Archiv pro rubriku: Synod 2014

Diakonie ČCE

DSC_5403Synod vyslechl zprávu Správní rady Diakonie, Dozorčí rady Diakonie, zprávu Střediska humanitární a rozvojové pomoci a zprávu o uspořádání Diakonie. V diskuzi vystoupil nedávno jmenovaný ředitel Diakonie Petr Haška s několika podněty, které vycházejí z touhy po těsnějším sepětí Diakonie a církve (ČCE). Zasazoval se například o to, aby zájemci o práci v církvi absolvovali v rámci vikariátu praxi v některém z diakonických zařízení, aby zástupci Diakonie měli na synodu více než jen hlas poradní a aby diakoni jakožto ordinovaní ke službě dosáhli odpovídajícího postavení.

Synod se domnívá, že tento komplex podnětů bude lepší v klidu rozpracovat v komisích a vrátit se k němu na příštím synodu za rok, neboť se jedná o závažné a dlouhodobě důležité věci.  Materiál Diakonie vzal synod s vděčností na vědomí.

Na fotce sedící zleva: ředitel Diakonie Petr Haška, místopředseda dozorčí rady Vladimír Kopecký a předsedkyně dozorčí rady Simeona Zikmundová. Foto Daniela Ženatá

Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sboru a samofinancování církve

DSC_5295První dopolední dvou a půlhodinový blok byl věnován debatě v plénu o budoucím hospodaření církve. Do diskuze bylo přihlášeno nebývale mnoho debatujících. Rozebíraly se přednosti a nedostatky modelů, které jsou již více než rok předmětem rozhovorů ve sborech, staršovstvech, na konventech i v zasedáních synodní rady.

Synodní senior Joel Ruml zdůraznil, že „již více než rok se církev intenzivně tímto problémem zaobírá. V některých sborech neproběhl dostatečně na toto téma rozhovor. Jak to, že někteří ani neodpověděli na dotazník o budoucím hospodaření a financování? Tyto sbory spí, nebo jim to je jedno?“

Další diskutující se zaobírali: „procentem restitučních peněz, které by měly směřovat do diakonických, misijních, vzdělávacích a rozvojových projektů, nápadů je dost, Diakonie vždy bude mít dost námětů v záloze, kde by bylo co dobrého vybudovat, je důležité sloužit lidem, společnosti, nesmíme zapomínat ale také na udržení práce ve sborech, s mládeží.“ Zaznělo také, že rozpracování do konkrétních podob bude těžkým oříškem. Jak uvedl diskutující Daniel Fojtů, častým přístupem sborů je: „Když je zle, ústředí církve pomoz; když je dobře, nemluvte nám do toho, co máme dělat.“

Pregnantně formuloval svou reflexi debaty Vladimír Kopecký: „Patří poděkovat strategické komisi, která připravila rozsáhlý materiál, patří se modlit za synodní radu, která musí činit rozhodnutí a často je vystavena kritice. Nenechme se tyranizovat médii, která dorážejí dotazy typu: kolik procent dáte na Diakonii a kdy? K dospělému jednání patří schopnost podstoupit operaci, nebát se ji podstoupit a po ní zase vstát, i když třeba s omezeními; nebát se odkládat věci, když nevíme, jak se rozhodnout; nebát se zániku něčeho, co končí, když je to nezbytné.“

Padalo velké množství návrhů a pozměňovacích návrhů, které vzcházely z diskuze. Poté následovalo hlasování o návrzích a pozměňovacích návrzích. Výstupy budou k dispozici po zpracování a verifikaci.

Pozdrav a poselství zahraničních hostů

DSC_5385Za všechny zahraniční hosty synod pozdravila Barbara Rudolph, vrchní církevní rada Evangelické církve v Porýní, která ve třech bodech představila svůj pohled na to, co mají evangelíci a Evropané společného:

V Německu se připravují na oslavy 600. výročí Lutherovy reformace, které vyvrcholí v roce 2017.  Již sto let před Lutherem ale vystoupil v Českých zemích reformátor Jan Hus, jejž (německá) církev jako kacíře upálila. Reformace je společná. „Vy zasedáte na synodu, my také máme zasedání synodů. Původní latinský výraz synodus znamená být společně na cestě,“ shrnula v prvním bodu Barbara Rudolph.

Ve druhém bodu Barbara Rudolph zmínila, že Porýnská církev byla již před lety pozvána k tzv. „kulatému stolu“, kde se plánují společné projekty a jejich finanční podpora. Stala se podporovatelkou mnoha aktivit ČCE. Byla pozvána ke slavení výročí podobojí, které si připomínáme v letošním roce. Přijímání chleba i kalicha znamená, že slaví kněží s laiky, chudí s bohatými, muži s ženami, zkrátka všichni společně.

V závěrečném bodu přinesla Barbara Rudolph poselství pro dnešek: „Evropa potřebuje sjednocení, Evropa potřebuje společenství v církvi i sekulární společnosti. Odkazy 600 let staré mají stále co říci.“

Hosté ze sedmi zahraničních církví

Na 4. zasedání 33. synodu Českobratrské církve evangelické dnes dorazili zahraniční hosté synodu pozvaných letos ze sedmi církví ve Spolkové republice Německo a Rakousku a byli představeni synodálům:

DSC_5369– Thomas Hennefeld, Landessuperintendent, Evangelisch-Reformierte Kirche (H.B.) in Österreich;
– Martin Herche, Generalsuperintendent des Sprengels Görlitz, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz;
– Michael Hübner, Oberkirchenrat – Referent Mittel-Ost- und Südosteuropa, Evangelische Kirche in Deutschland;
– Friedhelm Pieper, Europabeauftragter, Evangelische Kirche Hessen Nassau;
– Barbara Rudolph, Oberkirchenrätin, Evangelische Kirche im Rheinland;
– Albrecht Stammler, Prediger der Herrnhuter Brüdergemeine Ebersdorf, Evangelische Brüderunität;
– Dieter Weber, Stabsreferent im Diakonischen Werk, Evangelische Kirche der Pfalz.

Po společném obědě se zástupci synodu navštíví hosté národní kulturní památku Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm. Večer je v kostele a na zahradě dolního vsetínského sboru připravena společná zahradní slavnost, na které mají někteří hosté promluvit.

Debata o Horském domově v Herlíkovicích

HerlikoviceDlouhodobým tématem synodů posledních let je situace v Horském domově v Herlíkovicích, rekreačním středisku ČCE, které je dlouhodobě ztrátové. Nedaří se tento trend zvrátit přes všechny podpůrné aktivity, mírný nárůst klientely, vlídné správce a částečné zvelebení.

Zásadní investor nepřichází, náklady na provoz jsou díky typu vytápění a typu stavby nezvratitelně ztrátové. Dobrou práci odvádí občanské sdružení Přátelé Herlíkovic, které se stará o opravy historické budovy – Kunzárny, organizuje opravy na herlíkovickém kostele, spolupracuje s německými partnery a nachází možnosti financování přes Česko-německý fond budoucnosti a jiné instituce.

Zaznělo mnoho názorů i pozměňovacích návrhů. Nakonec synod vzal na vědomí zprávu o stavu rekreačního střediska v Herlíkovicích a souhlasí s jeho pronájmem nebo prodejem části nebo celého Horského domova Herlíkovice. Synod uložil synodní radě podat zprávu o aktuálním stavu na příštím synodu.

Mimořádné vystoupení seniorky Šerákové Vlkové o stavu církve v Ústeckém seniorátu

DSC_5332

Martina Šeráková Vlková

Vystoupení Martiny Šerákové Vlkové vychází z usnesení konventu Ústeckého seniorátu, který byl rozeslán všem sborům a publikován v církevním tisku. Situace v seniorátu je dle M. Šerákové Vlkové alarmující: jen 4 ze 14 sborů mají víceletý výhled obsazení sboru farářem. Jinde slouží důchodci, sbory jsou „neobsaditelné“, seniorkou je farářka, která je matka čtyř dětí. Sbory jsou početně malé a mají málo peněz i přes nadprůměrnou obětavost na člena. Stav financí je tedy špatný. Zato nemovitosti, z velké části zděděné po luterské církvi, jsou početné a jejich udržování finančně náročné. Tento stav se již mnoho let plíživě zhoršuje.

Současně vzkvétají jiné formy života církve: spolupráce na úrovni měst a obcí, svatby, křty, pozvánky na společenské akce, v seniorátu pracuje Diakonie, daří se alternativní akce, díky nimž přicházejí noví lidé zvenčí, průsečíkem s životem společnosti mohou být např. i církevní školky.

„Voláme tedy po koncepci pro náš seniorát, po snaze o obsazení sborů třeba na snížené úvazky, po vytvoření míst kazatelů v Diakonii, ve věznicích, v nemocnicích apod. Voláme po jasné misijní koncepci a vzdělávání laiků tam, kde nebude moci pracovat na sboru farář,“ řekla M. Šeráková Vlková.

Na závěr předestřela obraz ČCE jako lodi. Ze severu do ní teče. Zbavíme se jí? Budeme lepit díru? Nebo se pustíme do generálky, aby se díra (vzhledem k tomu, kudy pluje a co veze) neudělala brzo někde jinde? Ústecký seniorát volá po solidaritě a řešení.