Archiv pro rubriku: Synod 2018

Plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu (z roku 2017)

Postavení farářů v církvi

Z minulých zasedání synodu vzešel podnět k ideové diskuzi o postavení kazatelů v ČCE. O průběžném stavu a plnění informoval synodní senior Daniel Ženatý. Všechny čtyři návrhy byly synodem následně přijaty:

Synod uložil sborům časté přímluvné modlitby za kazatele nové i stávající, dále apeluje na staršovstva, aby věnovala zvýšenou péči svým kazatelům, dbala na vzájemně otevřené vztahy, dopřávala jim čas na zasloužený odpočinek a na rodinný život, podporovala je v jejich dalším vzdělávání a využívání supervize. Synodní rada by pak měla dbát na připomínání výzev mladým lidem i lidem středního věku a vyzývat je ke studiu teologie, zejména při celocírkevních kurzech, setkáních a sjezdech, a také bude informovat synod v roce 2021 o aktuálním vývoji v postavení farářů v ČCE.

Ostatní

Synodálové a synodálky se věnovali plnění dalších usnesení z 3. zasedání 34. synodu (2017). Vzali na vědomí stav a další okolnosti příprav nového evangelického zpěvníku a nové agendy. Podobně vzali na vědomí i zprávy komise Cesta církve, rozhovor o postavení presbyterů v ČCE a výstupy celocírkevní diskuze o změně názvu církve a plnění usnesení ohledně nového loga ČCE.

Jeronýmova jednota stoletá

Na neděli 3. června, kdy končí jednání letošního synodu, připadá výročí 100 let Jeronýmovy jednoty. Během schůze na pražské faře u Klimenta byl zvolen první výbor Jeronýmovy jednoty, vypracovány stanovy a zaslány všem sborům církve. Jeronýmova jednota podporuje (zejména) stavební dílo v rámci Českobratrské církve evangelické.

oprava fary v Krnově v roce 2016

 

Nové návrhy synodní rady a konventů na změny Církevního zřízení a řádů

Návrh změny v Řádu sborového života k příležitostným shromážděním: Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství – přijato.

Návrh role kmotrů při křtu, aby kmotry mohly být pouze pokřtěné osoby – nebyl přijat.

Návrh na oddělení funkce seniora od funkce faráře sborunebyl přijat.

Změna způsobu jednání, hlasování a vedení rozpravy ve shromážděních a správních orgánech – návrh nebyl přijat.

Zrušení věkového omezení pro volbu do seniorátních výborů a synodní rady – nebyl přijat.

Zrušení kazatelského reversunávrh neprošel.

Povolání kazatele na dobu neurčitou – návrh neprošel.

Prodloužení doby povolání kazatele na sboru na 10 let (nyní na 5 let, je to však přechodné ustanovení, které platí do roku 2020) – návrh nebyl přijat.

Synod zmocňuje synodní radu, aby s prozatímní platností do 1. zasedání 35. synodu ČCE vydala Pravidla ochrany osobních údajů v Českobratrské církvi evangelické – přijato.

 

 

Christivity – slyšeli jste již o této hře?

Na synodu je možné vidět, osahat si a třeba si i zahrát zbrusu novou deskovou hru Christivity. Je to společenská hra pro skupiny mládeže, partu přátel nebo pro rodiny. Vychází z obdobné hry Aktivity, kde jde o to, znázornit pantomimicky, jednoduchou kresbou nebo slovně pojmy z kartiček, které si hráči vytáhnou. Způsob ztvárnění je volen postupem figurky na herním plánu.

Originálním nápadem je doplnění herního setu o slovníček pojmů, takže se nikdo nemusí bát, že neobstojí, pokud není v náboženských či křesťanských pojmech příliš kovaný. Naopak,  všichni se můžou hravou formou poučit a dozvědět se mnoho zajímavého.

Nápad na hru Christivity se zrodil ve hlavách studentů Evangelické teologické fakulty Magdaleny Horákové a Benjamina Rolla. Nejdříve vznikla domácí, na koleně nakreslená verze, kterou hráli studenti a mládež na svých akcích. Na oddělení mládeže ústřední církevní kanceláře pak vznikla iniciativa, která směřovala k hledání možnosti, jak hru dostat k více zájemcům. To samozřejmě záviselo nejvíce na tom, zda se najdou finanční zdroje na výrobu komerční verze. Nakonec pomohlo sté výročí církve, které letos slavíme. Z grantu na publikace k výročí církve, jejž oddělení mládeže získalo, byla zaplacena práva k výrobě hry, samotná výroba a odráží se i v tom, že hra stojí přijatelných 350 korun.

Magdalena Horáková a Benjamin Roll

Doporučujeme hru Christivity vaší pozornosti. Kupte ji třeba k Vánocům svým kamarádům, skupině mládeže nebo vnoučatům.

Představujeme zde tváře autorů hry, kteří jsou shodou okolností poslanci synodu za Evangelickou teologickou fakultu.

Další změny řádů a pravidel v církvi

Z pátečního programu zbyly k projednání záležitosti, se kterými se vyrovnávala a diskutovala je staršovstva všech sborů a konventy seniorátů. Jedná se o změnu kazatelského reverzu, úpravu textů modlitby Páně a vyznání víry a dále také jednání o postavení laických kazatelů, jáhnů a kaplanů.

Ustanovením synodu se mění text kazatelského reverzu

Reverz upravuje závazek kazatele vůči Českobratrské církvi evangelické a platí pro všechny ordinované pracovníky církve. Synod návrh schválil více než dvoutřetinovou většinou (57 hlasy) v tomto znění:

Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE, budu tuto službu konat věrně a v poslušnosti trojjediného Boha.

Budu zvěstovat evangelium Ježíše Krista, jak je podáno v Písmu svatém a dosvědčeno ve vyznáních, ke kterým se hlásí ČCE, a sloužit Kristovými svátostmi podle jeho ustanovení.

Svou službu budu vykonávat v souladu s Církevním zřízením a řády ČCE. Zachovám povinnost mlčenlivosti o tom, co mi bude důvěrně sděleno.

Budu dbát na to, aby mým jednáním nebyla snížena věrohodnost ordinované služby, a vyvaruji se všeho, co by narušovalo společenství Kristovy církve.

Úprava textů modlitby Páně a vyznání víry se odložila

Podrobněji se diskutovalo o textu modlitby Páně. Jan Roskovec v rozpravě navrhl odložení rozhodnutí v této věci. Největší rozpory vidí v navrhované formulaci „NA nebesích/V nebesích“, kdy bychom se zněním „na nebesích“ sice přiblížili ekumenickému znění, které je v tomto případě ovlivněno Římskokatolickou církví. Jako takový však nemá oporu ani v původních textech, ani v ekumenické praxi v zahraničních verzích.

Ačkoli zazněly hlasy apelující na sjednocení jednotlivých různých společenství nad společným textem, nakonec v plénu převážil názor, že o finální podobě je třeba ještě diskutovat. Mimo jiné i proto, že ani v jednáních konventů nebylo rozhodování jednotné. Synod tedy uložil synodní radě, aby pro 1. zasedání 35. synodu ČCE připravila návrh textů s náležitým odůvodněním navržených znění. Do nového evangelického zpěvníku i agendy by se měla příprava i řádná diskuse stihnout. Synod zároveň schválil i pozměňující návrh, že zveřejněný text nebude závazným.

Postavení laických kazatelů, jáhnů a kaplanů

V dalším jednání synod vyjasnil postavení bývalých laických kazatelů církve. Nově může synodní rada po rozhovoru s kazatelem a na základě doporučení příslušného farního sboru a seniorátního výboru udělit osvědčení o ordinované službě výpomocného kazatele. Ordinace mu bude udělena po povolání sborovým shromážděním.

Synodálové se zabývali i postavením jáhnů v církvi. Tento bod ve stručnosti navrhuje, že samotná dlouholetá jáhenská praxe na sborech je dostatečným kritériem pro prohlášení za faráře bez absolvování vikariátu. Délka praxe musí v tomto případě být 10 let. Žádost schvaluje synodní rada po předchozím rozhovoru se žadatelem.

Dále přišlo na řadu postavení kaplanů v církvi. Stávající právní úprava totiž nezohledňuje duchovenskou službu konanou mimo rámec sborové služby, zejména ve zdravotnictví a školství: v těchto institucích je totiž obvyklé, že kaplan je zároveň farářem, příp. jáhnem působícím v církevním sboru. Synod schválil, že se věcí má dále zabývat synodní rada a zajistit možnost adekvátní nápravy situace. Na podnět Štěpána Brodského byl návrh pozměněn tak, aby byli zahrnuti i kaplani v sociálních službách, zejména (ale nejen) pro účely Diakonie ČCE.

Hosté synodu

Na začátku sobotního jednání synodu pozdravili delegáty jménem svých církví ekumeničtí a zahraniční hosté synodu.

Za českou ekumenu promluvil Petr Raus,  místopředseda Rady Církve bratrské, který se účastní celého třídenního jednání synodu. Ujistil přítomné, že Církev bratrská řeší na svých jednáních podobné problémy, zejména v oblasti financování. Popřál synodu Boží přízeň, požehnání a moudrost pro všechna další jednání a rozhodování. Ekumenickými hosty synodu jsou dále zástupci Slezské církve evangelické a. v. a Církve československé husitské.

Zahraniční hosté synodu byli letos pozváni ze zemí, kde je komunikačním jazykem s partnerskými církvemi angličtina nebo jazyk blízký češtině. Přivítali jsme zástupce Valdenské církve z Itálie, Presbyterní církve v Koreji, Reformované křesťanské církve na Slovensku, Luterské církve v Maďarsku, Reformované církve v Polsku, Skotské církve a Protestantské církve v Nizozemí.

Zástupně za všechny promluvila moderátorka posledně jmenované církve Saskia Van Meggelen. Ve svém krátkém vystoupení připomněla společné protestantské kořeny od Jana Husa a specifické spojení našich zemí i církví v osobě Jana Amose Komenského. Nakonec popřála synodu klidné jednání provázené moudrostí.