šanci pod zorným úhlem evangelia.

Hospodářská komise se domnívá, že by na úrovni konventů měly proběhnout jakési „osvětové“ semináře, protože zřejmě není sborům a lidem v církvi zcela jasné, jak se celá věc vyvíjí.

TN

Jednání synodu pokračuje rozhovorem o soběstačnosti a samofinancování církve

stolarJednání synodu pokračuje projednáváním dalšího bodu programu, kterým je hlavní téma synodu: soběstačnost sborů a samofinancování církve. Na úvod mluví člen synodní rady Pavel Stolař, který kombinuje informace s prezentací grafů a dalších materiálů a představuje stanovisko strategické komise.

„Nutná je samoreflexe každého sboru a zvýšení obětavosti. Nutné jsou i strukturální změny a neobejdeme se bez jisté míry solidarity ani bez úvah, co všechno si můžeme dovolit. Po určité analýze musí přijít syntéza a výhled do budoucna,“ říká P. Stolař.

Personální fond by se musel zvýšit zhruba o 10% ročně v průběhu 17 let. To je nejtvrdší a nejrychlejší varianta odluky církve od státního financování. P. Stolař představuje model, do nějž se dají zadávat různé parametry. S tímto modelem by měly být seznámeny sbory.

TN

Jednání synodu pokračuje

jednaniDnes jednání synodu pokračuje včera otevřenou debatou o prodeji budovy v Černé ulici v Praze, kde nyní sídlí Evangelická teologická fakulta. Tento bod byl otevřen oproti programu již v pátek, protože předchozí body byly projednány rychleji a původně mělo být toto téma zařazeno až v dnes odpoledne.

Pozdrav patriarchy Církve československé husitské při zahajovacích bohoslužbách

ButtaVážený bratře předsedo, vážený bratře synodní seniore, vážené sestry a bratři,

          dovolte, abych pozdravil váš synod jménem Církve československé husitské a také Ekumenické rady církví v České republice.

         Synod znamená doslova „společnou cestu“. V bratrském rozhovoru, v odborné práci a modlitbě hledáte společnou cestu své církve v situaci, která se před námi otevírá jako nová a neznámá. Zabýváte se podobně jako my tématem hospodářského zajištění a služby církve v nových podmínkách. Hledání společné cesty v názorové různosti není vždy snadné ve své vlastní církvi. O to více je to obtížné v rovině ekumeny. Ale i v tomto případě máme hledat společnou cestu. To je možné v rozhovoru s naším Pánem Ježíšem Kristem, „když s námi na cestě mluví a otvírá nám Písma“ (L 24,32).

         Vaši evangelickou církev navazující na domácí i světovou reformaci charakterizoval vždy úzký a vřelý vztah k Písmu. Význam Písma svatého nám připomíná letošní cyrilometodějské jubileum a 400. výročí Bible kralické, které připravuje vaše církev v Kralicích nad Oslavou.

         Chtěl bych vyslovit přání, abychom hledali a nacházeli nové společné cesty ke spolupráci při přípravě Husova jubilea v roce 2015 a při dalších příležitostech. Přeji vám Boží požehnání, vedení a posilu pro vaše synodní jednání i pro zvěstování, svědectví a službu vaší Českobratrské církve evangelické.

Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

V Praze dne  30. 5. 2013