Archiv pro rubriku: Synod 2017

Páteční jednání synodu

Plnění usnesení dřívějších synodů

Revitalizace Ústeckého seniorátu.

Synod ukládá seniorátnímu výboru Ústeckého seniorátu, aby ve spolupráci se synodní radou zvážil ukončení práce komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu a předání kompetencí seniorátnímu výboru.

Pastorační pracovníci.

Synod vzal na vědomí zprávu synodní rady o pastoračních pracovnících v církvi a stanovil maximální počet jejich pracovních úvazků na 14 (v současné době je jich 12).

Práce na novém Evangelickém zpěvníku

Synod vzal na vědomí zprávu o pracích na přípravě nového evangelického zpěvníku. Trvá na tom, že seznam písní, který schválil synod loni, již nebude rozšířen. Z celkového počtu 861 předloh bylo v březnu 2017 zpracováno 780 databázových souborů. Shromážděné podklady a materiály ke každé písní procházejí v druhé fázi korekturami hudební i textové podoby. Na základě doporučení korektorů je pak píseň znovu definitivně projednána a její podoba uzavřena souhlasem komise. Takto uzavřených je zhruba 300 písňových podkladů.

Harmonogram prací počítá s vydáním zpěvníku v roce 2020. Synod pověřil synodní radu, aby ve spolupráci s komisí pro přípravu nového evangelického zpěvníku připravila harmonogram kampaně uvedení zpěvníku uvnitř církve i pro veřejnost a předložila ho na příštím zasedání synodu.

Církevní zřízení

Přijaté návrhy konventů a synodní rady na změny 

Změny v Řádu pastýřské služby – do pastýřských rad se volí ze ze starších, farářů, jáhnů, kaplanů a výpomocných kazatelů s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna. Řád pastýřské služby projde novelou, kterou se bude zabývat příští synod.

Vyjasnění postavení bývalých laických kazatelů v ČCE – synod uložil synodní radě, aby pro příští zasedání synodu připravila návrh vyjasňující a řešící postavení bývalých laických kazatelů v současném systému kazatelů ČCE tak, aby mohli být zařazeni mezi výpomocné kazatele a případně i dodatečně ordinováni.

Upřesnění podmínek pro přijetí do jáhenské praxe – byl přijaty změny v Řádu pro kazatele týkající se přípravy jáhnů, přijetí do jáhenské praxe, jejího průběhu a výstupů.

Postavení jáhnů v ČCE – synod uložil synodní radě, aby se zabývala postavením jáhnů a případně předložila návrh změn v Církevním zřízení.

Zavedení  možnosti jednání církevních orgánů na dálku – synod usnesl změnu Jednacího a volebního řádu. Byl vložen nový odstavec, kde je uvedeno, že správní orgán se může usnést, že v případě potřeby lze jednat a usnášet se na dálku pomocí komunikačních prostředků a stanoví způsob takového jednání.

 

 

Změny řádů

Synod projednal změnu církevních řádů. Nově například:

  • podmínkou pro volbu do orgánů Jeronýmovy jednoty už nebude členství ve staršovstvu
  • oprávnění oddávat bude s účinností od 1. 1. 2018 omezeno pouze na faráře/farářky a jáhny/jáhenky v činné službě

Knižní stánek

 

V předsálí jednacího prostoru je možné si prohlédnout a zakoupit knihy z produkce křesťanských vydavatelství včetně Kalicha – knihkupectví a nakladatelství tradičně svázaného s Českobratrskou církví evangelickou.

Nové návrhy konventů a synodní rady

Synod projednal návrhy vzešlé z konventů. Některé byly již bezpředmětné, protože se jimi synod zabýval pod dřívějšími body. Z jiných vzešlo po diskuzi a hlasování usnesení. Zde vybíráme:

Péče o nemovitosti – Synod uložil Jeronýmově jednotě, aby využívala osvědčeného systému Brněnského seniorátu pro sledování péče o všechny nemovitosti, které jsou ve vlastnictví církve.

Odvody do personálního fondu – Synod uložil synodní radě, aby pro příští zasedání synodu připravila variantní koncepci odvodů za kazatele do Personálního fondu, která by kombinovala paušální část stanovenou podle obsazeného úvazku a poměrnou část stanovenou podle personální a hospodářské síly sborů. Tato koncepce chce vyjít vstříc malým a slabým sborům s tím, že silné a bohaté sbory by částečně vzaly finanční břemeno za malé sbory na sebe.

Odpuštění dluhu sboru v Chodově vůči personálnímu fondu – synod po dlouhé debatě vyhověl žádosti Chodovských. Dluh v personálním fondu mu bude odpuštěn.

Budovy pro dvě pražské školy Evangelické akademie – synod souhlasil s nákupem pozemku (maximálně za 8 mil. Kč) a schválil záměr výstavby školy Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy na tomto pozemku (za max. 60 mil. Kč). Synod uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila návrh projektu výstavby Bratrské školy společně s rozpočtem a návrhem zdrojů financování, neboť této škole končí v roce 2020 nájem ve stávající budově.