Archiv pro rubriku: Synod 2015

Synod diskutoval o hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování církve

Synod ČCE 2015 - sobota 015První náměstek synodní kurátorky Pavel Stolař seznámil synod s postupem využívání restitučních prostředků. „Byl proveden průzkum ve sborech ohledně podílu prostředků, které se uloží do personálního fondu a které se využijí na rozvojové a diakonické projekty. Podle vyhodnocení navrhujeme, aby 81,5 % z ročních restitučních náhrad bude příjmem personálního fondu a zbývajících 18,5 bude určeno pro diakonické a rozvojové projekty,“ vysvětlil Pavel Stolař.

Pro lepší představu také předestřel, co přesně se skrývá pod termínem diakonické a rozvojové projekty. Prostředky na tyto projekty poputují do tří základních oblastí – budování sboru a misie, výchova a vzdělávání a diakonická práce. Mezi tyto projekty nebudou zařazeny ty, jejichž předmětem je investiční záměr, náklady na stavební práce, udržování budov, provozní výdaje sborů a náklady na mzdy. Takové náklady mohou být uznatelné pouze pokud prokazatelně souvisí s hlavním diakonickým nebo rozvojovým záměrem projektu.

Po diskuzi nakonec synod návrh uložit 81,5 % do personálního fondu a 18,5 % použít pro diakonické a rozvojové projekty přijal.

Také rozhodl, že restituční náhrady za rok 2013 ve výši 75 553 106 korun a restituční náhrady za rok 2014 ve výši 78 046 359  zůstanou v plné výši příjmem personálního fondu.

Zázemí synodu

Technické zázemí synodu zajišťují již tradičně pracovníci Ústřední církevní kanceláře. Kromě občerstvení mohou synodálové v předsálí jednací místnosti koupit výrobky chráněných dílen Diakonie Rolnička ze Soběslavi a Diakonie Stodůlky nebo publikace evangelických nakladatelství Mlýn, Eman, Kalich či publikací vydaných synodní radou.

Diskuze k logu ČCE

Synod ČCE 2015 - pátek 006Synodní rada dostala na minulém synodu za úkol nechat vypracovat návrhy jednotného loga ČCE. Používalo by se při prezentaci církve na všech tiskovinách, dokumentech nebo webových stránkách. Ústřední církevní kancelář (ÚCK) vyhlásila letos v lednu veřejnou soutěž.

Původně se měly došlé návrhy poslat do sborů, nové logo by se vybralo s přihlédnutím k jejich názoru. ÚCK ale dospěla k názoru, že takový postup by s sebou mohl nést významná rizika. Hrozilo by, že by se novým logem stal návrh, který by sice neměl většinovou podporu církve, ale měl by nejvíce pozitivních ohlasů z jednotlivých sborů.

Proto ÚCK navrhla synodní radě, aby požádala synod o revokaci tohoto usnesení, což bylo nakonec schváleno a o podobě nového loga se bude dále jednat. „Je potřeba, aby se do navrhování i výběru loga zapojili výtvarníci i teologové. Logo je určité poselství, kterým se obracíme k veřejnosti. Teologové jsou nutní kvůli tomu, aby poradili výtvarníkům, co vůbec má logo zobrazovat. Některé přihlášené návrhy zcela upouští od tradiční symboliky ČCE, což nemusí být špatně. Změna je možná, ale ne jen na základě aktuálního rozpoložení a líbivosti,“ shrnul novoměstský farář Zdeněk Šorm.

Jeho slova podpořil také Jan Matějka. „Výběr loga je složitá věc. Co člověk to názor. Je ale nutné, aby taková akce byla dobře promyšlená,“ poznamenal.

Člen předsednictva synodu Daniel Heller dodal, že je potřeba důkladná příprava, aby se ČCE dokázala logem jasně odlišit od ostatních církví.

Logo ČCE_print

stávájící logo ČCE se symboly Bible a kalicha

Páteční jednání synodu 2015

foto: D Ženatá